Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Strategjia e Markës

Sjelljet e njerëzve janë duke kaluar në një revolucion të nxitur nga teknologjia dhe globalizimi, që e bën sfiduese për të manaxhuar markat. Ipsos ju ndihmon të ndërtoni marka më të forta në botën gjithmonë e më shumë komplekse.

Konteksti i klientit

Si mund ti identifikoj shtytësit kryesorë të ndërtojnë një markë të fortë të drejtë?
Cilat janë parametrat kryesorë që duhen për të strukturuar portfolin e markës time?
Si mund ta optimizoni portfolin e markës time për të maksimalizuar shitjet?
Çfarë kategorish potenciale duhet marka ime të shtrihet në?
Cilat janë nevojat e pakapura të përdorura për inovacione?

Zgjedhjet

Ekspertët e Ipsos ju ndihmojnë juve të ndërtoni marka më të forta duke forcuar drejtësinë e markës tuaj, duke përcaktuar pozicionimin më të mirë dhe manaxhimin e portfolit tuaj. Ne gjithashtu kryejmë studime motivuese në një mënyrë sistematike duke zgjidhur nevojat e konsumatorëve emocionale dhe funksionale duke përdorur kompasin tonë Censydiam.

Ne fokusohemi në:

Paanësinë e Markës & Pozicionimin

Ne lidhim shtytësit e paanësisë së markës për të sqaruar rezultatet e biznesit, duke na lejuar të modelojmë skenarë të mundshëm për rritjen e markës. Kjo ju siguron ju me një perspektive të qartë mbi mundësitë e rritjes në të ardhmen.

Manaxhimi i Portfolit

Zgjedhja jonë do të varet shumë nga standartet e kërkuara të veprimeve specifike. Përveç aftësive tona të studimit, ne mbështetemi fuqishëm në qasjen tonë konsultuese dhe bashkëpunimin me klientin nëpërmjet intervistave me palët e interesuara dhe work shopeve.

Shtrirja e markës dhe Inovacioni

Si hap i parë ne ndihmojmë në identifikimin dhe përcaktimin e sasisë së njohurive kyçe dhe mundësive për markën. Pastaj ne përdorim këto njohuri si një trampolinë për të zhvilluar ide të reja, koncepte dhe produkte, që mund pastaj të testohen dhe vlerësohen në potencialin e tyre për të rritur biznesin tuaj. Kjo kërkon një lidhje të fortë njësive tona të ndryshme duke kombinuar informacionin kontekstual, studimin e konsumatorit, ideimin dhe testimin.

Të kuptojmë motivimet e konsumatorëve me Censydiam

Censydiam është korniza jonë psikologjike që përdoret për të eksploruar motivimet e konsumatorit në një mënyrë sistematike duke zgjidhur nevojat emocionale dhe funksionale të konsumatorëve. Është një qasje që mund të përdoret për të kuptuar si të krijojmë lidhjen për markat tuaja ose të identifikojmë çfarë lidhjesh dhe përfitimesh të përdorim në zhvillimin e konceptit dhe komunikimeve që konsumatorët të mund të lidhen më lehtë me markën tuaj.

Opsionet e Censydiam:

  • Zhytje e markës: një mjet aparati konciz agnostik për të testuar ujin në markën tuaj, duke ju mundësuar ti merrni vendimet shpejt.
  • Censydiam Social: Një mjet për të kuptuar motivimet e konsumatorëve në bisedat online për tu siguruar që marka juaj është duke dorëzuar përmbajtjen e duhur sociale të medias në kanalin e duhur.
  • Nevojat e Censydiam Clip-On: Një zgjidhje plugin për të dhënë një ndjesi të parë në nevojat kryesore në kategorinë tuaj nga objektivat ose rastet specifike pa pasur nevojë të nisë një segmentim.

Rastet studimore

Sjellja e emocioneve në banking: Banking në Tailandë po bëhet shumë konkurrues me çdo bankë që përpiqet të zhvillojë një pozicionim unik. Marka e klientit tonë po performonte mirë, për klienti ynë ndjeu që strategjia momentale e markës, që fokusohet në përfitimet funksionale, ka kapur pjekurinë e vet. Klienti kishte nevojë të dinte si ta forconte markën dhe fitonte më shumë aksione. Ne përdorëm modelin tone në pronësi Censydiam për të shtuar më shumë sete nxitësish emocionalë në përfitimet ekzistuese funksionale. Meqenëse këto nxitës qenë të lidhur me suksesin e tanishëm të biznesit, Ipsos kishte mundësi të simulonte potencialin e marrë në aksionet e tregut.

Duke përmirësuar dhe aktivizuar markat muzikore: Një klient instrumentash muzikorë ka ndërtuar një portfol markash gjatë viteve. Megjithatë ato po vuanin me atë që markat duhej të prioritizonin dhe si ti aktivizonin më mirë markat në një nivel global. Duke përdorur modelin tonë me bazë nevojash Censydiam, ne kishim mundësi të identifikonim tensionet dhe boshllëqet në portofolin e klientit, si dhe platformën më të mirë unike për çdo markë. Kjo krijoi bazën për rregullim të imtësishëm të mëtejshëm të ADN-së markës, si dhe drejtimin për aktivizimin, përfshirë komunikimin, dhe shpërndarjen.

Hapja në kategori të reja: Duke u përballur me konkurrencë në rritje, pjekuri tregu dhe komodizim në kategorinë padlocks, klienti ynë donte të eksploronte zgjerimin e markës në kategorinë e sigurisë më të gjerë & ruajtjes. Klienti ka tashmë identifikuar disa kategori ku ai ndjen që është e mundur rritje e madhe. Kështu që ai donte të prioritizonte kategoritë për shtrirjen e ardhshme të markës dhe mundësitë inovacionit. Për çfarë qëndron marka e tyre sot, sa e besueshme është marka në këto hapësira të reja dhe çfarë vlere do të sjellë? Me kombinimin e studimit cilësor dhe sasior si dhe të dhënat e shitjeve, ne dolëm me disa rezultate. Përveç kësaj, ne përcaktuam shtytësit kryesorë të markës, që klienti mund të përdorë për të treguar drejtimin e tij në këto kategori të reja.

Aksionet në rritje të tregut duke kuptuar nevojat: Klienti ynë ka ndërtuar një reputacion solid teknik në prodhimin e veshjeve sportive. Ato ishin marka e parë në shitjen e këpucëve në një treg sportiv shumë konkurrues. Ata patën ambicjen të dyfishonin aksionet e tyre. Nëpërmjet një serie studimesh (përfshirë intervistat e thelluara, dëgjesat sociale dhe intervistat e strukturuara) ne zgjidhëm nevojat kryesore në sporte dhe sesi markat në atë kohë, iu përgjigjën këtyre nevojave. Ne identifikuam disa opsione strategjike për klientin tonë, që ne ndihmuam për tu zhvilluar në veprime konkrete nëpërmjet aktivizimit të work shopeve. Rrezultati ishte një rritje e rëndësishme në aksione në vitet e mëvonshme