Reputace firem | Ipsos
Reputace firem

CSR, společenská odpovědnost a reputace firem

OUR SOLUTIONS
Vliv společensky odpovědného chování a reputace firmy na její obchodní výsledky

Pomáháme klientům odhalit vliv reputace firem na výkonnost firmy. 

Od roku 2010 realizujeme CSR & REPUTATION RESEARCH, unikátní studii na českém (a slovenském) trhu, která mapuje postoje veřejnosti a odborníků k aktuálním tématům CSR. V každé studii je hodnoceno několik desítek CSR projektů zapojených firem, které tak získávají benchmark pro hodnocení svých CSR aktivit.

Zkoumané oblasti: 

 • Povědomí o velkých firmách a jejich hodnocení v dílčích pilířích reputace
 • Hodnocení velkých firem z hlediska specifických imageových atributů, které vycházejí ze CSR strategie
 • Povědomí o CSR obecně a osobní společenská odpovědnost
 • Asociace společensky odpovědných firem a projektů
 • Hodnocení firem z hlediska jejich CSR
 • Hodnocení dílčích CSR projektů
 • Dopad Covidu-19 na společenskou odpovědnost firem i jednotlivců 
 • „SAY DO GAP“ trendy 
 • Interpretace výsledků v 5 CSR dimenzích 
 • Kvalitativní expertní rozhovory 


Máte-li zájem o vybrané výsledky studie či zvažujete zapojení do dalšího ročníku projektu, prosíme, kontaktujte Markétu Kneblíkovou: [email protected].

Více informací o projektu či ukázky výstupů najdete zde.

 

V uplynulých letech se do studie zapojily například tyto firmy:

CSR účastníci

 

A co jim účast v projektu přinesla?

„Účast na projektu této, na českém trhu unikátní studie, přispěla k ucelenému obrazu a nasměrování naší budoucí strategie CSR. Výsledky studie nám pomohly identifikovat priority a budoucí směr oblasti CSR.“

Kateřina Krásová
výkonný manažer B-2 Komunikace a společenská odpovědnost, Československá obchodní banka, a. s.

Reputace firem

Vytváření reputace firmy budováním důvěry u stakeholderů

Společnost Ipsos je všeobecně považována za nejdůvěryhodnější výzkumnou a poradenskou agenturu, pokud jde o využití reputace pro podporu obchodních a společenských cílů. Spolupracujeme s některými z největších světových společností, kterým poskytujeme poznatky a rady týkající se reputace napříč různými trhy a kulturami.

Pomáháme našim klientům identifikovat problémy a kroky vytvářející dobrou pověst firmy. Navrhujeme výzkumy, které pomáhají odhalit a odstranit případné rozdíly mezi tím, co se říká, a tím, co se dělá. Je dokázáno, že důvěra je základem reputace společnosti a že nejdůvěryhodnější společnosti na světě jsou vnímány tak, že plní své sliby. Na tom se také zakládá náš přístup.

Společně s našimi klienty zapojujeme klíčové stakeholdery v široké škále otázek, jako jsou obchodní výsledky, udržitelnost, ESG (životní prostředí, sociální oblast a řízení firmy), krizové řízení a potenciál vzájemné podpory mezi korporátními a spotřebitelskými značkami.

Náš přístup:

Důvěra je klíčovým faktorem vaší reputace. Máme rozsáhlé důkazy o tom, že existence důvěry je přímo spojena s mírou podpory, kterou můžete očekávat od svých klíčových stakeholderů. Například čím větší důvěře se těšíte, tím ochotnější jsou zákazníci kupovat vaše výrobky a zůstat vám věrní, nebo tím důvěryhodnější je váš hlas v médiích. Tato zásada platí pro celý okruh vašich stakeholderů a je rozhodující pro dosažení dobré reputace.

Reputace | Ipsos

Jak budovat důvěru

Porozumění tomu, do jaké míry vám stakeholdeři důvěřují, je však pouze jednou stranou mince - našim klientům rovněž pomáháme pochopit, jaké aspekty jejich chování nebo činností důvěru budují. To má zásadní vliv na strategické řízení reputace firmy - umožňuje klientům upřednostnit činnosti a otázky, na které se musí zaměřit, aby si vybudovali dobrou reputaci. Identifikuje také konkrétní atributy, které je třeba sledovat jako klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) z hlediska podpory reputace.

