Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs
Социални проучвания и корпоративна репутация: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute (Институт за социални изследвания)

Институтът за социални изследвания е световен лидер в разбирането на възприятията на гражданите, потребителите на обществени услуги и останалите заинтересовани страни, напр. избиратели, служители, донори, здравни специалисти и гласоподаватели.

Контекст на клиента

  • Преодоляване на разликите между правителството и обществеността.
  • Проучване на гласа на гражданите и другите заинтересовани страни и определяне на техните притеснения.
  • Консултиране със заинтересовани страни по интересуващите ни въпроси.
  • Оценяване на удовлетвореността от услугите и измерване на подобренията.
  • Измерване на въздействието и резултатите от програмите и политиките.
  • Идентифициране на променящото се поведение на гражданите-потребители и определяне на тенденциите и техните последици.

Решения

Ние проектираме, разработваме и провеждаме персонализирани проучвания за клиенти в държавния и публичния сектор, за да им помогнем да вземат по-добри, базирани на доказателства, решения.

Нашите експертни екипи в отделните държави имат задълбочени познания в сектора, за да подпомагат вземащите решения в целия спектър от въпроси, свързани с обществената политика.

Консултации с граждани и заинтересовани страни

Ipsos използва голямо разнообразие от количествени и качествени методологии, включително лични интервюта, интервюта по телефон, по пощата, онлайн, чрез социалните медии, социални изслушвания, обществени консултации, фокус групи (офлайн и онлайн), дълбочинни интервюта, CitizensLabs и етнография, за да поиска мнението на гражданите/заинтересованите страни по редица важни проблеми и въпроси, и да предостави информация и доказателства, които помагат на вземащите решения в публичния сектор да развиват и оценяват своите политики, програми и комуникации. Ние работим с нашите клиенти, за да идентифицираме, сегментираме и профилираме техните ключови аудитории и да разберем как най-добре да ангажираме съществуващите и потенциалните аудитории. 

Управление на изпълнението и подобрение на публичните услуги

Ние помагаме на клиентите от местната, регионалната и националната власт да разберат нюансите на общественото мнение и поведението по социални и икономически въпроси.

Големият обем дейности, които изпълняваме по света, ни дава контекста, в който да интерпретираме по-добре резултатите на нашите клиентите, и ни позволява да имаме по-задълбочен поглед и анализ.

Оценка на политиките, оценяване на въздействието и програмите 

Нашият богат опит в работата ни с правителствени организации и организации с нестопанска цел ни позволява да черпим от специфичната за сектора експертиза и изследователски техники, необходими, за да разберем какво въздействие е постигнато в резултат на дадена намеса или програма, да идентифицираме коя мярка или програма работи най-добре (и при какви обстоятелства), както и да определим защо дадена мярка или програма работи или не работи.

Международно развитие 

Ipsos има опит в различни програмни области на международното развитие и публичната дипломация, сред които: селско стопанство, гражданско общество, смекчаване на конфликти, демокрация, човешки права и управление, икономически растеж и търговия, образование, финанси и икономическо приобщаване, околна среда и природни ресурси, развитие на човешки и институционален капацитет, здраве и хранене на населението, въпроси, свързани с пола, международна дипломация и сътрудничество, хуманитарно подпомагане и помощ при бедствия.  

Ipsos провежда рутинно количествени и качествени проучвания сред общото население, както и целенасочени и елитни изследвания по целия свят. Ipsos също има значителни възможности за оценка на програми, включително разработване на рамки за оценка, логически модели, експериментални и неекспериментални проучвания на въздействието, оценки на нуждите на програмите, системи за мониторинг на изпълнението, събиране и анализ на първични и вторични данни, и предоставяне на аналитични доклади и стратегически препоръки.

Здраве

Ние разработихме стратегически изследователски програми за правителства, нестопански организации, болници, интегрирани здравни системи, национални и регионални здравноосигурителни и други организации, предоставящи здравни услуги.

Ние предлагаме пълен набор от услуги и методологии (както количествени, така и качествени) за ангажиране на общности и пациенти, за да помогнем на доставчиците на здравни услуги и на ръководителите на системи да намерят доказателствата, от които се нуждаят, за да вземат информирани решения.

Ние разработваме и провеждаме оценки на програми и проучвания на клиентския опит в реално време, които измерват постиженията (както реални, така и възприети) и дават препоръки за непрекъснато усъвършенстване.

Комуникации, кампании и брандинг изследвания, и промяна в поведението

Медийни изследвания и проучвания на общественото мнение 

През последните две десетилетия ние изградихме нашата марка, която означава точност, истина и практическа информация. Ние провеждаме проучвания на обществено мнение или маркетингови изследвания от името на нашите клиенти, които се разпространяват в медиите, до други заинтересовани страни като например правителства, или се използват в рекламите на клиентите и в други странични материали.

Политика и избори

Определящата характеристика на демокрацията е правото на гражданите да гласуват и Ipsos има натрупан богат опит в провеждането на високопоставени политически и изборни изследвания. С над 30-годишнния ни опит в проучването на политическите нагласи и обстойната ни методологическа експертиза, ние можем да предоставим на клиентите резултати, които са базирани на познания и могат да устоят на всяка проверка.

Социални тенденции

Ние помагаме на нашите клиенти да идентифицират дълбоките социални тенденции на местно или международно ниво.

Практически казуси

Нашият специализиран глобален екип за провеждане на политически изследвания води редица проекти за оценка за британски, европейски и международни клиенти от публичния и нестопанския сектор. Нашият мултидисциплинарен екип от професионалисти в областта на оценяването, икономисти и политически експерти, използва нашата сила в провеждането на обстойни социални изследвания в пълния спектър от политически области, за да предостави на нашите клиенти висококачествени и въздействащи всеобхватни решения за оценка.

Национално здравно проучване за оценка на здравния статус на населението, идентифициране на основните здравни проблеми и нужди от здравеопазване, определяне на използването на здравните услуги и удовлетвореността на потребителите, оценка на преобладаването и разпространението на здравните показатели, и получаване на точна информация за пол, възрастова група, социално-икономически и географски различия в здравния статус, излагане на рискови фактори, използване на здравни услуги и проучване на възможните тенденции в здравния статус на населението. Резултатите бяха използвани за изготвяне на препоръки за бъдещи програми и за разработване на политики.

Качествено консултиране за правителствен отдел с цел подпомагане информирането за нова политика, насочена към разходите на работещите семейства за грижите за децата. Резултатите бяха използвани, за да се разбере какво искат да знаят за политиката родителите, които отговарят на изискванията, как искат това да им бъде комуникирано и какво би ги насърчило да се регистрират за участие.