Enterprise Feedback Management (EFM)

Потрошувачите во сите категории сега бараат персонализирани искуства кои се достапни кога тие ќе посакаат, како ќе посакаат и каде ќе посакаат. Без оглед на тоа, дали саканато искуство е обезбедено, сега е возможно, со експлозија на мобилни телефони и друштвени медиуми, потрошувачите веднаш да добијат повратна информација. Последица претставува целото значајно влијание од искуството на потрошувачот кон целокупниот однос со брендот.

Зошто?

"Enterprise Feedback Management (EFM)" решението овозможува собирање на повратни информации од потрошувачот, комбинирајќи ги со трансакционите и оперативни податоци. Овие податоци, се достапни за целата компанија давајќи подршка за активностите на сите тимови во реално време, интерпретирајќи неструктурирани податоци  со помош на аналитика на текстот, поправајќи го односот со потрошувачот укажуваме на проблемите и нудиме подшка за напредок.

Како?

"EFM" во склоп на "Ipsos Loyalty", не се однесува на продажба или имплементација на софтверот. Ние сме советници од доверба, со решенија кои  ни овозможуваат да го прилагодиме софтверот според потребите на клиентите, а не да наметнуваме решенија.

Зошто нашето решение е единствено?

Податоците на нашите клиенти се во строго доверливо и безбедно опкружување (безбедно).  Податоците најчесто се собираат со помош на кратки и концизни прашалници, и извештаите се наменети за одредени позиции, и така правите информации се испорачуваат до правите луѓе во компанијата (едноставно).

Со собирањето податоци и  известување во реално време (брзина)  на клиентите им обезбедуваме податоци така што можат да делуваат најдобро, тактички, стратешки  и така да ја зголемат успешноста на својата работа (суштина).