Clinics & Mobility Lab | Post-Launch Clinics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Post-Launch Clinics

OUR SOLUTIONS
Ako vylepšiť vozidlá po uvedení na trh a ako optimalizovať novú generáciu modelov. Čo spôsobuje úspech alebo naopak, neúspech nového vozidla?

Vývoj produktu nekončí uvedením vozidla na trh. Klinika kvality vozidla po uvedení na trh môže byť realizovaná za účelom diagnostiky nedostatkov produktu vnímaných medzi prvými majiteľmi, za účelom okamžitej nápravy, akým je napríklad zlepšenie školenia pre dealerstvo, aktualizácia užívateľských príručiek alebo poskytnutie vstupov pre zlepšenie ďalšej generácie vozidla.

Pri Post-Launch klinike sú noví vlastníci vozidiel požiadaní, aby prišli so svojím vozidlom na miesto konania kliniky. Tu im dávame sériu diagnostických otázok a niekedy na samotných vozidlách robíme objektívne, technické merania (napr. zvuku, teploty, vône), čím sa určí príčina a možné riešenie problémov.

Pre lepšie pochopenie situácie po uvedení vozidla na trh môže byť samostatne realizovaná štúdia medzi osobami, ktoré si daný model čerstvo zaobstarali a medzi tými, ktorí sa, naopak, rozhodli pre niektorého z priamych konkurentov. Spätná väzba týchto prvých kupujúcich je následne analyzovaná, aby sa objasnili dôvody nesúladu medzi očakávanou a skutočnou výkonnosťou na trhu a to ako z hľadiska produktu, tak z hľadiska marketingu.

Táto štúdia môže byť realizovaná online alebo osobným dopytovaním. Prví kupujúci nedávno uvedeného modelu a jeho kľúčových konkurentov sú vyzvaní, aby sa vyjadrili k silným a slabým stránkam svojich vozidiel z pohľadu produktu, marketingu a predaja. Okrem kvantitatívneho prieskumu môžu byť tak pridané kvalitatívne diskusné skupiny alebo online komunity, aby sa jednotlivé témy dopodrobna rozobrali.