OUR SOLUTIONS

Omnibusi me telefon (CATI)

Omnibusi me telefon ofron kthesën e plotë më të shpejtë të mundshme nga një zgjidhje offline. Gjetjet mund të dorëzohen minimumi për 3 ditë pas rënies dakort me pyetësorin. Mbledh informacion me sfond të gjerë për respondentin dhe familjen; duke mbuluar çdo gjë nga demografia standarte deri në gjëra si zotërimi i shtëpisë dhe aksesi në internet. I gjithë ky informacion është i disponueshëm, ose për objektivat e pyetjeve tuaja në respondentë të veçantë, ose për profilizimin e rezultateve tuaja.

Konteksti i klientit

Kampionimi
Kampionim përfaqësues kombëtar dhe rajonal prej 1,000 adultësh.

Metodologjia
Të gjitha intervistat janë kryer nga intervistuesit e Ipsos në shtëpi, duke përdorur CATI (Intervistë telefonike e asistuar nga kompjuteri).

Disponibiliteti
MB, Franca, Gjermania, Spanja & Italia, çdo javë të vitit.

Rezultati i dorëzimeve
Gjetjet mund të dorëzohen minimum për 3 ditë pas rënies dakort me pyetësorin. Rrezultatet tuaja u jepen si tabela elektronike kompjuteri, një raport përmbledhës, bazë të dhënash interaktive ose si një prezantim.

Zgjedhjet

Përfitimet kur përdor Omnibus telefonik:

  • Cilësia dhe përfaqësueshmëria e dizajnit të kampionimit
  • harmonizim i shërbimit në të gjithë Europën dhe më tej
  • Mundësia për të përzgjedhur nga informacioni i gjerë i klasifikuar
  • Shpejtësia e ndryshimit të plotë
  • Efektiviteti i kostos si një pasojë e atributeve të mësipërme
  • Siguri dhe konfidencë e dorëzimit pa probleme.

Rastet studimore

Omnibusi me telefon ofron kthesën e plotë më të shpejtë të mundshme nga një zgjidhje offline.