Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Public Policy Improvement

OUR SOLUTIONS
Porozumenie názorom občanov, užívateľov verejných služieb a ďalších zaangažovaných strán.

Naše tímy špecializujúce sa na problematiku zlepšovania verejnej politiky, navrhujú, rozvíjajú a zaisťujú na mieru šité prieskumy pre klientov z verejného sektora s cieľom pomôcť im k lepšiemu rozhodovaniu založenému na dátach. Naše expertné tímy v jednotlivých krajinách sa v problematike verejného sektora veľmi dobre orientujú, a sú tak skutočnými partnermi pre kľúčové rozhodnutia našich klientov z akejkoľvek oblasti verejného života.

Nie sme iba dodávateľom dát, dáta analyzujeme a uvádzame do kontextu. Pomáhame našim klientom transformovať zistené informácie do efektívnych a účinných politík, programov, komunikačných stratégií a marketingových iniciatív.

Konzultácie občanom a záujmovým skupinám & zlepšovanie sociálnej politiky. Naše expertné tímy majú bohaté skúsenosti so spoluprácou s orgánmi štátnej správy a mimovládnymi organizáciami v rámci:

  • merania a rozvoja kľúčových informácií pre legislatívne alebo regulačné záležitosti

  • návrhov, implementácie a hodnotenia programov verejnej komunikácie

  • rozvoja a hodnotenia politík, programov a komunikácií s cieľom vyvolať sociálnu a behaviorálnu zmenu.

Zdravie

Vyvinuli sme strategické prieskumné programy pre vládu, neziskové organizácie, nemocnice, integrované záchranné systémy, zdravotné poisťovne a ďalšie organizácie zo zdravotníckej oblasti. Ponúkame kompletnú škálu služieb a metodík (kvantitatívnych i kvalitatívnych) z oblasti komunitnej a pacientskej angažovanosti.


Životné prostredie a energetika

Naše tímy spolupracujú s vedúcimi organizáciami naprieč verejným, súkromným a neziskovým sektorom. Máme bohaté skúsenosti s rozličnými prístupmi v oblasti sociologického prieskumu, monitoringu a hodnotenia tak, aby sme čo najlepšie rozumeli problematike spoločenskej a podnikateľské odozvy na široké spektrum environmentálnych a energetických tém, rovnako ako na tému udržateľného rozvoja.


Doprava

Naše spolupráce so širokým spektrom klientov a partnerov, menších i väčších, pokrýva všetky spôsoby súkromnej a verejnej dopravy. Využívame marketingový a sociologický prieskum k lepšiemu porozumeniu dopravného správania, zákazníckej skúsenosti a postojov k novým politikám, novej aj existujúcej infraštruktúre a prioritám vo vzťahu k verejným výdajom.


Pohľad do spotrebiteľského správania a jeho zmena

Ipsos je lídrom v získavaní pohľadu do správania spotrebiteľov – identifikácie a systematického a štruktúrovaného porozumenia jasne špecifikovaného správania a jeho zmeny tak, aby bolo možné realizovať intervencie založené na skutočnom porozumení spotrebiteľského správania.