Ny rapport fra følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Denne uken ble det offentliggjort en ny rapport fra Ipsos, Fafo og SØA sin følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser blant annet økt innsats, men fortsatt utfordringer på rusfeltet.

Ipsos samarbeider med forskningsinstituttet Fafo og analysemiljøet Samfunnsøkonomisk analyse om gjennomføringen av en følgeevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Evalueringen gjennomføres i perioden 2017 til 2021 på oppdrag for Helsedirektoratet.

 

Oppdraget inkluderer både en organisasjonsstudie og en resultatevaluering som skal vurdere måloppnåelse av opptrappingsplanen for rusfeltet. Målet med resultatevalueringen er å se hvorvidt iverksatte tiltak har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med, eller allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende har blitt styrket i planperioden. Følgeevalueringen skal også undersøke om organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av opptrappingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål.

 

Andre delrapport ble offentliggjort 28.1.2019. Denne rapporten viser blant annet at det er for tidlig å måle effektene av opptrappingsplanen for rusfeltet. Man ser likevel en økt oppmerksomhet og innsats på feltet, blant annet i form av flere årsverk innen rus og psykisk helse i kommunene. Samtidig er det områder hvor det er behov for oppmerksomhet i tiden fremover, som mer systematisk involvering av brukere og pårørende, bedre tilbud til personer med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser, samt legge til rette for at flere personer med rusmiddelproblematikk kommer ut i arbeid og deltar i meningsfylte aktiviteter.

 

Samfunn