Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Matja dhe Manaxhimi i Marrëdhënieve me klientin

Programet e marrëdhënieve me klientin vlerësojnë fuqinë e marrëdhënies së përgjithshme të markës dhe identifikojnë cilat pjesë të përvojës së përgjithshme të klientit kanë nevojë të përmirësohen dhe të cilat do të sigurojnë kthimin më të madh të investimit.

Konteksti i klientit

Çfarë mund të bënë ju për të marrë kuptimin më të mirë të marrëdhënies me klientët tuaj përgjatë produkteve and kanaleve të ndryshme?
Si e identifikoni dhe ndërtoni qëllimet në strategjinë e përvojës së klientit tuaj për të maksimalizuar vlerën e klientëve në organizatë?

Zgjedhjet

Ipsos Loyalty ka përvojë të zgjeruar në dizajnimin dhe implementimin e përvojës së programeve të klientit përgjatë të gjithë sektorëve kyçë globalisht. Oferta jonë vërtitet rreth tre aspekteve kyçe: zbulim dhe dizajn, analizë, dhe plan veprimi.

Ne përdorim kontekst konkurues për një kuptueshmëri më të mire të fuqisë së marrëdhënies së vërtetë – 9 nga 10 është mjaftueshëm mirë nëse është më mire se konkurrentët. Konteksti konkurrues është provuar të jetë një parashikues më i mirë i mbajtjes së klientit dhe ndarjes së portofolit se konsiderimi i një marke të vetme në izolim.

Analiza jonë kyçe shtytëse identifikon zonat e prioritetit për përmirësim për të optimizuar përvojën e klientit dhe maksimalizuar vlerën e klientit për organizatën.

Rastet studimore

Një bankë kryesore Aziatike dhe Amerikano Latine dhe lëshues kartash krediti vlerësuan kërcënimet e konkurrencës dhe mundësitë për të përcaktuar shtimin e sasisë së të ardhurave potenciale nëpër 15 tregje që pë zgjerohen shpejt.

Një distributor lider global i pajisjeve elektrike përdori qasjen tone të kontekstit konkurrues për të vendosur plane veprimi strategjike duke identifikuar shtytësit kryesorë të të ardhurave përgjatë 12 shteteve.

Një kompani lider në teknologji shpërndau një program global për kënaqësinë e klientit nëpër 70+ vende dhe 40+ gjuhë. Programi siguroi plane veprimi globale dhe lokale për tu manaxhuar dhe u përdor për të vendosur targeted vjetore për incentiva të stafit.

Një program studimi B2B për një kompani globale transporti gjeneroi kënaqësi klienti në kohë, vepruese, dhe të dhëna të pasura për të kuptuar dhe zonat prioritare për përmirësim përgjatë të gjitha networkeve dhe kanaleve. Studimi ushqeu në tabelat e brendshme të rezultateve dhe sistemeve të shpërblimit, dhe u përdor për të informuar iniciativat e trajnimit të stafit përgjatë 50+ shteteve.