Relacje z klientami i pracownikami: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Przywództwo i kultura organizacyjna

Przywództwo to czynnik, który przyspiesza każdy udany proces transformacji. Nasze rozwiązania pozwalają stworzyć inspirujący i adekwatny styl przywództwa i wdrożyć go wśród wszystkich managerów, zwiększając ich decyzyjność. Organizacje się zmieniają, ale kultura pozostaje taka sama. Wspieramy także naszych Klientów w procesie tworzenia spójnej i powszechnie praktykowanej kultury organizacyjnej, która umożliwia transformację Państwa organizacji.

Kontekst klienta

Jak zdefiniować model przywództwa i wartości zgodne z obraną strategią?
Jak zidentyfikować i ocenić zachowania przywódcze, tak aby organizacja mogła odnosić sukcesy w erze cyfrowej?
Jak zachęcić liderów do wdrażania strategii firmy?

Nasze rozwiązania

Zaangażowanie strategiczne– ocena poziomu zaangażowania liderów zapewniającego udaną transformację

Definicja modelu przywództwa– pomaga zdefiniować „ramy przywództwa 2.0” na podstawie potrzeb i obecnej tożsamości

Definicja wartości korporacyjnych

Ujednolicenie kultury organizacyjnej (np. skupienie się na konsumentach, stosowanie się do zasad, bezpieczeństwo …)

Optymalizacja doświadczenia pracowniczego (adaptacja owych pracowników, różnorodność, integracja, dobrostan, odejście):

  • Ocena jakości procesu adaptacji nowych pracowników i „momentów prawdy”
  • Identyfikacja luk pomiędzy tym co obiecuje pracodawca, a tym co otrzymują pracownicy
  • Ocena zdolności integracyjnych danej organizacji
  • Budowa i ocena wartości korporacyjnych w celu wspierania marki
  • Segmentacja i dostosowanie oferty HR 

Studia przypadków

Studium przypadku wiodącej firmy działającej na rynku usług publicznych [zaangażowanie strategiczne] → firma ta stworzyła nowy i ambitny plan zmian na poziomie strategicznym, organizacyjnym i kultury firmy. Kluczem do sukcesu było zdobycie wsparcia ze strony kadry zarządzającej. Dlatego też na kilka miesięcy przed wdrożeniem tego projektu, centrala zdecydowała się zmierzyć poziom zaangażowania wśród managerów. Ipsos został wybrany do przeprowadzenia tego strategicznego badania obejmującego 3000 najważniejszych managerów w 69 krajach. Zapewniono szczególne wsparcie zarówno przed zebraniem danych i jak i na etapie podsumowania wyników (prezentacje przygotowane dla wszystkich szczebli organizacji, wsparcie komunikacyjne i plany działań kontynuacyjnych). Dzięki sukcesowi tego procesu dwa lata później przeprowadzono nowe badanie obejmujące szerszy zakres, aby kontynuować proces zarządzania zmianą.

Studium przypadku dużej grupy banków [ujednolicenie kultury organizacyjnej] → Podjęta w 2009 roku współpraca z Ipsosem miała na celu zrozumienie i ocenę nastrojów pracowników. Pierwsza fala procesu badawczego, rozpoczęta w roku 2009 i obejmująca 83 000 pracowników w 30 krajach miała na celu ujednolicenie różnych projektów poświęconych pracownikom prowadzonych w całej organizacji. Badanie zostało powtórzone w roku 2011, 2013 i 2015, obecnie obejmuje 130 000 pracowników w 82 krajach (26 języków) i stało się prawdziwym narzędziem zarządzania ułatwiającym proces transformacji całej organizacji. Podczas ostatniej fali główny nacisk został położony nie na nastroje, ale na wartości i model przywództwa.