Sdělení o ochraně soukromí v souvislosti s prováděním průzkumu trhu a studií spokojenosti mezi velkoobchodními zákazníky

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Označení a účel zpracování údajů  Právní základ zpracování osobních údajů Rozsah a zdroj zpracovaných osobních údajů  Doba zpracování údajů Příjemce/příjemci osobních údajů Zpracovatel osobních údajů a jeho zpracovatelská činnost

Zasílání odkazů e-mailem na umístění online dostupných dotazníků pro účely studií spokojenosti zákazníků a provádění obecných průzkumů trhu sloužících ke zlepšování produktů a služeb správce, a dále dotazování e-mailem nebo telefonem pro potřeby plánování jednání formou rozhovorů konaných osobně, telefonicky nebo v aplikaci Skype.

Telefonický průzkum trhu pro účely studií spokojenosti zákazníků a provádění obecných průzkumů trhu sloužících ke zlepšování produktů a služeb správce.

(Kvantitativní průzkumy)
 

Článek 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti)
Oprávněný zájem: posuzování spokojenosti zákazníků společnosti, zlepšování firemní image společnosti, a tím posilování její hospodářské výkonnosti a zlepšování jejích produktů a služeb.

 

Test vyváženosti si můžete prostudovat pod tímto odkazem.

 

Vyplnění tohoto dotazníku představuje oprávněný zájem společnosti, nicméně zákazníci nebo jejich zástupci se mohou 

Jméno zákazníka a je-li zákazník právnická osoba: jméno, obchodní jméno, telefonní číslo kontaktní osoby, odpovědi na otázky

U kontaktních osob právnických osob až do doby, kdy subjekt údajů účinně uplatní své právo na námitku.

Pokud  subjekt údajů účinně neuplatní své právo na námitku, provede společnost IPSOS anonymizaci osobních údajů do 90 dnů od vyplnění dotazníku nebo uskutečnění telefonického hovoru, takže údaje nebudou nadále individualizované (vztažené ke konkrétnímu jednotlivci). 

Do průzkumu trhu a studií spokojenosti jsou zapojeny tyto společnosti ve skupině MOL:

MOL Nyrt. 
MOL Česká republika
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– poskytování IT a hostingových služeb v úzké souvislosti se zpracováním.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – pořádání studií spokojenosti, včetně rozesílání dotazníků, vyhodnocování odpovědí a poskytování přístupu k agregovaným výsledkům k tomu určeným zaměstnancům společnosti MOL Nyrt. Telefonické kontaktování zákazníků. Provádění osobních rozhovorů.

Údaje zpracovávané společností IPSOS – jméno zákazníka a je-li zákazník právnická osoba:  jméno, 

 

svobodně rozhodnout, zda dotazník vyplní či ne .

Na osobní údaje kontaktní osoby společnosti se uplatní čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti).
 

Adresa a telefonní číslo příslušné kontaktní osoby, která společnost zastupuje, odpovědi na otázky v dotazníku nebo při osobním rozhovoru, hlas subjektů údajů    

obchodní jméno, telefonní číslo kontaktní osoby, odpovědi na otázky.

 

Agregované výsledky, které neumožňují identifikaci konkrétních fyzických osob, přeposílá společnost MOL Nyrt. dalším společnostem ve skupině MOL Group.

 

Společnost MOL využívá k ukládání osobních údajů cloudové služby v rámci souboru služeb (např. v aplikacích  Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). – Společnost IPSOS využívá pro vedení online rozhovorů platformu Microsoft Teams
 

Vyplnění dotazníku pro průzkum trhu během telefonického rozhovoru, online jednání nebo osobního jednání pro účely zlepšování produktů a služeb správce.

(Kvalitativní průzkumy)
 

Na osobní údaje kontaktní osoby společnosti se uplatní čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů).

V případě hlasových nahrávek se uplatní čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, udělení svobodného souhlasu subjektem údajů.

 

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 

Během osobního rozhovoru pořídí průzkumník trhu nahrávku rozmluvy, a následně zpracuje přepis těchto nahrávek.

Zdroj údajů: 
Vyplněný dotazník k tržní studii obdržený od subjektů údajů
 

U kontaktních osob právnických osob až do doby, kdy subjekt údajů účinně uplatní své právo na námitku.

 

Pokud subjekt údajů účinně neuplatní své právo na námitku, připraví společnost IPSOS přepis hlasových nahrávek a tyto hlasové nahrávky smaže do 30 dnů od osobního rozhovoru . V takovém přepisu údaje nebudou nadále individualizované (vztažené ke konkrétnímu jednotlivci). 

