Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Angazhimi i Punonjësve

Një forcë punë e angazhuar është nxitësi kryesor i çdo transformimi të sukseshëm. Skuadrat e Ipsos dizajnojnë programet që vlerësojnë, panelin dhe zhvillojnë nivelin e angazhimit të njerëzve tuaj. Ndryshimi ynë? Ne shkojmë përtej rezultateve dhe dorëzojmë njohuri kuptimplota dhe zgjidhje aktivizimi që kujdesen për performancë të qëndrueshme.

Konteksti i klientit

Cili është niveli i angazhimit të skuadrave tuaja? A janë duke mbështetur strategjinë dhe gati për të shkuar më tej? Cilat janë fuqitë dhe dobësitë? Si mund ti fuqizoni manaxherët tuaj të marrin veprime? Si po ndikojnë kohët dixhitale? Si e përcaktoni një Propozim Vlere të Punonjësit, që është duke angazhuar talentet tuaja dhe tërhequr shënjestrat e jashtme të rekrutimit?

Zgjedhjet

Përcaktimi i Strategjisë Angazhuese

  • Punon me organizatën në një nivel global dhe lokal për të përcaktuar strategjitë e angazhimit që kanë një ndikim real.

Studimi i Angazhimit të Punonjësve

  • Vlerëson nivelin e angazhimit përgjatë organizatës tuaj
  • Përcakton komponentët e duhur dhe treguesit për kartelën tuaj të pikëve të balancuar
  • Përdor studimin tuaj angazhues për tu bërë një mjet që fuqizon manaxherët tuaj të shtyjnë ndryshimin dhe angazhojnë skuadrën e tyre

Përcaktimi i propozimit të vlerës së punonjësit & Monitorimi

  • Zhvillon një propozim konsistent vlere punonjësi
  • Tërheq potentiale të larta për të mbështetur zhvillimin tuaj
  • Teston fushatën tuaj të rekrutimit
  • Monitoron reputacionin tuaj online

Rastet studimore

Një rast studimor lider në energjinë globale [Studimi i Angazhimit të Punonjësit] → përballur me ndryshime të mëdha, kompania ka vendosur angazhimin në thelb të strategjisë së vet të Burimeve Njerëzore, që nga viti 2012. Ipsos kryen studimin e vet vjetor angazhues, që shënjestron më shumë se 140,000 punonjës në 10 shtete. Qëllimi fillestar ishte të vendosesh një program unik botëror, për të matur angazhimin e punonjësve, shoqëruar me shfaqjen e një kulture grupi, dhe monitoron klimën e brendshme. Procesi është tani i ngulitur thellë në organizatë dhe studimi konsiderohet një mjet manaxhimi që ndihmon zhvillimin e praktikave manaxheriale.

Një rast studimor me një lider në tregun e ushqimeve bujqësore [EVP përcaktim dhe monitorim] → si pasojë e rritjes së shpejtë dhe objektivave ambicioze të rekrutimit, një lider në tregun e ushqimeve bujqësore vendosi të rivizitojë qasjen e vet EVP. Duke ndjekur një fazë studimi desk gjithëpërfshirëse, një studim cilësor u lançua në 8 shtete mes audiencave të brendshme (p.sh. të punësuarit e rinj, punonjësit e zotë dhe manaxherët) dhe audiencat e jashtme (p.sh. profesionistët e rinj në role komerciale dhe operacionale/inxhinerike). Një total prej 60 fokus grupesh u zhvilluan nga Ipsos në Amerikën e Veriut dhe të Jugut, Europe dhe Azi për një periudhë prej 1 muaji.