DEN EUROPEISKE SAMFUNNSUNDERSØKELSEN 2018

Delta i en av de største vitenskapelige undersøkelsene i Europa, og si din mening!

Nå starter niende runde!

Nå starter den niende runden av Den europeiske samfunnsundersøkelsen – European Social Survey (ESS). Totalt har 3300 personer blitt trukket tilfeldig ut fra Folkeregisteret til å delta i studien i Norge. I løpet av høsten vil alle intervjuobjekter få tilsendt et brev med informasjon om studien. Deretter vil Ipsos’ intervjupersonale kontakte samtlige deltakere på telefon for å avtale tidspunkt for å gjennomføre et intervju. Dersom du er en av de utvalgte intervjuobjektene, kan du allerede nå avtale tid for et intervju. Bruk kontaktskjemaet lenger ned på siden.

Hvordan foregår det? 

Intervjuet gjennomføres som et besøksintervju og tar cirka én time å gjennomføre. Intervjuet gjennomføres vanligvis i hjemmet eller på annet passende sted, som du velger. Spørsmålene som stilles, er ikke vanskelige å svare på, og de fleste synes spørsmålene er interessante og givende. Gå ikke glipp av denne muligheten til å si din mening!

Du kan aldri erstattes

Nettopp din medvirkning er viktig. Uansett om du er samboer eller enslig, om du er yrkesaktiv, pensjonist, hjemmeværende, student eller arbeidsledig er ditt svar like viktig for at resultatene skal bli korrekte. Når du svarer på spørsmålene, hjelper du oss å beskrive hvordan det ser ut i Norge. Din deltakelse er selvfølgelig frivillig, men du kan aldri erstattes

Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) er en holdnings- og atferdsundersøkelse som hittil er gjennomført åtte ganger i flere enn 30 Europeiske land, hvorav ett er Norge. Minst 1500 personer per land intervjues om deres holdninger til for eksempel innvandring, demokrati, likestilling, media og bruk av medisiner, deltakelse i samfunnet, kontaktnettverk og oppfatninger. I Norge gjennomføres undersøkelsen av Ipsos på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Jeg har blitt utvalgt og vil gjerne delta!

Dersom vi skal ta kontakt med deg for å avtale tid for intervju, kontakt David.gulstad@ipsos.com eller send inn en henvendelse nederst i saken.

 

*Ipsos er ett av verdens største analyseselskaper innenfor markeds- og samfunnsanalyser med virksomhet i et åttitalls land, blant annet Norge. Vi jobber med markeds-, opinions- og samfunnsundersøkelser samt med prosess- og virksomhetsutvikling i både privat og offentlig sektor. Les mer om Ipsos på vår hjemmeside: www.ipsos.com/nb-no

 

Om undersøkelsen 

Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) er en holdnings- og atferdsundersøkelse som hittil er gjennomført åtte ganger i mer enn 30 europeiske land, inkludert Norge. Minst 1500 personer i hvert land intervjues om deres holdninger til for eksempel innvandring, demokrati, likestilling, medier og medikamentbruk, samfunnsdeltakelse, kontaktnettverk og synspunkter. 

I en tid med store politiske og samfunnsomveltende endringer i både Europa og verden, har det stadig større verdi å forstå menneskers holdninger, oppfatninger og atferd, for å tolke vår samtid.

I løpet av 10 år er ESS etablert som den viktigste og sikreste informasjonskilden om holdninger, oppfatninger og atferd for forskere, medier, politiske beslutningstakere, analytikere, lærere og en interessert offentlighet. Faktorer som omfanget og kvaliteten på temaene i undersøkelsen, den massive kvalitetssikringen og standardiseringen, dokumentasjonen, hurtigheten i dataproduksjonen og ikke minst den offentlige tilgjengeligheten har medvirket til ESS’ fremgang. 

