Current vacancies at Ipsos Vietnam

Joining Ipsos means developing your career in the very top tier of research. With 18,000 people employed in 90 markets, we are one of the largest and best known research companies. Tham gia cùng Ipsos đồng nghĩa với việc xây dựng sự nghiệp của bạn tại một công ty hàng đầu trong nghiên cứu. Với 18.000 nhân viên tại 90 quốc gia, chúng tôi là một trong những công ty nghiên cứu lớn nhất và nổi tiếng nhất.

 

office

We are always looking for new talents. Our hot jobs in Vietnam :

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng mới. Những vị trí hấp dẫn tại Việt Nam:

As a curious and intuitive individual, an enthusiastic professional with a passion for creating knowledge, at Ipsos you will be fully dedicated to finding the best solutions for our clients.

Nếu bạn là người ham học hỏi và nhanh nhạy, là một nhân viên đầy nhiệt tình với đam mê dành cho kiến thức, tại Ipsos bạn sẽ được toàn tâm vào việc tìm kiếm giải pháp tối ưu cho khách hàng của chúng tôi.

Contact us now to learn more about our vacancies in Vietnam: huyen.luong@ipsos.com or recruitment.vn@ipsos.com

Liên lạc với chúng tôi ngay để hiểu thêm về những vị trí còn trống tại Việt Nam: huyen.luong@ipsos.com hoặc recruitment.vn@ipsos.com

More insights about Consumer Goods