Samfunn, politikk og omdømme
Samfunn, politikk og omdømme
OUR SOLUTIONS

Omdømme- og brukerundersøkelser

Ipsos Public Affairs er i kunnskapsfronten når det gjelder å analysere virksomheters omdømme, omverden og å måle brukeres tilfredshet med utvalgte tjenester.

Kundebehov

  • (Bred) kartlegging av virksomhetens omdømme
  • Innsikt i brukernes opplevelser og tilfredshet med bestemte tjenester

Våre løsninger

Omgivelsesregnskap

Et omgivelsesregnskap kan ses på som en analyse av en virksomhets omverden. En slik undersøkelse gjennomføres i de viktigste deler av virksomhetens omgivelser der dens suksess og nederlag avgjøres. Et omgivelsesregnskap omfatter for eksempel målgrupper som brukere, ansatte, myndigheter, media, politikere og finansmiljøer. Man evaluerer både oppdragsgiver og utvalgte sammenlignbare aktører med hensyn til faktorer som har gyldighet i alle deler av omgivelsene, ofte nedfelt i regelverk, verdigrunnlag, statutter, strategiske planer og lignende. Et omgivelsesregnskap kartlegger en virksomhets omdømme i et bredt perspektiv, og kan ved gjentakelse måle utvikling i omdømme over tid.


Omdømmeundersøkelser

Ipsos har utviklet et eget teoretisk rammeverk for omdømmeundersøkelser. Rammeverket tar utgangspunkt i at omdømme bygges trinnvis og kan endre seg både i bredde og styrke. Vi jobber ut fra at kjennskap og kunnskap er forutsetningen for å kunne danne seg et positivt inntrykk og etter hvert tillit og støtte til en gruppe eller virksomhet.
Ipsos’ rammeverk for omdømmemålinger er transparent og konkret, og gjør det enkelt å anbefale og gjennomføre tiltak. Rammeverket muliggjør direkte sammenligning med en rekke lignende virksomheter, og foretrekkes av mange oppdragsgivere ettersom det er enkelt å forstå og formidle internt.
Ipsos var et av de første instituttene som utviklet et rammeverk for omdømmeundersøkelser, og vi har derfor solid erfaring og velprøvde metoder for denne typen målinger. Vi er verdensledende innen omdømmestudier, og kan derfor trekke på et internasjonalt fagmiljø i denne typen undersøkelser.


Brukerundersøkelser

Media velger gjerne å trekke frem enkeltskjebner og -opplevelser for å belyse kvaliteten i offentlige tjenester. Den enkeltes historie er viktig, men kan samtidig gi et lite nyansert bilde av den helhetlige situasjonen. Undersøkelser blant brukere og ansatte i ulike tjenesteområder kan være et viktig korrektiv til det alminnelige omdømmet.
Brukerundersøkelser eller tilfredshetsundersøkelser betegner undersøkelser som har til hensikt å måle hvor fornøyde brukerne av utvalgte tjenester er med tjenesten. Undersøkelsene kan blant annet gi svar på:

  • Hvilke forhold som er viktige for brukerne og brukernes tilfredshet med tjenesten
  • Hvilke forhold som er viktige for ansatte og ansattes tilfredshet med tjenesten

Hovedinteressen vil som regel være å kartlegge oppfatningene blant brukerne, i noen situasjoner komplettert med tilsvarende undersøkelse blant brukernes pårørende (for eksempel hvis det er snakk om barnehager eller sykehjem). En supplerende undersøkelse blant ansatte vil kunne utformes friere og rettes inn slik at den gir ytterligere informasjon som kan forklare eventuell misnøye blant brukerne, noe som vil øke nytten av brukerundersøkelsen.


Profilundersøkelser

En profilundersøkelse gjennomføres blant alle aktører på en bestemt arena, både blant egne brukere, andres brukere og potensielle brukere. Man evaluerer både oppdragsgiver og konkurrentene med hensyn til evalueringsfaktorer som gjelder på generelt grunnlag på den aktuelle arena. En profilundersøkelse kan være et nyttig bidrag til profileringsarbeid i bedrifter, etater og organisasjoner.
Vi gjennomfører årlig de syndikerte profilundersøkelsene Store norske bedrifter og Norske etater og organisasjoner. I disse undersøkelsene svarer omtrent 1000 personer, representative for den norske befolkningen, på spørsmål om en rekke virksomheter.
Resultater fra profilundersøkelsene ligger til grunn for Ipsos omdømmepris. Den prestisjefylte prisen tildeles årlig en etat, organisasjon eller bedrift som har utmerket seg.


Internasjonale omdømmeundersøkelser

Reputation Council
The Reputation Council samler seniorkompetanse innen kommunikasjonsfaget fra noen av de største og mest velrennomerte selskapene i verden. Rådsmedlemmene blir intervjuet årlig om aktuelle temaer innen kommunikasjon i næringslivet. Det diskuteres også trender, utfordringer og hendelser i et bredere samfunnsperspektiv. Rapporten gir innsikt i hva som rører seg innen kommunikasjon og omdømme fra bedriftenes eget perspektiv. Kommunikasjonstopper fra flere av de største norske selskapene deltar i undersøkelsen.

Global @dvisor
Global @dvisor er en internasjonal, månedlig webomnibus-undersøkelse. 25 land deltar, og det innhentes 500-1000 intervjuer fra hvert land hver måned. Kunder kan enkelt kjøpe spørsmål til denne undersøkelsen, og dermed kunne hente inn store mengder data fra hele verden raskt og rimelig.

 

Ta kontakt med oss:

Karen Lillebø, tlf. +47 95037900, E-post: Karen.Lillebo@ipsos.com
Linn Sørensen Holst, tlf. +47 97594285, E-post: Linn.Holst@ipsos.com
Lene Rathe, tlf. +47 98413785, E-post: Lene.Rathe@ipsos.com
 

Casestudier

En global bilprodusent målte drivere for tillit og problemer for bransjen i 25 land. Undersøkelsen brukes til å generere sentrale resultatindikatorer (KPI-er) for kommunikasjonsteamet globalt og regionalt.

Vi gjennomførte en undersøkelse for en global mat- og drikkevareprodusent med fokus på ansvarlig bedriftsatferd, forståelse og holdninger til kundens uttalte merkeformål og kapitalstrøm mellom bedrifts- og produktmerker. Undersøkelsen ble gjennomført i fem europeiske markeder, med myndigheter, media, frivillige organisasjoner, fagforeninger, akademikere, bedriftskunder og allmennheten. Resultatene ble brukt til å undersøke forventningene til en "best i klassen" mat- og drikkevareprodusent, samt å sette et referansepunkt for selskapets nåværende omdømme og konkurranseevne.

Et globalt internettselskaps årlige undersøkelse om oppfatninger av bedriftens merkevare når det gjelder trusler og muligheter for deres omdømme. Undersøkelsen avdekket viktige omdømmeverdier i tillegg til kvalitative spørsmål om merkevareposisjonering, styrker og svakheter, samt bransje- og samfunnsmessige utfordringer. Resultatene ble brukt som en kritisk plattform i den strategiske planleggingsprosessen, og som en rettesnor i selskapets utviklingsstrategi for retningslinjer, kommunikasjon og engasjering av innflytelsesrike interessenter.