ESS er ikke bare tiltenkt brukt av forskere, men også av mediene, politiske beslutningstakere, analytikere, lærere, studenter og en interessert offentlighet. ESS er et altruistisk prosjekt i den forstand at dataene er offentlige og gratis å bruke for hvem som helst, noe som gir mulighet til en bred bruk av de innsamlede dataene. Videre gir ESS via NESSTAR mulighet for å gjennomføre beregninger og databearbeiding direkte på Internett, uten at dataene må lastes ned. Dette er en funksjon som både forenkler bruk for blant annet journalister, men som også er viktig for å distribuere data til brukere i andre land med begrensede dataressurser. Den felles infrastrukturen finansieres av Europakommisjonen innenfor rammen for infrastruktursatsning samt av European Science Foundation. Nasjonale forskningsråd finansierer datainnsamlingene i hvert enkelt land.

ESS inneholder spørsmål om blant annet følgende områder:

  • Arbeid, økonomi og utdanning
  • Familie og sivilstatus
  • Forbruk av medier
  • Politiske holdninger
  • Tillit og sosiale relasjoner
  • Helse og livskvalitet
  • Nasjonal og etnisk identitet
  • Menneskelige oppfatninger

For mer informasjon, besøk ESS’ engelske hjemmeside: www.europeansocialsurvey.org/ eller den norske ESS-siden: www.europeansocialsurvey.org/about/country/norway/ess_norge.html

 

Eikk og konfidensialitet

Ipsos forholder seg til lov om Personvern og plikter med det å etterleve den europeiske personvernforordningen GDPR hva gjelder behandling av personidentifiserende opplysninger.

Ipsos er også medlem av NMF (Norsk markedsanalyseforening) og følger retningslinjer fastsatt av ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). Disse retningslinjene regulerer spørsmål om etikk og konfidensialitet i markedsundersøkelser.

For regulering og behandling av personopplysninger er det inngått en databehandleravtale som gir Ipsos rett til å håndtere personopplysninger under gjennomføringen av prosjektet.

Når feltarbeidet er avsluttet, vil data bli avidentifisert. Det vil si at personidentifiserende informasjon fjernes fra datamaterialet. Spesifikke kontroller gjennomføres også for å redusere risiko for indirekte identifisering. Etter at prosjektet avsluttes, slettes eller makuleres alle dokumenter med personopplysninger, slik som utvalgsfiler i henhold til de krav som personvernforordningen stiller.

For utfyllende informasjon knyttet til ivaretagelse av ditt personvern, klikk her.

 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om ESS og utvalgsundersøkelser. Om du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor for å sende spørsmål til oss.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres som besøksundersøkelse. Intervjuet gjennomføres i respondentens hjem eller på annet passende sted. Intervjutiden er ca. 60 minutter.

Hva får jeg dersom jeg deltar?

Alle som deltar får to Flax-lodd etter fullført intervju. Alle personer under 18 år får et gavekort på kinobilletter.

Hvorfor er nettopp jeg valgt ut?

Utvalget er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Formålet er å skape en miniatyr av Norge med samme demografiske sammensetning som Norges befolkning.

Er jeg anonym?

Når feltarbeidet er avsluttet, vil data bli avidentifisert. Det vil si at personidentifiserende informasjon fjernes fra datamaterialet. Spesifikke kontroller gjennomføres også for å redusere risiko for indirekte identifisering. Etter at prosjektet avsluttes, slettes eller makuleres alle dokumenter med personopplysninger, slik som utvalgsfiler i henhold til de krav som personvernforordningen stiller.
For utfyllende informasjon knyttet til ivaretagelse av ditt personvern, klikk her.

Er man nødt til å delta i undersøkelsen?

Det er frivillig å delta. Derimot er det meget viktig at så mange som mulig av de utvalgte intervjupersonene deltar. Dersom frafallet blir for stort, er det fare for at resultatene ikke gjenspeiler den norske befolkningens meninger på en korrekt måte. Dette kan føre til at forskere, politikere og andre som skal bruke resultatene trekker feilaktige konklusjoner.

Kan man få tilgang til resultatet?

Alle kan få tilgang til undersøkelsesresultatet kostnadsfritt. Resultatet publiseres på http://www.europeansocialsurvey.org/ når undersøkelsen er avsluttet. Der er også resultatene fra de tidligere undersøkelsene tilgjengelige.

Hvordan har dere fått mine personopplysninger?

Opplysningene er hentet fra Folkeregisteret.