Sociální výzkum & korporátní reputace: Ipsos Public Affairs
Sociální výzkum & korporátní reputace: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute

Social Research Institute je světovým lídrem v porozumění vnímání občanů, voličů, uživatelů veřejných služeb a dalších zúčastněných stran.

Klientský kontext

  • Zprostředkovat prostor pro komunikaci a sdílení názorů mezi vládou a veřejností.
  • Zjistit, co občané a ostatní stakeholdeři říkají a pojmenovat jejich obavy.
  • Hodnocení a porovnání spokojenosti s jednotlivými službami a zhodnocení jejich zlepšování.
  • Měření dopadu a výsledků jednotlivých programů a politik.
  • Identifikace měnícího se chování a postojů občanů, stanovení trendů a jejich důsledků.

Řešení

Navrhujeme, vyvíjíme a provádíme výzkum přizpůsobený klientům ve vládě a ve veřejném sektoru, abychom jim pomohli dělat lepší rozhodnutí založená na kvalitních datech.

Naše odborné týmy v jednotlivých zemích mají potřebné znalosti daných odvětví a pomáhají těm, kdo rozhodují v celé řadě politických otázek.

Dotazování občanů a různých stakeholderů

Ipsos využívá širokou škálu kvantitativních a kvalitativních metod, včetně dotazování face to face, telefonického dotazování, dotazování přes email, on-line dotazování, social listeningu, konzultačních činností, focus groups (osobních i on-line), hloubkových rozhovorů a etnografických výzkumů pro zjištění názorů občanů na nejrůznější problémy.

Poskytujeme informace a data, která pomáhají řídícím pracovníkům veřejného sektoru ve vyhodnocování jejich rozhodnutí, politiky, programů a komunikace. 

Výkonnostní management a zlepšování ve veřejných službách

Pomáháme místním, regionálním a národním vládním subjektům pochopit nuance veřejného mínění a chování v sociálních a ekonomických otázkách. Velký podíl naší práce po celém světě nám poskytuje kontext pro lepší interpretaci výsledků klientům a poskytuje nám hlubší pohled na věc a schopnost analyzovat.

Zhodnocení politik, vyhodnocení programů a jejich dopadu

Naše rozsáhlé zkušenosti s prací s vládními a neziskovými organizacemi nám umožňují vycházet z odborných znalostí a výzkumných technik specifických pro daný sektor tak, abychom zjistili dopady a důsledky konkrétního programu a určili, jaký program funguje nejlépe a proč.

Mezinárodní rozvoj

Ipsos má odborné znalosti v celé řadě oblastí vládních programů pro mezinárodní rozvoj a veřejnou diplomacii, zahrnujících zemědělství, občanskou společnost, zmírňování konfliktů, lidská práva, hospodářský růst a obchod, vzdělávání, životní prostředí a přírodní zdroje, zdraví a výživu populace, gender, humanitární pomoc a pomoc při katastrofách.

Ipsos běžně provádí kvantitativní a kvalitativní studie celé populace, stejně jako speciálně zaměřené studie po celém světě. Máme také kompetence pro vyhodnocování programů, včetně vypracování hodnotících rámců, experimentálních a neexperimentálních studií dopadu, systému monitorování výkonu, sběru a analýzy primárních a sekundárních údajů a poskytování analytických zpráv a strategických doporučení.

Zdraví

Vyvinuli jsme strategicky významné programy pro státní správu, neziskové organizace, nemocnice, integrované zdravotní systémy, národní a regionální zdravotní pojišťovny a další organizace poskytující zdravotní péči.

Nabízíme kompletní škálu služeb a metodik (jak kvantitativních, tak kvalitativních), které pomáhají poskytovatelům zdravotní péče a vedoucím osobám získat data potřebná pro zodpovědná rozhodnutí.

Vyvíjíme a provádíme vyhodnocování programů a realizujeme řízení zákaznické zkušenosti v reálném čase.

 

Komunikace, kampaně a výzkumy změn chování

Média a hlasování veřejnosti

Provádíme průzkumy veřejného mínění nebo průzkum trhu v zastoupení našich klientů, který je zpřístupněn médiím, jiným zainteresovaným subjektům, jako jsou vlády, nebo používán v reklamě klientů a v dalších materiálech.

Politika a volby

Definující charakteristikou demokracie je občanské právo volit. Ipsos má bohaté zkušenosti s prováděním politického a volebního výzkumu.
S více než třicetiletými zkušenostmi v oblasti výzkumu politických postojů a rozsáhlými metodologickými zkušenostmi jsme schopni poskytnout výsledky, které odpovídají skutečnosti.

Společenské trendy

Pomáháme našim klientům identifikovat sociální trendy jak lokálně tak  mezinárodně.

Případové studie

1) Náš specializovaný tým pro politiku a vyhodnocování vede celou řadu projektů pro klienty z Velké Británie a další evropské a zahraniční klienty v rámci veřejného a neziskového sektoru. Náš multidisciplinární tým odborníků, ekonomů a politologů využívá své síly při provádění robustního společenského výzkumu v celém spektru oblastí politiky, aby našim klientům poskytl vysoce kvalitní a účinná řešení.

2) Federální vláda mapuje celosvětové postoje k jaderné energii, veřejnému mínění a alternativním zdrojům energie, globálnímu znepokojení nad otázkami dlouhodobé environmentální a energetické politiky za účelem vytváření správných politických rozhodnutí.

3) Národní zdravotní průzkum, který posuzuje zdravotní stav obyvatelstva, identifikuje hlavní zdravotní problémy a potřeby, určuje využití služeb zdravotní péče a spokojenost spotřebitelů. Získává insighty s ohledem na pohlaví, věkové skupiny, socioekonomické a geografické rozdíly ve zdravotním stavu, rizikové faktory, využití zdravotních služeb a studium možných trendů týkajících se stavu obyvatelstva.

Společnost