Count | Ipsos
Observer

Count

OUR SOLUTIONS
Meranie premávky ako podporný prostriedok pre optimalizáciu v maloobchode a v doprave.

Pokročilé riešenie pre sčítanie ľudí a vozidiel, či už celoštátne alebo na vybraných miestach – na ulici, v obchode, v doprave.

Spolupracujeme s úradmi, dopravnými a maloobchodnými spoločnosťami, ktoré posudzujú kde a ako docieliť optimalizáciu premávky alebo optimalizáciu výkonnosti obchodu a služieb.


Úrady

Realizujeme celonárodné sčítanie dopravy. Ponúkame presné metódy sčítania premávky, ktoré zobrazujú údaje o objeme a o toku dopravy a pomáhajú tak klientovi v rozhodovaní o investíciách do infraštruktúry a environmentálnej politiky. Naše údaje o premávke sa tak používajú k optimalizácii cestných sietí a k aktualizácii máp miest, regiónov alebo krajín.


Dopravné spoločnosti

Obvykle počítame cestujúcich vstupujúcich alebo vystupujúcich z dopravných prostriedkov (autobus, metro, električka, vlak) alebo napríklad či stoja alebo sedia. Pomáhame tak navrhnúť počet potrebných prepravných jednotiek a zlepšiť tak spokojnosť zákazníkov.


Maloobchodníci

Počítame premávku vozidiel a pohyb ľudí v blízkosti obchodov, počty zákazníkov vstupujúcich do obchodov alebo vystupujúcich z nich. Pomáhame našim klientom sledovať výkonnosť ich maloobchodných predajní.  Často vyhodnocujeme miery konverzie (pomer ľudí vstupujúcich do obchodu a tých, ktorí niečo nakúpili), vytvárame heat mapy (počty ľudí v kombinácii s časom stráveným v sledovaných zónach). Môžeme tak isto sledovať dopravu na kľúčových križovatkách a navrhnúť tak optimálnu lokalitu pre nový obchod, zlepšiť parkovacie možnosti apod.

Inovatívne meracie nástroje ponúkajú pohodlný a rýchly spôsob záznamu ľudí a pohyb dopravy

  • Anketári uskutočňujú merania s mobilnými aplikáciami prispôsobenými na mieru podľa potrieb klienta;
  • Riešenie s automatickými sčítaním: špeciálne videokamery, senzory a skenery;
  • Cestné kamery nainštalované priamo úradmi;
  • Rozsiahle digitálne možnosti: GPS, hlasový záznam.

Rozsiahle a presné dáta

  • Priamy prístup k dátam prostredníctvom webového portálu
  • Informácie doručené vo formáte uľahčujúcom rýchlu interpretáciu

Globálne pokrytie pri udržaní štandardov vysokej kvality

  • Viac ako 140 krajín s rozsiahlou anketárskou sieťou
  • Jednotný prístup naprieč krajinami, regiónmi a mestami