Média a komunikácia značky: Ipsos Connect
Médiá a komunikácia značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Riadenie značiek prostredníctvom merania výkonu na trhu

Značky neexistujú vo vákuu. Zákazník a konkurenčné prostredie sa mení, vyvíja, čo vytvára neustály tlak na výkon značky a efektivitu jej komunikácie. Manažéri majú v súčasnej dobe k dispozícii viac ukazovateľov výkonnosti značky ako kedykoľvek predtým. Podstatné však je, aby tieto ukazovatele viedli ku stanoveniu najvhodnejšej stratégie pre ďalší rast značky.

Klientský kontext

O výkone svojej značky a marketingových aktivít sa dozvedáme viac informácií než v minulosti – dáta z predaja, lajky na sociálnych sieťach, počty zdieľaní, počty videní a pod. Nič z toho však nenahradí pohľad vašich zákazníkov. Účelom je integrovať všetky tieto zdroje do uceleného systému, ktorý bude prinášať zistenia a insighty využiteľné pre dosiahnutie úspechu vašej značky.

Riešenia

Trackingový program pre podporu značky a rozvoj komunikačnej stratégie

Tracking značky a komunikácie Ipsos Connect využíva výskumné, sociálne i pasívne dáta. Našou snahou je doručiť komplexné insighty, ktoré pomáhajú k budovaniu vašich značiek. Náš trackingový program odpovedá na otázky:

  • Aká je výkonnosť mojej značky v porovnaní s konkurenciou?
  • Na čo by sa mala značka zamerať, aby dosiahla rast?
  • Ako efektívna je moja komunikácia?
  • Ako môžem pracovať s reklamou a médiami, aby mali lepší dopad na značku?

Vďaka našim nástrojom, ako je Brand Value Creator, si marketéri môžu byť istí, že rozhodnutie založené na výskume budú mať reálny dopad na ich business. Brand Value Creator bol využitý vo viac než 20 000 štúdiách a jeho vysoká korelácia s reálnym podielom na trhu bola overená v cca 30 kategóriách, 45 krajinách a pre viac než 1250 značiek. Naše hodnotenia efektivity kampaní a doporučení pre ich ďalší rozvoj sa opierajú o rozsiahlu databázu noriem a zistení zahrňujúcu viac než 100 kategórií.

Riešenia pre meranie dopadu vašej online video komunikácie na značku

V súčasnej dobe je porozumenie efektu videa v online prostredí nevyhnutné. Online video kampane sú obvykle hodnotené digitálnymi ukazovateľmi ako počet videní a kliknutí. Tieto informácie však nehovoria nič o tom, aký dopad (a či vôbec) mala kampaň na značku.

Naše riešenie ponúka preverený nástroj, ktorý vám pomôže zvoliť to správne video s najväčším potenciálom dosiahnuť žiadúci efekt na značku. Kombinujeme zistenia z výskumných, behaviorálnych dát a informácií z registrácie na Facebooku. Výsledky predkladáme v jednoduchom a prehľadnom reportingu (dashboarde).

  • Toto riešenie môže byť využité ako pretest videa pre Facebook pred jeho nasadením alebo pre jeho monitoring v priebehu nasadenia.
  • Užívatelia Facebooku, ktorí boli vystavení kampani, sú pozvaní do dopytovania, ktoré zmeria výkonnosť značky v tejto skupine. Vedľa tejto skupiny sú dopytovaní tiež užívatelia, ktorí neboli vystavení kampani (kontrolná skupina). Dopad kampane na značku je tak odvodený experimentálnym porovnaním výkonu značky v oboch skupinách.

Prípadové štúdie

Klienti často potrebujú zistiť efekt celého media mixu, nielen video reklamy, ale všetkých touchpointov využitých v kampani. 360° hodnotenie kampane prináša holistický pohľad na ich dopad a ukazuje, ktoré touchpointy boli efektívne z hľadiska zvoleného cieľa a ktoré vyžadujú optimalizáciu (v kreatívnom spracovaní alebo mediálnom nasadení). Následné modelovanie poukazuje na vzťahy medzi touchpointmi (ktoré budujú výkon kampane a ktoré podporujú ostatné) a pomáha efektívnejšie nastaviť kampane a komunikovaný message.

Pretest troch video reklám na novú značku v kategórii FMCG umožnil zadávateľovi vybrať reklamu s najsilnejším potenciálom podporiť značku zamýšľaným spôsobom. Behaviorálne metriky, ako bola napr. doba sledovania videa, by v tomto prípade neviedli k voľbe reklamy najlepšie naplňujúcej zvolené ciele kampane. Kombinácia behaviorálnych dát, postojov zistených prieskumom a registračných dát z Facebooku umožnila klientovi spoľahlivo zvoliť najvhodnejšiu.