OUR SOLUTIONS

Omnibusi Ndërkombëtar

Omnibusi ndërkombëtar përdoret për studim si për çdo treg në botë. Ne kemi kryer studime omnibusi në më shumë se 50 shtete rreth botës dhe kemi ndërtuar një rrjet të gjerë të furnitorëve të omnibusit. Të gjithë këta furnitorë janë të përkushtuar për të siguruar studimin bazë në anketat e Omnibusit dhe punojnë për të siguruar përvojën e kontrollit të sigurisë më të rreptë që projekti juaj të ecë lirshëm.

Konteksti i klientit

Kampionimi
Varion nga tregu por zakonisht është 1,000 adultë.

Metodologjia
Të gjitha intervistat kryhen Online, Ballë për ballë (CAPI – Intervistë Personale e asistuar nga kompjuteri), ose nga Telefoni (CATI – Intervistë telefonike e asistuar nga kompjuteri).

Disponibiliteti
Në mbi 50+ shtete të botës në bazë javore, mujore ose tre mujore.

Raportimi
Ne mund të dorëzojmë gjetjet minimumi për 10 ditë pas rënies dakort për pyetësorin.

Zgjedhjet

Përfitimet kur përdor Omnibusin Ndërkombëtar:

  • Gjerësia e mbulimit
  • Shpejtësia e ndryshimit të plotë
  • Cilësia e dizajnit të kampionimit
  • Efektiviteti i kostos si një pasojë e atributeve të mësipërme
  • Siguri dhe konfidencë e dorëzimit pa probleme
  • Një skuadër me individë që kanë kaluar tashmë shumë nga grackat e njohura me potencial në studimet ndërkombëtare

Rastet studimore

madhësia e tregut ndërkombëtar/profilizimi i gamers
Industria e kumarit është duke ecur shumë shpejt dhe është duke u zhvilluar gradualisht in terma të harduerit dhe softuerit të disponueshëm. Për dy vitet e fundit, ne kemi vazhduar një studim të kontrolluar omnibusi në këtë vend tregu. Ky studim është dizajnuar të masë madhësinë dhe profilin e tregut të "gamers" në vendet kyçe Europiane. Kur studimi punëson një dizajn të thjeshtë pyetësori, procesimi i të dhënave të përfshira në këtë studim është kompleks – duke kulminuar në një bazë të dhënash hierarkike SPSS që dorëzohet e ndarë për çdo vend të përfshirë. Si me të gjitha të dhënat e vazhdueshme, rezultatet përfundimtare do të mbidhen duke përdorur plotësisht qasjen konseguente – një kërkesë që shërbimi ynë i Omnibusit Global mund ta kapë, duke pasur parasysh shërbimin e harmonizuar që ne ofrojmë në secilin prej tregjeve të interesuara.

Shëndet i ndjeshëm/çështje mjekësore
UECG (United European Colorectal Cancer Group) identifikoi nevojën për të edukuar Europianët mbi rreziqet dhe problemet e shkaktuara nga (dhe të lidhura me) kancerin kolorektal. Ndërsa kjo formë e veçantë e kancerit është më e zakonshmja përgjatë Europës, gjithashtu ka normën më të lartë të suksesit kur kapet shpejt. Në mënyrë që të implementohej programi edukues, UECG iu desh të lobonte parlamentin europian me evidence, që njohuria e kësaj forme të kancerit ishte shumë e ulët në Europë. Në mënyrë që të mbledhim informacion për të mbështetur rastin e UECG, ne kryem një program studimi pan-europian që mbulonte të gjitha shtetet në Bashkimin Europian. Detyra jonë ishte të bënim pyetësorin që do ti kapte të gjitha objektivat e projektit për çmimim më të ulët të mundshëm. Ne siguruam tabela individuale shteti për popullsinë totale, tabela europiane të konsoliduara pan-europiane dhe rajonale (Veri, Jug, Lindje & Perëndim) dhe një prezantim të gjetjeve kryesore.