Sociálny výskum a korporátna reputácia: Ipsos Public Affairs
Prieskum verejnej mienky a reputácia spoločností: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Global Reputation Centre

Pre vedúcich pracovníkov, ktorí sa usilujú o zlepšenie v oblasti reputácie, firemnej komunikácie a rozvoja podnikovej politiky, je Global Reputation Centre najdôveryhodnejším zdrojom špecializovaného prieskumu a poradenstva.

Klientský kontext

 • Zmerať výkonnosť reputácie voči návratnosti investícií.
 • Identifikovať kľúčové faktory, ktoré majú najväčší vplyv na vytváranie reputácie.
 • Pomôcť zladiť a integrovať činnosti smerujúce k riešeniu problémov týkajúcich sa reputácie a merania jej výsledkov.
 • Pochopiť reakcie pri kríze značky alebo firmy.

Riešenia

Reputačný prieskum

 • Vyhodnocovanie výkonnosti reputácie voči návratnosti investícií.
 • Zladenie obchodných cieľov s aktivitami CSR k riešeniu problémov s reputáciou.
 • Zameranie na otázky, ktoré sú najdôležitejšie pre vašu povesť a kvantifikácia výsledkov súčasných iniciatív.
 • Využitie noriem (benchmarku) podľa odvetvia a regiónu/krajiny.
 • Positioning nových iniciatív a partnerstiev a ich optimalizácia.
 • Identifikácia očakávaní stakeholderov do budúcnosti a určenie aktivít, ktoré zvyšujú dôveru.

Prieskum v oblasti krízového riadenia

 • Určenie závažnosti krízy.
 • Testovanie komunikácie pre zmiernenie a obnovu dobrej povesti a dôvery.

Prípadové štúdie

Celosvetová automobilová spoločnosť meria v 25 krajinách mieru dôvery v jej vyrobených automobiloch všetkých značiek v rámci svojho portfólia, s ktorými sa odvetvie priemyslu má zaoberať. Štúdia sa používa na generovanie tzv. key performance indicators (KPls) pre komunikačné tímy na celosvetovej a regionálnej úrovni.

Globálna potravinová spoločnosť sa na piatich európskych trhoch zameriava na zodpovedné správanie firmy a porozumenie vnímania svojich značiek vládou, médiami, nevládnymi organizáciami, obchodnými združeniami, akademickými pracovníkmi a širokou verejnosťou. Výsledky boli použité k pochopeniu, čo znamená „ideálna potravinárska spoločnosť“ a stanovili referenčné kritérium (benchmark) pre súčasné postavenie spoločnosti.

Každoročná štúdia pre celosvetovú internetovú spoločnosť, ktorá skúma názory na značky, jej hrozby, príležitosti a možnosti pre zlepšenie reputácie. Okrem kľúčových reputačných ukazovateľov sa prieskum zaoberá taktiež otázkami ohľadom positioningu značky, silných a slabých stránok, priemyslových a spoločenských otázok. Výsledky sa používajú ako rozhodujúci prvok v procese strategického plánovania, rovnako tak informujú o stratégii spoločnosti a ďalšieho rozvoja.