Studimi social & reputacioni i korporatës: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Qendra Globale e Reputacionit

Për liderat e biznesit që aspirojnë për të përmirësuar vendimmarrjen në reputacion, komunikime korporate dhe zhvillim politikash të korporatës, Qendra Globale e Reputacionit është burimi më i besueshëm i njohurive të industrisë me guida dhe studime specialiste.

Konteksti i klientit

 • Matja e reputacionit performanca ndaj kthimit të biznesit.
 • Identifikimi i shtytësve kryesorë që kanë më shumë ndikim në krijimin e vlerave reputacionale.
 • Asistimi i klientëve për tu lidhur dhe integruar veprimet trajtuar çështjet reputacionale, dhe matja e rezultateve.
 • Matja dhe përgjigjet e efekteve të markës ose krizat e korporatës.

Zgjedhjet

Studimi i Reputacionit

Vlerësimi i performancës së reputacionit përkundrejt kthimit të biznesit.

 • Duke lidhur objektivat e biznesit me aktivitetet CSR për të ndaluar problemet me reputacionin.
 • Fokusimi mbi çështjet që kanë rëndësi më shumë për reputacionin dhe rezultatet sasiore të initiativave të tanishme.
 • Duke përdorur të dhëna normative për të siguruar kontekst nga sektori dhe rajoni/shteti.
 • Duke vlerësuar pozicionimin optimal të initiativave të reja dhe partneriteteve.  
 • Identifikimi i pritshmërive të palëve të interesuara për të ardhmen dhe vlerësimin e aktiviteteve që rrisin besimin, duke kuptuar që organizatat që janë besuar kanë elasticitet më të madh në raste krizash.

Studimi i menaxhimit të krizave

 • Duke përcaktuar ashpërsinë e krizës.
 • Duke testuar komunikimet lehtëson dhe rindërton reputacionin dhe besimin.

Rastet studimore

Një kompani globale automobilash maste shtysat e besimit si dhe çështjet për industrinë për tu addresuar në 25 shtete. Studimi u përdor për të gjeneruar treguesit kyçë të performancës (KPIs) për skuadrën e komunikimeve globalisht dhe rajonale.

Një kompani globale ushqimi & pijesh fokusohet në sjellje të përgjegjshme korporate, kuptuar dhe sjelljet kundrejt qëllimit të deklaruar të markës së klientit dhe rrjedhjen e kapitalit mes korporatës dhe markave të produktit në pesë tregje europiane me qeveritë, median, NGOs, shoqatat tregtare, akademikët, klientët e biznesit dhe publiku në përgjithësi. Rrezultatet u përdorën për të hetuar pritshmëritë e organizatës dhe vendosë një panel për qëndrimin konkurrues momental, reputacional, të kompanisë.

Studimi vjetor global i një kompanie interneti mat opinionet e markës së korporatës brenda kontekstit të kërcënimeve dhe mundësive reputacionale. Studimi mbuloi matjet kyçe të reputacionit përveç pyetjeve cilësore rreth pozicionimit të markës, fuqive dhe dobësive, çështjeve të industrisë dhe shoqërore. Rezultatet janë përdorur si një mjet shpëtimi kritik në procesin e planifikimit strategjik, si dhe për të informuar politikat e kompanisë dhe mesazhin e zhvillimit të strategjisë dhe drejtojë angazhimin kyç influencues.

Një kompani kombëtare CPG testoi ndikimin e një tërheqje në markën dhe produktin e tyre. Rezultatet u përdorën për të informuar strategjitë e komunikimit për t’ju përgjigjur çështjeve dhe gjurmoi opinionet brenda grupeve të palëve të interesuara në fuqinë mbështetëse të çështjes gjatë kohës