Do průzkumu trhu a studií spokojenosti jsou zapojeny tyto společnosti ve skupině:

MOL Nyrt. 
MOL Česká republika
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– poskytování IT a hostingových služeb v úzké souvislosti se zpracováním.

 

IPSOS  Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – pořádání studií spokojenosti, včetně rozesílání dotazníků, vyhodnocování odpovědí a poskytování přístupu k agregovaným výsledkům k tomu určeným zaměstnancům společnosti MOL Nyrt. Telefonické kontaktování zákazníků. Provádění osobních rozhovorů.

 

Údaje zpracovávané společností IPSOS – jméno zákazníka a je-li zákazník právnická osoba:  jméno, obchodní jméno, telefonní číslo kontaktní osoby, odpovědi na otázky.

 

Agregované výsledky, které neumožňují identifikaci konkrétních fyzických osob, přeposílá společnost MOL Nyrt. dalším společnostem ve skupině MOL Group.

 

Společnost MOL využívá k ukládání osobních údajů cloudové služby v rámci souboru služeb (např. v aplikacích  Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). – Společnost IPSOS využívá pro vedení online rozhovorů platformu Microsoft Teams.
 

 

Jméno, sídlo, telefonní číslo, webová stránka (na které jsou k dispozici sdělení o ochraně soukromí) a e-mailová adresa správce/správců údajů:

 
MOL Nyrt., 
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu; 
[email protected]

 

Společnost MOL Nyrt. a společnosti ve skupině MOL Group zapojené do průzkumu trhu a studií spokojenosti jsou posuzovány jako společní správci a v této souvislosti stanoví společně účely a rámec zpracování údajů a nesou společnou odpovědnost za zpracování. Správci mají společné sdělení o ochraně soukromí.

 

Kontaktní osoba/osoby správce/správců: 
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Jméno a kontaktní údaje správcova pověřence/pověřenců pro ochranu osobních údajů: [email protected]

 

Osoby u správce, které jsou oprávněné přistupovat k údajům (dle účelu zpracování údajů):

 

Pracovníci útvaru skupiny pro péči o zákazníky a pracovníci těchto útvarů v jednotlivých dceřiných společnostech.

 

Jméno, sídlo, telefonní číslo, webová stránka (na které jsou k dispozici sdělení o ochraně soukromí) a e-mailová adresa zpracovatele/zpracovatelů a dalšího správcova příjemce/příjemců:

 

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6 
Telefon: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
HU-1039 Budapest, Szent István utca 14
Telefon: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-mail: [email protected]

 

Poskytovateli služeb provozujících služby Microsoft 365 jsou:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ireland

 

Microsoft Corporation

 

One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

 

Online kontakt: Dotazy na ochranu soukromí u Microsoft – Microsoft privacy
Během využívání služeb platformy Microsoft 365 mohou být osobní údaje zpracovávány také ve třetích zemích (tj. mimo EU), které neposkytují přiměřený stupeň ochrany osobních údajů, jak jej stanoví nařízení GDPR. Pokud jde o shromažďování, předávání a zpracování osobních údajů ve třetích zemích, poskytuje společnost Microsoft Corporation ochranu osobních údajů formou standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí v rozhodnutí 2021/914/EC ze dne 4. června 2021.
Další informace:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
Závazek společnosti Microsoft k dodržování nařízení GDPR, ochrany soukromí a zajištění kontroly zákazníků nad jejich vlastními údaji – Microsoft On the Issues
Stručně o nařízení GDPR: průvodce pro váš malý podnik - Microsoft 365 admin | Microsoft Docs


Kontaktní osoba/osoby zpracovatele/zpracovatelů a další správcův příjemce/příjemci:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.-
annamaria.fö[email protected]


MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  –
[email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. and Microsoft Corporation, viz výše

 

Jméno a kontaktní údaje správcova pověřence/pověřenců pro ochranu osobních údajů:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. - 
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  –
[email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. and Microsoft Corporation, viz výše

 

Osoby u správce, které jsou oprávněné přistupovat k osobním údajům:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. – 

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  – 
Pracovníci zapojení do provozování systému
Microsoft Ireland Operations Ltd. and Microsoft Corporation, viz výše

 

Zpracování citlivých osobních údajů pro účely vyjmenované v tomto sdělení o ochraně soukromí:
Nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů). 

