Brand Positioning and Growth | Ipsos
Markedsstrategi og innsikt

Merkevareposisjonering og vekst

OUR SOLUTIONS
Optimalisering av posisjon, merkeportefølje og identifisering av vekstmuligheter.

Vi hjelper våre kunder å forstå merkevareassosiasjoner og emosjonell tilknytning, og gir næring til vekst ved å gi innsikt i kategori behov og identifisere karakteristiske egenskaper som driver merkevarevekst.

Censydiam er et rammeverk for analyse av forbruker, merkevarer og kategorier. Gjennom 30 år har merkevarebyggere over hele verden benyttet Censydiams åpne og fleksible arbeidsmodell for å forstå behov og motiver til å raffinere og forbrukertilpasse sine merkevarestrategier. Censydiam bygger på klassisk forbrukerpsykologi og bidrar til å sikre at man tar tilstrekkelig hensyn til både emosjonelle og funksjonelle behov når man skal forstå menneskene og deres motivasjoner for valg av produkter og merkevarer.  

Censydiam Metaphors hjelper kundene å forstå behov & motivasjon, samt merkevareassosiasjoner ved å avdekke intuitive prosesser hos forbruker gjennom spontane reaksjoner på visuelle stimuli og ved hjelp av dyp tekstanalyser for å kode disse reaksjonene inn i Censydiam-rammeverket. Censydiam Methaphors er en effektiv bildeteknikk, tilpasset mobilt grensesnitt, som avdekker emosjonelle og symbolske elementer kvantitativt uten å måtte bruke store ressurser på kvalitativ hypotesegenering. Vi bruker en projektive teknikk som hjelper respondentene med å unngå rasjonell tenking og gi intuitive svar. Den kan også brukes til å fange opp unmet behov, frustrasjoner eller utfordringer.
Som en kvantitativ tilnærming, kan Censydiam Methaphors legges som ad-on på segmentering, bruk og holdningsundersøkelser (U&A) og en rekke andre studier.

Brand Mental Networks er en kvantitativ metode for å avdekke de mest fremtredende og viktige merkevareassosiasjonene. Metoden hjelper deg å vurdere om en merkevare er posisjonert på riktig måte, barrierer for vekst, hvilke karakteristiske assosiasjoner merket har, om reklamebudskap når frem, etc.

Brand Assets Evaluator identifiserer distinkte egenskaper ved en merkevare som driver vekst. Merkevarebyggere bør legge mer arbeid i å forstå og utvikle sine brand assets. Dette er sansbare elementer i marketingmixen som forsterker effekten av assosiasjonsnettverket. Logoer, tegn, ikoner, symboler, lyder og musikk som identifiserer merkevaren og hjelper å hjernen med å innlære og fremkalle distinkte og fremtredende merkevareassosiasjoner. Slike elementer må måles med neuro science teknikker og Ipsos bruker “Implicit Reaction Timing” for å måle hvor sterkt elementene er knyttet til merkevaren.