Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
Иновация и стратегия на марката: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Стратегия на марката

Поведението на хората търпи революционни промени, в следствие на технологиите и глобализацията, което превръща управлението на марките в истинско предизвикателство. Ipsos Ви помага да изградите по-силни марки в днешния все по-сложен свят.

Контекст на клиента

Как мога да идентифицирам ключовите двигатели за изграждане на висока пазарна стойност на марката?
Какви са ключовите параметри, необходими за структуриране на портфолиото на моята марка?
Как мога да оптимизирам портфолиото на моята марка, за да увелича продажбите?
Какви потенциални категории трябва да се стреми да обхване моята марка?
Какви са неудовлетворените нужди, които могат да се използват за иновации?

Решения

Експертите на Ipsos Ви помагат при изграждане на по-силни марки чрез засилване на пазарната стойност на Вашата марка, определяне на най-доброто позициониране и управление на портфолиото. Също така, ние провеждаме мотивационно изследване, с помощта на което  разкриваме както емоционалните, така и функционалните потребителски нужди, използвайки нашия Censydiam компас.

Ние се фокусираме върху:

Пазарна стойност на марката и позициониране

Ние свързваме двигателите на пазарната стойност на марката с ясните бизнес резултати, което ни позволява да моделираме потенциалните сценарии за растеж на марката. Това дава ясна представа за бъдещите възможности за растеж.

Управление на портфолиото

Нашето решение зависи в голяма степен от специфичните action стандарти. В допълнение към нашия капацитет и експертиза за провеждане на проучвания, ние разчитаме на консултативния ни подход и сътрудничеството с клиента чрез интервюта със заинтересованите страни и уъркшопи.

Възможност за разширяване на марката (Brand Stretch) и иновации

Като първа стъпка помагаме за идентифицирането и количественото определяне на ключовите инсайти и възможности на марката. След това използваме тези инсайти като трамплин при разработването на нови идеи, концепции и продукти, които в последствие могат да бъдат тествани и валидирани от гледна точка на потенциала им да развиват Вашия бизнес. Това изисква силна връзка между нашите звена, които трябва да обединят контекстуална информация, изследване на потребителите, идеи и тестване.

Разбиране на потребителските мотивации чрез Censydiam

Censydiam е нашата психологическа рамка, която се използва за систематизирано изследване на потребителските мотивации, разкривайки както емоционалните, така и функционалните потребности на потребителите. Това е подход, който може да се използва, за да се разбере как да се създаде релевантност за Вашите марки или да се идентифицира какви асоциации и ползи да се използват при разработката на концепции и комуникации, така че потребителите да могат по-лесно да се асоциират с Вашата марка.

Различни изследвания част от Censydiam методологията:

  • Brand Dip: Стегнат инструмент, работещ на различни устройства, за проучване на нагласите спрямо Вашата марка, което Ви позволява бързо вземане не решения.
  • Censydiam Social: инструмент за разбиране на потребителската мотивация в онлайн разговори, за да се гарантира, че Вашата марка предоставя подходящото съдържание и в правилния канал от гледна точка на социалните медии.
  • Censydiam Needs Clip-On: plugin решение, което да даде първоначална представа за ключовите нужди във Вашата категория по целеви групи или конкретни случаи, без да се налага да се прави сегментация.

Практически казуси

Внасяне на емоции в банкирането: банкирането в Тайланд става все по-конкурентно като всяка банка се опитва да развие уникално позициониране. Марката на наш клиент се представяше добре, но той смяташе, че настоящата стратегия за марката, фокусирана върху функционалните ползи, е достигнала своята зрялост. Клиентът искаше да разбере как да засили марката и да увеличи пазарния си дял. Използвахме нашия патентован модел Censydiam, за да добавим по-емоционален набор от стимули към съществуващите функционални предимства. Тъй като тези предимства бяха свързани с настоящия бизнес успех, Ipsos успя да симулира потенциалното увеличение на пазарния дял.

Подобряване и активиране на музикална марка: Нашият клиент, работещ в областта на музикалните инструменти, имаше изградено през годините силно портфолио от марки, но му беше трудно да определи на кои марки да даде приоритет и как най-добре да активира марките на глобално ниво. Използвайки нашия базиран на потребностите Censydiam модел, ние успяхме да идентифицираме конфликтите и пропуските в портфолиото на клиента, както и най-добрата уникална платформа за всяка марка. Това даде основа за по-нататъшната фина настройка на ДНК-то на марката, както и посока за активиране, включително комуникация и дистрибуция.

Разширяване в нови категории: Изправен пред все по-нарастваща конкуренция в категорията катинари, пазарната зрялост и превръщането на продукта в стока за широко потребление, нашият клиент искаше да проучи възможностите за разширяване на обхвата на неговата марка в по-широката категория "Безопасност и сигурност". Клиентът вече беше идентифицирал някои категории, където смяташе, че е възможно да има значителен ръст, така че той искаше да приоритизира категориите за бъдещо разширяване на марката и възможностите за иновации. За какво се бори тяхната марка днес, колко надеждна е марката в това ново пространство и каква стойност ще донесе? Комбинирайки качествени и количествени изследвания, както и данни за продажбите, ние стеснихме възможностите. Освен това определихме ключови стимули на марката, които клиентът може да използва, за да изгради своята пазарна стойност в тези нови категории.

Увеличаване на пазарните дялове чрез разбиране на потребностите: Нашият клиент имаше изградена силна и стабилна техническа репутация в производството на спортни облекла. Това беше първата марка при обувките за тичане на един много конкурентен спортен пазар. Клиентът имаше амбицията да удвои своя дял. Чрез поредица от проучвания (включително дълбочинни интервюта, Social Listening и структурирани интервюта) ние разкрихме ключовите потребности в спорта и начина, по който марките по това време отговаряха на тези нужди. Ние идентифицирахме няколко стратегически варианта за нашия клиент и помогнахме те да се развият в конкретни действия чрез активиращи уъркшопи. Резултатът беше впечатляващ ръст на дела на клиента през следващите години.