Healthcare Evidence, Value and Access
Healthcare

Healthcare Evidence, Value and Access

OUR SOLUTIONS
Evidence, Value & Access ponúka výhody zahŕňajúce prepojenie syndikovaných dát z real-world evidence (reálnej klinickej praxe), služieb konzultantov, zdravotníckych špecialistov s výstupmi z prieskumov, spoločne so stratégiami vstupu na trh a dlhodobého plánovania.

Náš prístup je prísne dáta-agnostický a pre analýzy sú vždy vytvárané nové dátové sety, aby sme podporili diskrétne medicínske a komerčné stratégie vo všetkých terapeutických oblastiach, s ktorými sa stretávame.

Evolúcia a konvergencia istoty a prístupu

Klienti potrebujú byť, viac než kedykoľvek predtým, lepšie prepojení so stratégiami vo svojej terapeutickej oblasti a lepšie rozpoznávať potreby v danej oblasti. Spolu musíme splniť tri ciele:

 1. generovať dôkazy pre lepšie porozumenie chorôb a klinických skúseností s liekmi

 2. vytvoriť plán založený na evidence-based údajoch (pre viac trhov, rôzne zdravotnícke technológie)

 3. rozvinúť robustné stratégie a taktiky v prístupe na trhy, aby bol zabezpečený nielen prístup, ale tak isto komerčný účinok naprieč rôznymi globálnymi trhmi

Náš tím sa zaoberá hľadaním odpovedí na otázky “čo” a “prečo”, aby pomohli farmaceutickým spoločnostiam porozumieť tomu, ako si vedú ich lieky. Náš expertný marketingový tím spája pružné riešenie s presnou metodikou a prináša celé spektrum analytických nástrojov, ktoré sú vhodné pre rôzne komerčné rozhodnutia – od pevne štruktúrovaných modelov po agilnejšie riešenia, ktoré sú viac „šité“ na mieru konkrétnemu klientovi a situácii. V tom sú healthcare tímy podporované výsledkami zo syndikovaných Global Therapy Monitors, ktoré ponúkajú široké spektrum celosvetovo konzistentných dát z reálnej klinickej praxe v spojení s terapeutickou odbornosťou.

Evidence Generation

Evidence Generation je prístup pokrývajúci ako zameranie na samotnú chorobu (pomenúva záťaž, ktorú choroba prináša a neuspokojené potreby pacienta), tak oblasť týkajúcu sa lieku – posudzuje slabé stránky a dáva výrobcom dôležité otázky platcu: Môže to fungovať? Stojí to za to? Funguje to? Ako to ovplyvní existujúce štandardy starostlivosti?

Value Proposition

Oblasť cenovej politiky zahŕňa: pohľad platcu, sledovanie vývoja v čase a segmentáciu, testovanie kľúčových informácií pre platcov, rovnako ako aj testovanie a vývoj vyjednávacej stratégie a používaných nástrojov.

Market Access

Služba Market Access zahŕňa: celkové plány, stratégie úhrady a vstupu lieku na trh, vytváranie evidencie a plánovanie, zistenie pacientovej ochoty platiť, posúdenie prístupu na trh v teréne, posúdenie prístupu na trh z dlhodobého hľadiska a z hľadiska príležitostí, a to vrátane:

 • stanovenia cieľov v prístupu pre kľúčové zhodnotenie, ktoré vymedzí cieľový prístup a očakávaný vývoj;

 • vývoje stratégie na lokálnej či regionálnej úrovni, a to vrátane podrobnejšej segmentácie

 • vývoj account-level plánov pre vstup značky na trh pred, alebo po jej schválení zodpovednými formálnymi kapacitami;

 • prípravy a vedenie tréningu priamo v teréne;

 • vytvorenie stratégie značky, jej príbehu, poskytnutie materiálov a ďalšej podpory pre interakciu account managerov so zákazníkmi;

 • vývoje programov pre zainteresovanie platcov, tzv. “Payor Roadshow”;

 • stratégie založené na komunikačných kanáloch, stratégie kvalitného príbehu v pozadí a použitie vhodného nástroja;

 • vývoj plánov prístupu založených na scenári.

Služby Evidence, Value & Access centra Ipsosu prinášajú integráciu, ktorá je funkčná naprieč špecializáciami, a ponúka pomoc a podporu vo Vašej ceste k optimálnemu komerčnému výkonu pre dosiahnutie stanovených cieľov.