Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Kultura e lidershipit & Organizacionale

Lidershipi është një faktor nxitës i çdo transformimi. Zgjedhjet tona ndihmojnë në dizajnin e një stili lidershipi inspirues dhe të përshtatshëm dhe pastaj drejton dhe fuqizon manaxherët tuaj. Organizatat ndryshojnë ndërsa kultura mbetet. Ne gjithashtu ju mbështesim në zhvillimin e një kulture organizacionale konsistente dhe përfshirëse që siguron transformimin e organizatës tuaj.

Konteksti i klientit

Si të përcaktoni një lidership model dhe vlera që janë të lidhura me strategjinë tuaj? Si të identifikoni dhe vlerësoni sjelljet e lidershipit për të ndihmuar organizatën tuaj të ketë sukses në kohët dixhitale? Si ti angazhoni liderët tuaj të implementojnë strategjinë tuaj?

Zgjedhjet

Angazhimi strategjik – Vlerësoni nivelin e angazhimit të liderëve tuaj për t’ja dale mbanë me transformimin.

Përcaktimi i Modelit të Lidershipit – Ndihmon në identifikimin “Kornizës së lidershipit 2.0” bazuar në nevojat tuaja dhe identitetin e tanishëm.

Përcaktimi i vlerave të korporatave

Bashkimi i kulturave organizacionale (p.sh. Me qendër klientin, pajtimi me rregullat, Siguria…)

Optimizimi i Përvojës së Punonjësit (në-bord, Diversiteti, Përfshirja, Mirëqenia, Dalja):

  • Vlerëson cilësinë e procesit të on-boarding & vlerëson “momentet e të vërtetës”
  • Identifikon hapësirat ndërmjet premtimit të punëdhënësit dhe përvojës së punonjësit
  • Vlerëson aftësitë e përfshirjes të organizatës tuaj
  • Ndërton & vlerëson vlerat e korporatës në mbështetje të markës
  • Segmenton dhe adapton ofertën tuaj të burimeve njerëzore

Rastet studimore

Një rast studimor shërbimesh lider të përbashkëta [angazhimi strategjik] → Në 2013, kjo kompani dizajnoi një plan të ri, ambicioz, strategjik që përfshinte ndryshime të mëdha strategjike, organizacionale dhe kulturore. Çelësi i suksesit ishte lidership buy-in. Kështu që, disa muaj përpara implementimit të këtij projekti, Grup vendosi të masë zbatimin e manaxherëve kyçë. Ipsos u zgjodh të kryente këtë studim strategjik që targetoi 3,000 manaxherë kryesorë në 69 shtete. Një mbështetje specifike ka siguruar përpara mbledhjes së të dhënave dhe kthimit të rezultateve (prezantimet për të gjitha entitetet, kommitetet drejtuese, mbështetjen e komunikimit dhe planet e mëtejshme të veprimit). Suksesi i këtij procesi na çoi në një studim të ri në 2015 që përfshinte një perimetër më të madh për të vazhduar me ndryshimin në manaxhim.

Një rast studimor grupi të madh bankar [organizacional lidhur me kulturën] → Në 2009, Ipsos bashkëpunoi me këtë Grup për të kuptuar dhe vlerësuar barometrin e punonjësve të vet. Vala e parë filloi në 2009 dhe targetoi 83,000 punonjës në 30 shtete, kishte si qëllim lidhjen e përpjekjeve të ndryshme të studimit të punonjësve në të gjitha degët. U përsërit në 2011, 2013 dhe 2015, procesi tani arrin 130,000 punonjës në 82 shtete (26 gjuhë) dhe është bërë një mjet i vërtetë manaxhimi që mbështet transformimin e grupit. Për valën e fundit, kompania e ka rifokusuar barometrin në modelin e vet të Vlerave dhe Lidershipit.