Samfunn, politikk og omdømme
Samfunn, politikk og omdømme
OUR SOLUTIONS

Samfunnsundersøkelser- og analyser

Vi er spesialister innen samfunnsvitenskapelige metoder, og kartlegger, utreder, evaluerer og samler inn data om alle tema innen samfunnsanalyser.

Kundebehov

  • Bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag
  • Ønske om ekstern og nøytral gjennomgang

Våre løsninger

Kartlegging og utredninger

Vi er metodespesialister, og gjennomfører alle typer kartlegginger og utredninger innen samfunnsanalyser. Vi designer metodiske opplegg avhengig av våre oppdragsgiveres ulike formål og problemstillinger. Som fullservice analyseinstitutt kan vi velge de metoder som er mest hensiktsmessige i det enkelte tilfelle. Dette kan for eksempel være spørreundersøkelser, kvalitative intervju eller kombinasjon av metoder, dvs. metodetriangulering. 
Utvalgte rapporter:

Evalueringer

Med evaluering menes enkeltstående eller regelmessige, systematiske undersøkelser av hvor godt noe fungerer, ofte offentlig politikk. Også initiativ innen privat sektor kan være gjenstand for evaluering.
Evaluering kan defineres som en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet.
Undersøkelser av denne typen påvirker blant annet hvilke saker aktører i politikk og forvaltning setter på dagsorden og hvordan de vurderer handlingsrom og effekter av offentlig politikk. Arbeid- og velferd, utdanning og forskning i tillegg til helse og omsorg er sektorer som ofte etterspør evalueringer. 
Ipsos Public Affairs har erfaring med design og gjennomføring av ulike typer evalueringer, inkludert evaluering av tilskuddsordninger og strategier.
Utvalgte rapporter:

Norsk Monitor - en sosiokulturell studie

Norsk Monitor er en unik, omfattende, sosiokulturell studie som har blitt gjennomført annethvert år siden 1985. Den gir en grundig beskrivelse av det norske samfunnet ved å kartlegge verdier, holdninger og adferd over tid.
Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 15 år, og består av netto ca. 4000 personer per gjennomføring, altså over 60 000 intervjuer gjennom mer enn 30 år.
Norsk Monitor er en database og et trendverktøy for informasjon om markeder og samfunnsspørsmål der brukeren får tilgang til lange tidsserier og detaljert informasjon om egne problemstillinger. Som abonnent har man i tillegg anledning til å ha med spesialspørsmål om bruk av egne produkter og tilslutning til relevante holdninger, slik at man kan analysere egne og konkurrenters målgrupper.

Forskningsdata

Ipsos Public Affairs har konsulenter og en statistiker med lang erfaring og høy kompetanse på design og gjennomføring av undersøkelser til bruk i samfunnsforskning. To av avdelingens ansatte har forskerkompetanse. Vi bistår forskningsmiljøer i alle deler av datainnsamlingsprosessen, og kan også tilby analyser og rådgivning.
Som fullservice analyseinstitutt, tilbyr Ipsos innsamling av kvantitative og kvalitative data ved hjelp av alle metoder i ulike målgrupper, og vi er opptatt av å til enhver tid kunne tilby våre oppdragsgivere den best egnede metoden for datainnsamling. I tillegg til å ha et av de tyngste faglige miljøene innen kvalitativ og kvantitativ datainnsamling, har vi ISO-sertifiserte systemer og rutiner som sikrer kvalitet i gjennomføringen og sikkerhet for leveransen.
Ipsos har også tilgang til internasjonal ekspertise og mulighet til å samle inn data i andre land.

Internasjonale undersøkelser

Som en del av det internasjonale konsernet Ipsos med over 16 000 ansatte i 89 land, har Ipsos mulighet til å samle inn data på tvers av landegrenser. Gjennom Ipsos-nettverket har vi tilgang til både ressurser innen datainnsamling og faglig ekspertise som gjør oss i stand til å tilby undersøkelser med internasjonalt omfang. Vi har blant annet gjennomført omdømmeundersøkelser for norske selskaper med internasjonal tilstedeværelse, og datainnsamling i Norge om norske samfunnsforhold på oppdrag fra internasjonale myndigheter.

  •    Les mer om den internasjonale omdømmeundersøkelsen The Reputation Council.
  •    Les mer om den globale webomnibus-undersøkelsen Global @dvisor.

 

Casestudier

En offentlig instans ønsket kvalitativ rådgivning for å hjelpe dem med å forme ny politikk innen kostnaden av barnepass for arbeidende familier. Resultatene ble brukt til å forstå hvilke kvalifiserte foreldre som ønsket å vite om politikken, hvordan de ønsket at dette ble kommunisert og hva som ville oppfordre dem til å registrere seg tidlig i prosessen.

En nasjonal helseundersøkelse ville kartlegge befolkningens helsesituasjon, identifisere viktige helseproblemer og helsepersonellbehov, undersøke ressursbruken i helsevesenet og forbrukernes tilfredshet, estimere utbredelse og distribusjon av helseindikatorer og få et nøyaktig innblikk i kjønn, aldersgruppe, sosioøkonomiske og geografiske ulikheter innen helse, eksponering for risikofaktorer, utnyttelse av helsetjenester og undersøke mulige trender i befolkningens helse. Resultatene ble brukt til å gi anbefalinger for fremtidige programmer og politikkutvikling.

Samfunn