OUR SOLUTIONS

Ewaluacje i badania wpływu

Nasze bogate doświadczenie we współpracy z władzami i organizacjami not-profit pozwala nam czerpać z obszernej wiedzy na temat poszczególnych sektorów i wykorzystywać techniki badawcze umożliwiające określenie wpływu danego działania bądź programu, dowiedzenie się, jakie działania są najbardziej efektywne (i w jakich okolicznościach), a także ustalić, dlaczego jedne z nich się sprawdzają, a inne nie.

Kontekst klienta

Ewaluacja może pomóc:

  • Ocenić wpływ danego działania lub programu
  • Dowiedzieć się, które działania/jakie programy są najskuteczniejsze (i w jakich okolicznościach)
  • Dowiedzieć się, dlaczego dane działania/dane programy są skuteczne lub nie
  • Dowiedzieć się, jak dane działania/programy zostały wdrożone 

Nasze rozwiązania

Social Research Institute Ipsos uważa, że ewaluacje to ważne narzędzie edukacyjne. Powinny być tak projektowane, aby pozwolić na identyfikację dobrych praktyk i obszarów, które należy w przyszłości usprawnić. Naszym priorytetem jest budowanie przydatnych ocen i dostarczanie przystępnych wyników, które można wykorzystać w procesie podejmowania decyzji na przyszłość, zapewniając najlepszą relację ceny usług do ich jakości.

Jesteśmy elastyczni podczas współpracy z naszymi Klientami, dostarczając im szyte na miarę rozwiązania ewaluacyjne. Możemy przeprowadzić poszczególne elementy ewaluacji lub cały proces. Specjalizujemy się w ocenach strategii i programów w takich sektorach jak opieka zdrowotna, usługi dla ludności, edukacja, szkolenia, zasoby ludzkie, transport, itp.

Nasz zespół ewaluacyjny tworzy oceny dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, korzystając z wielu różnych źródeł danych zależnie od potrzeb, np.:

  • Badania jakościowe i ilościowe  z interesariuszami lub/i beneficjentami.
  • Desk Research, tzn. zarówno przegląd literatury jak i analiza zastanych danych audytowych i administracyjnych.

Studia przypadków

Zespół ewaluacyjny Ipsos tworzy oceny korzystając z wielu różnych źródeł danych zależnie od potrzeb, np.:
• Jakościowe i ilościowe badania pierwotne z interesariuszami lub/i beneficjentami.
• Badania wtórne, tzn. zarówno przegląd literatury jak i analiza obecnych danych audytowych i administracyjnych.

Społeczeństwo