Prieskum verejnej mienky a reputácia spoločností: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute

Social Research Institute je svetový líder v porozumení vnímania občanov, užívateľov verejných služieb a ďalších zúčastnených strán, vrátane členov, zamestnancov, darcov, profesionálov pôsobiacich v zdravotníctve a voličov.

Klientský kontext

  • Sprostredkovanie priestoru pre komunikáciu a zdieľanie názorov medzi vládou a verejnosťou.
  • Zisťovanie, čo občania a ostatní stakeholderi hovoria a následné pomenovanie ich obáv.
  • Konzultovanie s nespočítateľným množstvom stakeholderov na témy, ktoré sú predmetom záujmu.
  • Hodnotenie a porovnanie spokojnosti s jednotlivými službami a sledovanie ich zlepšovania.
  • Meranie dopadu a výsledkov jednotlivých programov a politík.
  • Identifikovanie meniaceho sa správania a postojov občanov, stanovenie trendov a ich dôsledkov.

Riešenia

Navrhujeme, vyvíjame a realizujeme prieskum prispôsobený klientom vo vláde a verejnom sektore, aby sme im pomohli robiť lepšie rozhodnutia založené na kvalitných dátach.

Naše odborné tímy v jednotlivých krajinách majú potrebné znalosti daných oblastí a pomáhajú tým, ktorí rozhodujú v celom rade politických otázok.

Komunikácia občanov a stakeholderov

Ipsos využíva pre zistenie názorov občanov na najrôznejšie témy širokú škálu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, vrátane osobného, telefonického, emailového, či on-line dopytovania, social listeningu, konzultačných činností, diskusných skupín (osobných či on-line), hĺbkových rozhovorov a etnografických prieskumov.

Poskytujeme informácie a dáta, ktoré pomáhajú riadiacim pracovníkom verejného sektoru vo vyhodnocovaní ich rozhodnutí, politiky, programov a komunikácie. Spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme identifikovali, segmentovali a profilovali ich cieľové skupiny a zároveň pochopili, ako najlepšie súčasné a potenciálne skupiny zapojiť.

Výkonnostný manažment a zlepšovanie vo verejných službách

Pomáhame miestnym, regionálnym a národným vládnym subjektom pochopiť aj melé rozdiely vznikajúce vo verejnej mienke a v správaní ľudí v sociálnych a ekonomických otázkach. Globálna prítomnosť Ipsosu nám dodáva kontext pre lepšiu interpretáciu výsledkov pre klientov a poskytuje nám hlbší pohľad na vec a vylepšuje schopnosť analyzovať.

Zhodnotenie politík, vyhodnotenie programov a ich dopadu

Naše rozsiahle skúsenosti s prácou s vládnymi a neziskovými organizáciami nám umožňujú vychádzať z odborných znalostí a prieskumných techník špecifických pre daný sektor tak, aby sme zistili dopady a dôsledky konkrétneho zásahu alebo programu a určili, aký zásah alebo program funguje najlepšie a prečo.

Medzinárodný rozvoj

Ipsos má odborné znalosti v celom rade oblastí vládnych programov pre medzinárodný rozvoj a verejnú diplomaciu, zahrňujúce poľnohospodárstvo, občiansku spoločnosť, zmierňovanie konfliktov, ľudské práva, hospodársky rast a obchod, vzdelávanie, financie a hospodárske začlenenie, populácie, genderové otázky, medzinárodnú diplomaciu, spoluprácu a humanitárnu pomoc.

Ipsos bežne realizuje kvantitatívne a kvalitatívne štúdie celej populácie, rovnako tak špeciálne zamerané štúdie po celom svete. Máme taktiež kompetencie pre vyhodnocovanie programov, vrátane vypracovania hodnotiacich rámcov, logických modelov, experimentálnych a neexperimentálnych štúdií dopadu, posúdenie potrieb daného programu, systému monitorovania výkonu, zberu a analýzy primárnych a sekundárnych údajov a poskytovaní analytických správ a strategických doporučení.

Zdravie

Vyvinuli sme strategicky významné programy pre štátnu správu, neziskové organizácie, nemocnice, integrované zdravotné systémy, národné a regionálne zdravotníctvo, poisťovne a ďalšie organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť.

Ponúkame kompletnú škálu služieb a metodík (ako kvantitatívnych tak kvalitatívnych), ktoré pomáhajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vedúcim osobám získať dáta potrebné pre zodpovedné rozhodnutia.

Vyvíjame a realizujeme vyhodnocovanie programov a realizujeme riadenie zákazníckej skúsenosti v reálnom čase, ktoré meria dosiahnuté výsledky a poskytuje odporučenia pre neustále zlepšovanie.

Komunikácia, kampane a prieskumy zmien správania

Médiá a hlasovanie verejnosti

V priebehu posledných dvoch desaťročí sme vybudovali našu značku, ktorá predstavuje presnosť, pravdivosť a porozumenie. Realizujeme prieskumy verejnej mienky alebo prieskum trhu v zastúpení našich klientov, ktorý je sprístupnený médiám, iným zainteresovaným subjektom, alebo je používaný v reklame klientov a v ich ďalších materiáloch.

Politika a voľby

Definujúcou charakteristikou demokracie je občianske právo voliť a Ipsos má bohaté skúsenosti s realizáciou veľmi kvalitného politického a volebného prieskumu. S viac ako tridsaťročnými skúsenosťami v oblasti prieskumu politických postojov a rozsiahlymi metodologickými skúsenosťami sme schopní poskytnúť klientom výsledky, ktoré zodpovedajú skutočnosti a dokážu interpretovať podrobné výsledky prieskumu.

Spoločenské trendy

Pomáhame našim klientom identifikovať sociálne trendy, tak lokálne, ako i medzinárodné.

Identifikovanie meniaceho sa správania a postojov občanov, stanovenie trendov a ich dôsledkov.

Prípadové štúdie

1) Náš špecializovaný tím pre politiku a vyhodnocovanie vedie celý rad projektov pre klientov z Veľkej Británie a ďalších európskych a zahraničných klientov v rámci verejného a neziskového sektoru. Náš multidisciplinárny tím odborníkov, ekonómov a politológov využíva svoje sily pri realizácii robustného spoločenského prieskumu v celom spektre oblastí politiky, aby našim klientom poskytol vysoko kvalitné a účinné riešenia.

Federálna vláda mapuje celosvetové postoje k jadrovej energii a alternatívne zdroje energie cez verejnú mienku. Mapuje globálne znepokojenie nad otázkami dlhodobej environmentálnej a energetickej politiky za účelom vytvárania správnych politických rozhodnutí.

Národný zdravotný prieskum, ktorý posudzuje zdravotný stav obyvateľstva, identifikuje hlavné zdravotné problémy a potreby, určuje využitie služieb zdravotnej starostlivosti a spokojnosti spotrebiteľov. Získava insighty s ohľadom na pohlavie, vekové skupiny, socioekonomické a geografické rozdiely v zdravotnom stave, rizikové faktory, využitie zdravotných služieb a štúdium rôznych trendov týkajúcich sa stavu obyvateľstva. Výsledky boli využité ako odporúčanie k budúcim programom a pre rozvoj politiky.

Kvalitatívna konzultácia pre vládne oddelenie, ktoré pomáha informovať o výsledkoch novej politiky zameranej na starostlivosť o deti a mládež. Výsledky priniesli pochopenie toho, čo by rodičia so záujmom o túto politiku mali vedieť, ak by chceli komunikovať a čo by ich povzbudilo aby sa do programu registrovali.