 

Předávání osobních údajů do třetí země: –

 

Opatření k ochraně údajů
 

Systém řízení bezpečnosti informací K zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti organizačních informací zaváděním zásad, procesů, popisů procesů, organizačních struktur, softwarových a hardwarových funkcionalit.
Fyzický přístup K zajištění ochrany fyzického majetku, který obsahuje informace skupiny MOL Group.
Logický přístup K zajištění přístupu k údajům využívaným společnostmi ve skupině MOL Group výhradně pro schválené a oprávněné uživatele.
Přístup k údajům K zajištění přístupu k údajům společností ve skupině MOL Group výhradně pro oprávněné uživatele systémů.
Předávání/uchovávání/výmaz údajů K zajištění toho, aby informace společností ve skupině MOL Group nebyly při svém předávání nebo uchovávání přenášeny, čteny, pozměňovány ani mazány žádnou neoprávněnou osobou. Údaje společností ve skupině MOL Group kromě toho musí být urychleně smazány, jakmile pomine účel zpracování.
Důvěrnost a integrita K zajištění stálé důvěrnosti a aktuálního stavu podnikových údajů skupiny MOL Group, zároveň se zachováváním integrity.
Dostupnost K zajištění ochrany údajů společností ve skupině MOL Group před nahodilým zničením nebo ztrátou, a pokud by taková událost nastala, k zajištění včasného přístupu k relevantním údajům společností ve skupině MOL Group a jejich obnovy.
Oddělené uchovávání údajů K zajištění toho, aby s údaji společností ve skupině MOL Group bylo nakládáno odděleně od ostatních klientských údajů.
Řízení incidentů Pokud dojde k jakémukoli narušení informací společností ve skupině MOL Group, bude dopad takového narušení minimalizován a vlastníci informací společností ve skupině MOL Group budou ihned vyrozuměni.
Audit K zajištění toho, že zpracovatel pravidelně přezkušuje, přezkoumává a vyhodnocuje účinnost výše uvedených technických a organizačních opatření.

 

Vaše práva na ochranu osobních údajů:

Nařízení GDPR podrobně stanoví vaše práva na ochranu osobních údajů, vaše možnosti domáhat se právní ochrany, a dále omezení v těchto věcech (zejména v oddílech 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 nařízení GDPR). Můžete si kdykoli vyžádat informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány, můžete požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování; dále můžete vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu a proti zasílání zpráv přímého marketingu, a máte také právo na přenositelnost údajů. Níže uvádíme souhrn nejdůležitějších z těchto ustanovení.

 

Právo být informován:
Jestliže správce údajů zpracovává vaše osobní údaje, musí vás informovat o údajích, které se vás týkají – aniž byste o to museli sami zvlášť požádat – a to včetně hlavní charakteristiky zpracování údajů, jako jeho účelu, důvodu a trvání kontroly, názvu (jména) správce a adresy správce údajů a jeho zástupce, příjemců osobních údajů (v případě předání údajů do třetích zemí rovněž s uvedením odpovídajících a přiměřených záruk), oprávněných zájmů správce údajů a/nebo třetích stran v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu; dále včetně vašich práv na ochranu osobních údajů a vašich možností domáhat se právní ochrany (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu), jestliže veškeré tyto informace ještě nemáte k dispozici. V případě automatizovaného rozhodování a profilování musí být subjekt údajů srozumitelně informován o logice, která je přitom uplatňována, a dále o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. Správce údajů vám výše uvedené informace poskytuje tak, že vám dává k dispozici toto sdělení o ochraně soukromí.

Právo na přístup:
Máte právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nikoli zpracovávány osobní údaje, jež se vás týkají, a jestliže jsou, máte právo získat od něj přístup k takovým osobním údajům a některé informace týkající se zpracování takových údajů, jako je účel zpracování těchto údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, (plánovaná) doba trvání zpracování údajů, práva subjektu údajů na ochranu údajů a možnosti domáhat se právní ochrany (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu), dále pak informace o zdroji daných údajů, pokud byly shromážděny od subjektu údajů. Na vaši žádost vám musí správce poskytnout kopii vašich osobních údajů, jež procházejí zpracováním. Pokud si vyžádáte jakékoli další kopie, může si za ně správce údajů účtovat přiměřený poplatek odvozený z administrativních výdajů. Právem na obdržení kopie nesmí být jakkoli záporně dotčena práva a svobody druhých. Správce údajů vám po obdržení vašeho požadavku poskytne informace o možnosti, postupu, případných nákladech a další informace týkající se poskytnutí kopie. 
V případě automatizovaného rozhodování a profilování má subjekt údajů přístup k následujícím informacím: o logice, která je přitom uplatňována, a dále o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.
Právo na opravu:
Máte právo získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz:
Máte právo získat od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se vás týkají, a správce má povinnost bez zbytečného odkladu osobní údaje vymazat, pokud k tomu existují určité důvody a podmínky. Mezi jinými důvody má správce údajů povinnost provést výmaz vašich osobních údajů na vaši žádost, pokud například dané osobní údaje nejsou nadále nezbytné ve vztahu k účelům, pro něž byly shromažďovány či jinak zpracovávány; pokud odvoláte svůj souhlas, o nějž se zpracování opírá, a pokud nadále neexistují žádné jiné právní důvody pro takové zpracování; pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro takové zpracování; pokud osobní údaje musejí být vymazány, aby byl dodržen soulad se zákonnou povinností platnou podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; nebo pokud byly osobní údaje shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 
Pokud se zpracování údajů opírá o váš souhlas, pak v důsledku odvolání takového souhlasu: subjekt údajů pozbude možnost účastnit se průzkumu trhu.


