OUR SOLUTIONS

Omnibusi ballë për ballë (Capibus)

Omnibusi ballë për ballë ofron kampionimin më përfaqësues të popullatës. Ky mjet studimi që ndahet, mbledh informacion me bazë të gjerë mbi respondentin dhe familjen; duke mbuluar gjithçka nga demografitë standarte, tek gjërat si, për çfarë ata e përdorin internetin dhe nëse ata zotërojnë kompjuter lojrash. I gjithë ky informacion është i disponueshëm, qoftë për synimet e pyetjeve tuaja për respondentë të veçantë, ose për profilizimin e rezultateve tuaja.

Konteksti i klientit

Kampionimi
Kampionim përfaqësues kombëtar prej 1,000 ose 2,000 adultësh.

Metodologjia
Të gjitha intervistat janë kryer nga intervistuesit e Ipsos në shtëpi, duke përdorur CAPI (Intervistë Personale e asistuar nga kompjuteri).

Disponibiliteti
MB, Franca, Gjermania, Spanja & Italia, çdo javë të vitit.

Rezultati i dorëzimeve
Gjetjet mund të dorëzohen minimum për 10 ditë pas rënies dakort me pyetësorin. Rrezultatet tuaja u jepen si tabela elektronike kompjuteri, një raport përmbledhës, bazë të dhënash interaktive ose si një prezantim.

Zgjedhjet

Përfitimet kur përdor Capibus:

  • Cilësia dhe përfaqësueshmëria e dizajnit të kampionimit
  • Kampionim që përputhet në çdo valë (ideal për studimet e vazhdueshme)
  • harmonizim i shërbimit në të gjithë Europën dhe më tej
  • Mundësia për të përzgjedhur nga informacioni i gjerë i klasifikuar
  • Mundësia për të përdorur materiale stimuluese vizuale / audio vizuale
  • Shpejtësia e ndryshimit të plotë
  • Mundësia për të kapur grupet minoritare p.sh. të sëmurët
  • Efektiviteti i kostos si një pasojë e atributeve të mësipërme
  • Siguri dhe konfidencë e dorëzimit pa probleme

Rastet studimore

Studim Strategjikisht i Rëndësishëm
Gjithmonë e më shumë, klientët janë duke vendosur më shumë studime të rëndësishme strategjike në anketat e omnibuseve. Në rastin në fjalë, skuadra jonë ballë për ballë e Omnibusit, momentalisht ndjek një imazh studimi të vazhdueshëm, për llogari të një kompanie lider televizive. Kërkesa e klientit është të tregojë vlerat e kanaleve të TV, konsumatorëve dhe gjithashtu të gjurmojë sesi imazhi dhe reputacioni ndryshojnë gjatë kohës. Për ta bërë studimin një sukses, ishte e qartë nga fillimi që i duhesh një metodologji e qëndrueshme, e besueshme dhe e ndjeshme ndaj kohës. Sipas këtyre kërkesave, omnibusi u pa si zgjidhja e duhur. Studimi ka vazhduar deri tani për më shumë se 4 vjet dhe gjetjet që gjeneron, filtrohen deri te vendimmarrësit kryesorë brenda organizatës së klientit.

Studim i vazhdueshëm në shkallë të madhe
Ky studim i vazhdueshëm javor është zhvilluar nga Capibus për llogari të një prej kompanive lider të MB, për 8 vitet e fundit. Synimi i studimit është ta sigurojë klientin me një copëzim më të detajuar të shitjeve të tyre, se ç’është e arritshme nga burimet e tyre të brendshme. 10,000 të rritur janë kontaktuar çdo muaj në Britaninë e Madhe për këtë studim. Ky pyetësor mbulon blerjet e tyre në zonën e interesit të klientit në terma të volumit, qëllimit dhe burimit të blerjes. Këto të dhëna pastaj janë arkëtuar deri në popullatën e Britanisë së Madhe dhe i sigurohen klientit elektronikisht në një bazë javore si një seri e dosjeve Excel. Ky informacion mbahet në konsideratë të veçantë dhe ka rëndësi të madhe për vendimmarrësit kryesorë të kompanisë.