Badania społeczne i wizerunek firm: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Badania opinii

Ipsos jest światowym liderem w badaniach opinii wśród obywateli, użytkowników usług publicznych i innych grup, takich jak członkowie organizacji, wyborcy, pracownicy, ofiarodawcy etc.

Kontekst klienta

Budowa mostów pomiędzy rządem a obywatelami.
Badanie opinii obywateli i innych interesariuszy.

Konsultacje z interesariuszami.
Ocena zadowolenia z usług i porównanie wyników do danych normatywnych.
Pomiar wpływu i efektów programów i strategii.
Identyfikacja zmian w zachowaniach konsumentów i obywateli, a także określenie trendów i ich implikacji.

Nasze rozwiązania

Projektujemy, tworzymy i przeprowadzamy badania ad hoc dla klientów z sektora rządowego i publicznego, aby wspomóc ich w procesie podejmowania najlepszych decyzji w oparciu o dane.

Nasze zespoły ekspertów w poszczególnych krajach mają dogłębną wiedzę, dzięki której mogą wspomóc decydentów z sektora publicznego.

Konsultacje z obywatelami i interesariuszami

Ipsos wykorzystuje wiele jakościowych i ilościowych metod, np. wywiady bezpośrednie, telefoniczne, internetowe, media społecznościowe, konsultacje z przedstawicielami społeczności, grupy fokusowe (zarówno bezpośrednie jak i prowadzone przez internet), pogłębione wywiady indywidualne, a także badania etnograficzne w celu poznania opinii obywateli/interesariuszy na temat najważniejszych kwestii i zebrania informacji oraz danych pozwalających decydentom reprezentującym sektor publiczny na tworzenie i ocenę strategii, programów i inicjatyw komunikacyjnych. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zidentyfikować, sklasyfikować i scharakteryzować kluczowe grupy interesu i zrozumieć, jak najbardziej skutecznie można zbudować zaangażowanie zarówno wśród obecnych jak i potencjalnych interesariuszy.

Zarządzanie jakością usług publicznych i ich optymalizacja

Pomagamy lokalnym, regionalnym i krajowym władzom rozumieć niuanse opinii publicznej i zachowań w kontekście kwestii społecznych i ekonomicznych.

Na całym świecie prowadzimy wiele badań, które dostarczają nam kontekstu pozwalającego skuteczniej  interpretować wyniki, prowadzić bardziej dogłębne analizy i wyciągać wnikliwe wnioski.

Ewaluacje i badania wpływu

Bogate doświadczenie we współpracy z władzami i organizacjami not-profit pozwala nam czerpać z obszernej wiedzy na temat poszczególnych sektorów i wykorzystywać techniki badawcze pozwalające określić wpływ danego programu czy działań, dowiedzieć się, jakie działania bądź programy mogą okazać się najbardziej skuteczne (i w jakich okolicznościach), a także ustalić, dlaczego jedne z nich się sprawdzają, a inne nie.

Międzynarodowy rozwój

Ipsos ma doświadczenie w wielu różnych międzynarodowych programach, w takich obszarach jak: rolnictwo, społeczeństwo obywatelskie, rozwiązywanie konfliktów, demokracja, prawa człowieka i sprawowanie rządów, rozwój gospodarczy i handel, edukacja, finanse i integracja ekonomiczna, środowisko naturalne i zasoby, rozwój możliwości ludzkich i instytucjonalnych, zdrowie i odżywianie, kwestie związane z płcią, międzynarodowa dyplomacja i współpraca, a także pomoc humanitarna i pomoc ofiarom klęsk.

Ipsos realizuje jakościowe i ilościowe badania całej populacji, a także wybranych grup na całym świecie. Ipsos przeprowadza także ewaluacje programów, włączając w to przygotowanie ram oceny, modele logiczne, eksperymentalne i nieeksperymentalne badania wpływu, oceny potrzeb programu, systemy monitorowania wyników, zbieranie i analizę danych pierwotnych i wtórnych czy przygotowanie analitycznych raportów i strategicznych rekomendacji.

Zdrowie

Przygotowujemy strategiczne programy badawcze dla rządów, organizacji not-profit, szpitali, zintegrowanych systemów opieki zdrowia, krajowych i regionalnych firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne czy innych organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia.

Oferujemy pełen zakres usług i metodologii (zarówno jakościowych jak i ilościowych) pozwalających na badanie zaangażowania społeczności i pacjentów, dzięki którym pracownicy służby zdrowia i osoby zarządzające systemami mogą uzyskać informacje, na podstawie których będą w stanie podejmować świadome decyzje.

Przygotowujemy i prowadzimy oceny programów i badania doświadczenia konsumenckiego w czasie rzeczywistym pozwalające na ocenę osiągnięć (zarówno rzeczywistych jak i postrzeganych), a także dostarczamy rekomendacji dotyczących procesu optymalizacji.

Badania komunikacji, marek i zmian behawioralnych

Media i badania opinii

W ciągu ostatnich 20 lat udało się nam stworzyć markę kojarzącą się z trafnością, rzetelnością i wnikliwością. W imieniu naszych Klientów prowadzimy badania opinii publicznej i rynku, których wyniki są publikowane w mediach, przekazywane innym interesariuszom, np. rządom lub wykorzystywane w reklamach czy materiałach dodatkowych.

Polityka i wybory

Charakterystyczną cechą demokracji jest prawo obywateli do głosowania i Ipsos ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu wysokiej jakości sondaży wyborczych i politycznych. Jako że od ponad 30 lat badamy poglądy polityczne i mamy bogate zaplecze merytoryczne, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom wnikliwe i udokumentowane wyniki.

Trendy społeczne

Pomagamy naszym Klientom zidentyfikować głębokie trendy społeczne, zarówno na gruncie lokalnym, jak i międzynarodowym. 

Studia przypadków

Nasz zespół Policy and Evaluation prowadzi projekty ewaluacyjne dla Klientów w Wielkiej Brytanii, Europie i na całym świecie zarówno w sektorze publicznym jak i dla organizacji non-profit. Nasz interdyscyplinarny zespół ekonomistów i specjalistów z zakresu oceny i strategii wykorzystuje nasz potencjał prowadząc rzetelne badania społeczne poświęcone wszelkim obszarom związanym z polityką, których wynikiem są kompletne rozwiązania ewaluacyjne charakteryzujące się najwyższą jakością.

Badanie opinii społecznej zlecone przez Ministerstwo Finansów , będące dorocznym pomiarem opinii przeprowadzanym na reprezentatywnej próbie Polaków. Obejmuje badanie opinii na temat podatków, Euro, cen i gospodarki. Wyniki aktualnego pomiaru wraz z porównaniem z wynikami z lat ubiegłych umożliwiają analizę trendów w społecznym odbiorze badanych zagadnień oraz podsumowanie działań Ministerstwa Finansów w kontekście ich wpływu na wiedzę i postawy obywateli.

Na zlecenie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Ipsos przeprowadził badanie dotyczące dyskryminacji oraz mniejszości w krajach Unii (EU-MIDIS). Ogólnym zamierzeniem projektu było zebranie porównywalnych danych we wszystkich 28 państwach członkowskich w celu wsparcia Unii w ochronie praw podstawowych osób ze środowisk imigranckich i mniejszości etnicznych.

Społeczeństwo