Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Global Reputation Centre (Глобален репутационен център)

За бизнес лидери, които се стремят към вземане на по-добри решения по отношение на репутацията, корпоративната комуникация и развитието на корпоративна политика, Глобалният репутационен център е най-довереният източник на специализирани изследвания и начертаване на насоки.

Контекст на клиента

 • Измерване на ефективността на репутацията спрямо възвращаемостта в бизнеса.
 • Идентифициране на ключовите характеристики, които имат най-голямо въздействие върху създаването на репутационна стойност.
 • Помощ за клиентите да съгласуват и интегрират действията за справяне с проблеми с репутацията и измерване на резултата.
 • Измерване и реакция на последиците от брандинг или корпоративни кризи.

Решения

Изследване на репутацията

 • Оценка на ефективността на репутацията спрямо възвращаемостта в бизнеса.
 • Съгласуване на бизнес целите с дейностите по КСО с цел справяне с проблеми с репутацията.
 • Фокусиране върху проблемите, които са най-важни за Вашата репутация и количественото определяне на резултатите от текущите инициативи.
 • Използване на нормативни данни за предоставяне на контекст по сектор и регион/ държава.
 • Оценка на оптималното позициониране на нови инициативи и партньорства.
 • Определяне на очакванията на заинтересованите страни за бъдещето и оценка на дейностите, увеличаващи доверието с разбирането, че организациите, които се ползват с доверие имат по-голяма устойчивост в случай на криза.

Изследвания за управление на кризи

 • Определяне на сериозността на кризата.
 • Тестване на комуникации, които да смекчат и изградят отново репутацията и доверието.

Практически казуси

Глобална автомобилна компания измерва двигателите на доверие, както и въпроси, които индустрията трябва да разгледа в 25 страни. Изследването се използва за генериране на ключови показатели за ефективност (KPI) за комуникационния екип в глобален и регионален мащаб.

Глобална компания за храни и напитки, която се фокусира върху отговорното корпоративно поведение, разбиране и отношение към заявената от клиента цел на марката и потока на капитала между корпоративните и продуктовите марки на пет европейски пазара с правителство, медии, неправителствени организации, търговски асоциации, академични среди, бизнес клиенти и широката общественост. Резултатите бяха използвани за проучване на очакванията за "най-добра организация в клас храни и напитки“ и да се определи стандарт за текущата репутация и конкурентоспособност на компанията.

Годишно проучване на глобална интернет компания измери мненията за корпоративната марка в контекста на заплахите и възможностите за репутацията. Изследването обхвана ключовите репутационни показатели, както и качествени въпроси относно позиционирането на марката, силните и слабите страни, въпроси, свързани с индустрията и обществени проблеми. Резултатите бяха използвани като критична плоскост в процеса на стратегическо планиране, както и за да предоставят информация за развитие на стратегията за политиката и посланието на компанията и насочване на ангажираността на основните влиятелни личности.

Национална компания за пакетирани потребителски стоки провери въздействието от изтеглянето на продукт от пазара върху марката и продукта. Резултатите бяха използвани като информация за комуникационните стратегии за реакция към проблема и за проследяване на мненията в групите от заинтересовани лица по отношение на продължаващия ефект на проблема във времето.