Budování důvěry | Ipsos

 

Od poznatků ke konkrétním opatřením

Výzkum bez poznatků a navazujících opatření je pouze napůl odvedenou prací. Výzkum reputace musí přinést efektivní návratnost investic, a to v podobě koordinovaných a hmatatelných opatření zaměřených na priority firmy. Vyvinuli jsme komplexní a účinný způsob, jak zapojit zaměstnance do poznatků a doporučení plynoucích z výzkumu. Naše workshopy jsou navrženy tak, aby pomohly zaměstnancům identifikovat a odstranit mezery, které podle stakeholderů existují mezi sliby značky a jejich plněním.


Budování důvěry | Ipsos

Naše řešení:

Sledování reputace

Ve všech našich projektech sledování reputace je cílem poskytovat strategické poznatky, které řeší současné i budoucí problémy našich klientů v oblasti reputace. Abychom byli schopni navrhnout efektivní výzkum, je zásadní porozumět businessu, trhu a vznikajícím problémům klienta. Naši klienti také benefitují ze znalostí a zkušeností více než 150 globálních seniorních komunikátorů sdružených v prestižní Ipsos organizaci Reputation Council.

RISE (Reputation Intelligence for Strategic Evaluation)

Ipsos RISE je náš systém pro kombinaci dat z výzkumu s daty, která nejsou na výzkumu založena, včetně dat ze social listeningu na sociálních sítích, informací z tradičních médií a dalších zdrojů. V konkurenčních nástrojích nejsou data uspořádána podle důležitosti a mohou způsobit zmatek - je jich příliš mnoho na to, abyste je mohli filtrovat dle důležitosti. RISE využívá data z průzkumů k uspořádání a roztřídění konverzací v sociálních médiích podle nejdůležitějších témat.

RISE poskytuje možnost filtrovat výsledky podle typu stakeholderů. Na rozdíl od většiny nástrojů, které zkoumají výsledky pouze souhrnně, poskytuje RISE možnost filtrovat výsledky podle názorových vůdců, politiků, médií a dalších skupin (případně odfiltrovat BOTS).

Anholt-Ipsos Nation Brands Index

Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI)  je nejkomplexnější globální průzkum národních značek na světě. NBI pomáhá vládám, organizacím a podnikům pochopit, měřit a následně vybudovat silnou národní image a reputaci. Měří sílu a kvalitu "image značky" každé země prostřednictvím hodnocení následujících šesti dimenzí:

 • Vývoz - představa veřejnosti o výrobcích a službách z jednotlivých zemí a míra, do jaké spotřebitelé aktivně vyhledávají výrobky z jednotlivých zemí původu nebo se jim vyhýbají.
 • Správa věcí veřejných - veřejné mínění o kompetentnosti a spravedlnosti vlády, jakož i o její vnímané angažovanosti v globálních otázkách, jako je mír a bezpečnost, spravedlnost, chudoba a životní prostředí.
 • Kultura a kulturní dědictví - Globální vnímání kulturního dědictví každého národa a ocenění jeho současné kultury, včetně filmu, hudby, umění, sportu a literatury.
 • Lidé - pověst obyvatelstva v otázkách kompetentnosti, otevřenosti, přátelskosti, tolerance atp.
 • Cestovní ruch - míra zájmu o návštěvu země a atraktivita přírodních a člověkem vytvořených turistických atrakcí.
 • Investice a přistěhovalectví - síla, která přitahuje lidi, aby v jednotlivých zemích žili, pracovali nebo studovali, a to, jak lidé vnímají kvalitu života a podnikatelské prostředí v dané zemi.

Výzkum NBI se každoročně provádí ve 20 zemích a měří vnímání 50 národů, čímž poskytuje jedinečný globální pohled na národní značky a informace pro rozhodování vlád celého světa v oblasti cestovního ruchu a investic.

Chcete-li získat další informace o našem přístupu nebo službách, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.