Inšpirácia pre lepšiu zdravotnú starostlivosť: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Integrované rámce

Spoločnosť Ipsos vyvinula komplexné prístupy naprieč celým životným cyklom produktu.

Klientský kontext

Vzhľadom na to, ako sa celosvetový trh v oblasti healthcare vyvíja, zameranie mnohých jeho hráčov sa posúva – a to smerom k viac špecializovaným oblastiam. Ich investície často smerujú do úplne nových terapeutických oblastí.
Medzitým sa ale zároveň zmenšujú obchodné príležitosti, platcovia vyžadujú odlíšenie sa od ostatných a dôraz je kladený na vývoj prípravkov, ktoré znižujú nielen následky chorôb, ale aj celkové výdaje na zdravotnú starostlivosť.
Pred vstupom prípravku na trh potrebujú mať firemní stratégovia komplexnú predstavu o tom, aké faktory trh ovplyvňujú. Po uvedení prípravku na trh je potrebné mať neustály prehľad o tom, ako marketingové aktivity spoločnosti ovplyvňujú ich zisk. Aby naozaj uspeli, musí byť stratégia tiež v súlade s potrebami pacientov a poskytnúť im riešenie, ktoré zlepší ich situáciu.
 

Riešenia

Štyri integrované rámce spoločnosti Ipsos Healthcare kombinujú naše terapeutické poznatky, výskumnú odbornosť a ad-hoc/syndikované prístupy. Vďaka tomuto prístupu tak môžeme sprevádzať našich klientov v každej fáze životného cyklu produktu.

I. Rámec obchodnej stratégie
Spolupracujeme s mnohými odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom pochopiť trh a všetky zainteresované strany. Vďaka tomuto celkovému pohľadu dokážeme navrhnúť taký dizajn výskumu, aký komplexne zodpovie všetky náročné otázky.

  • Globálny kontakt: commercialstrategy@ipsos.com

II. Rámec dokonalého launche 
Pomáhame spoločnostiam vyhodnotiť súčasné prostredie a stanoviť vhodné stratégie pre optimalizáciu potenciálu akéhokoľvek nového produktu.

  • Globálny kontakt: launchexcellence@ipsos.com

III. Rámec optimalizácie výkonu
Pomáhame našim klientom pochopiť, kde sa ich značka nachádza, kam by mala smerovať a ako ju tam dostať.

  • Globálny kontakt: performanceoptimisation@ipsos.com

IV. Rámec Patient Journey
Pomáhame spoločnostiam porozumieť potrebám pacienta a ich patient-flow a poskytujeme im celkové riešenie, ktoré v konečnom dôsledku zlepší situáciu pacientov.

  • Globálny kontakt: patientjourney@ipsos.com

Prípadové štúdie

Dosiahnuť rozsiahleho a pritom precízneho pohľadu na patient journey je svätým grálom marketérov – ale kompletná skúsenosť pacienta so špecifickým ochorením je čím ďalej zložitejšia. V snahe získať reálny popis patient journey pri ochorení melanómom vytvorila spoločnosť Ipsos Globálny onkologický monitor. Vďaka nemu máme k dispozícií vysoko cenené dáta z reálnej klinickej praxe týkajúcej sa liekov na liečbu rakoviny, diagnostických vzorcov, liečebných algoritmov, informácií o liečebných switchoch a mnohé ďalšie. Stále nám však zostávalo mnoho nezodpovedaných otázok, až kým sme k tomu nepripojili kvalitatívne vnímanie naprieč rôznymi zainteresovanými stranami (lekári, pacienti, platcovia, lekárnici a ostatný zdravotnícky personál). Tento integrovaný prístup priniesol detailný popis patient journey odhaľujúci dôležitosť, vplyv a úlohu rôznych zúčastnených strán, nesúlad medzi niektorými z nich, význam správnej komunikácie medzi nimi a ďalšie.