Informujeme vás, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčena legalita zpracování údajů prováděného před tímto odvoláním na základě vašeho souhlasu. 


Právo na omezení zpracování:
Máte právo získat od správce omezení zpracování v kterémkoli z následujících případů:
(a)     pokud jste popřeli přesnost osobních údajů, pak na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
(b)    pokud je zpracování protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
(c)     pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(d)     pokud jste vznesli námitku proti zpracování, pak dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených důvodů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 Správce vás musí informovat v předstihu před zrušením omezení zpracování.
Právo na přenositelnost údajů:
 Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, jestliže:
(a)     zpracování se opírá o váš souhlas nebo o plnění smlouvy (jejíž jste stranou); a
(b)    zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mate právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Výkonem práva na přenositelnost nesmí být dotčena ustanovení upravující právo na výmaz, a také jím nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Právo vznést námitku:
 Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, byť je takové zpracování založeno na oprávněných zájmech správce údajů. Správce údajů nesmí nadále takové osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné zájmy odůvodňující zpracování, nadřazené vašim zájmům, právům a svobodám, nebo odůvodňující vznik, výkon nebo záštitu právních nároků.
Jakým způsobem vykonáváte svá práva:
Správce musí poskytnout informace o krocích, které se podnikají na základě požadavku založeného na vašich výše uvedených právech, a to bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v nezbytném případě prodloužit o dva další měsíce s přihlédnutím ke složitosti a počtu požadavků. Správce vás musí informovat o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti, současně s uvedením důvodů odkladu. Jestliže správce neučiní ve vaší žádosti žádné kroky, musí vás o tom bez zbytečného odkladu informovat, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, uvést důvody nepřijetí žádných opatření a informovat o možnosti podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (v Maďarsku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací), zkratkou „NAIH“) a o možnosti vyhledat soudní ochranu. Adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a webová stránka NAIH: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., doručovací adresa: 1373 Budapest, postal mailbox 9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 nebo +36 (30) 549-6838 Fax: +36-1-391-1410, e-mail: [email protected], webová stránka: http://naih.hu/.
Pokud dojde k jakémukoli porušení vašich práv, můžete podat soudní žalobu. Taková žaloba spadá do pravomoci soudu prvního stupně (Törvényszék, General Court). Na žádost subjektu údajů lze žalobu předložit soudu s příslušností pro bydliště nebo místo trvalého pobytu subjektu údajů. Soud může nařídit správci údajů, aby poskytl informace, opravil, zablokoval nebo vymazal dotčené údaje, anuloval rozhodnutí přijaté prostřednictvím systému automatizovaného zpracování údajů, nebo aby uznal námitku subjektu údajů. Soud může nařídit zveřejnění svého rozhodnutí, a to s uvedením identifikace správce údajů nebo libovolných dalších správců údajů a spáchaného porušení práv.
Dotčený správce údajů nese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou subjektu údajů v důsledku protiprávního zpracování nebo jakéhokoli porušení povinností při ochraně bezpečnosti údajů. Pokud některý správce údajů v důsledku protiprávního zpracování nebo jakéhokoli porušení povinností při ochraně bezpečnosti údajů poruší práva subjektu údajů týkající se osobnosti, vznikne subjektu údajů nárok dožadovat se odškodnění od dotčeného správce údajů. Správce údajů může být zproštěn povinné odpovědnosti za škody nebo za vyplacení odškodnění, pokud prokáže, že taková škoda nebo porušení práv subjektu údajů týkající se osobnosti byly způsobeny nevyhnutelnými příčinami mimo dosah kontroly správce nebo je lze takovým příčinám přičítat.
Pokud škoda nebo porušení práv týkajících se osobnosti vznikly v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání na straně subjektu údajů nebo je lze takovému jednání přičítat, nebude vyplacena žádná náhrada a nelze se domáhat  žádného odškodnění.