Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Мерење и управување со односите на купувачите

Програмите за односи со потрошувачи ја оценуваат вкупната моќна односот со брендот, и идентификуваат кои делови од вкупното корисничко искуство треба да се подобрат, а кои ќе обезбедат најголемо враќање на инвестициите во компанијата.

Клиенти

  • Што може да направите за подобро да го разберете Вашиот однос со Вашите купувачи, за повеќе производи и канали?
  • Како ги идентификувате и градите целите во Вашата стратегија за корисничко искуство, за да ја максимизирате вредноста на купувачите за компанијата?

Решенија

Ipsos Loyalty има богато искуство во дизајнирање и имплементација  на програмата за корисничко искуство  во сите клучни сектори ширум светот. Нашата понуда се темели на три клучни аспекти: откривање и дизајн, анализа и планирање на акција.

Конкурентскиот контекст го користиме за подобро да ја разбереме вистинкста сила на односот- девет од десет е доволно добро, но само ако е подобро од конкуренцијата! Конкурентниот контекст се покажа како подобар индикатор за задржување на клиентите и уделот на финансии, одколку разгледување на само еден изолиран бренд.

Нашата анализа на главни двигатели идентификува приоритетни области кои треба да се подобрат, како би се оптимизирало искуството на купувачите, но и максимално би се зголемила вредноста на клиентот.

Студии од искуства

Водечка азиска и латиноамерикаснка банка и издавач на кредитни картички процени опасност од страна на конкуренцијата, и можност за квантификација на потенцијалните приходи од продажбата во 15 брзо растечки пазари.

Водечки светски дистрибутер на потрошни материјали, го користеше нашиот конкурентски пристап за воспоставување стратешки акционен план, по пат на идентификување на клучните двигатели на приходите во 12 земји.

Водечка технолошка компанија ја распореди глобалната програма за задоволство на потрошувачите во повеќе од 70 земји , на повеќе од 40 јазици. Програмата обезбеди глобални и локални акциони планови за раководството. Програмата беше искористена за поставување годишни цели, но и за наградување на вработените.

Транспортна компанија ја користеше B2B програмата за глобални истражувања при што забележа навремени, изводливи и богати податоци за задоволството на потрошувачите, како би ја разбрале и би ја третирале како приоритетна област за подобрување, во сите мрежи и комуникациски канали. Истражувањето беше вградено во сите интерни системи каде се мерат индикаторите на успешност, но и во системи за наградување на вработените. Програмата е користена за обука на вработените во повеќе од 50 земји.