OUR SOLUTIONS

Vlerësimi i Polikave dhe ndikimi i vlerësimit

Përvoja jonë e zgjeruar e të punuarit me qeverinë dhe organizatat jo-fitimprurëse, na lejon të nxjerrim përvojat specifike të sektorit dhe teknikat e studimit kërkojnë të zbulojnë çfarë ndikimi ka pasur si rezultat i një ndërhyrje ose programi, identifikon çfarë ndërhyrje ose programi punon më mirë (dhe në çfarë rrethanash), dhe përcakton pse një ndërhyrje ose program punon, ose nuk punon.

Konteksti i klientit

Vlerësimi mund t’ju ndihmojë të:

  • Zbuloni çfarë ndikimi ka pasur si rezultat e një ndërhyrje/programi
  • Zbuloni çfarë ndërhyrje/programi punon më mirë (dhe në çfarë rrethanash)
  • Zbuloni pse një ndërhyrje/program punon, ose nuk punon
  • Zbulo si një ndërhyrje/program është implementuar

Zgjedhjet

Instituti i Studimeve Sociale Ipsos, sheh vlerësimet si një mjet mësimi të vlefshëm. Ato duhet të dizajnohen për të identifikuar praktikat e mira dhe sugjerojnë fusha për përmirësim në të ardhmen. Prioriteti ynë është zhvillimi i një vlerësimi kuptimplotë dhe prodhimi i outputeve të aksesueshme që janë të përdorshme në vendimmarrjen e ardhshme, duke u siguruar që vlera për paratë është maksimalizuar. Ne punojmë në mënyrë fleksible me klientët, duke siguruar dizajne të përshtatura për nevojat e çdo vlerësimi. Ne përcjellim elementet e një vlerësimi, ose bëjmë vlerësimin nga ‘cepi në cep’. Ne specializohemi në vlerësimin e politikave dhe programeve në shëndetësi, shërbime komunitare, edukimi dhe trajnimi, forca e punës, transporti dhe portofole të tjera. Skuadra jonë e vlerësimit kryen vlerësime të porositura nxjerrë nga një gamë e gjerë burimesh të dhënash, si të përshtatshme, duke përfshirë:

  • Studime primare cilësore dhe sasiore me palët e interesuara dhe/ose përfituesit.
  • Studime sekondare, rishikim literature dhe analiza të të dhënave ekzistuese të monitoruara dhe administrative.

Rastet studimore

Skuadra vlerësuese e Ipsos bën vlerësime të përsëritura, nxjerrë nga një gamë burimesh të dhënash si të përshtatshme, përfshirë:
• Studime primare cilësore dhe sasiore, me palët e interesuara dhe/ose përfituesit.
• Studime sekondare, rishikim literature dhe analiza të të dhënave ekzistuese, të monitoruara dhe administrative.