Inovacije i brend strategija: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Brend strategija

Ljudsko ponašanje prolazi kroz revoluciju, potpomognutu tehnologijom i globalizacijom, što otežava pravilan plasman brendova. Ipsos vam pomaže da gradite jače brendove u sve složenijem svijetu današnjice.

Klijent

Kako da identifikujem ključne pokretače da bih izgradio jak brend?
Koji su ključni parametri potrebni da strukturiram moj brend portfolio?
Kako bih mogao da optimizujem moj brend portfolio da bih maksimalno uvećao prodaju?
Koje kategorije bi moj brend trebalo da pokriva?
Koje potrebe su neispunjene da bih na njima gradio inovacije?

Rješenja

Eksperti iz Ipsos-a vam pomažu da gradite jače brendove kroz jačanje vrijednosti vašeg brenda, definišući najbolju poziciju i upravljajući vašim portfoliom. Takođe sprovodimo motivaciona istraživanja na sistematičan način, razotkrivajući i emocionalne i funkcionalne potrebe potrošača pomoću našeg Censydiam kompasa.

U fokusu nam je:

Vrijednost i pozicija brenda

Povezujemo pokretače vrijednosti brenda sa jasnim poslovnim ishodima, zbog čega smo u mogućnosti da modelujemo potencijalne scenarije za rast brendova. To vam obezbjeđuje jasan pogled na mogućnosti rasta u budućnosti.

Upravljanje portfoliom

Naše rješenje u velikoj mjeri zavisi od standarda potrebne akcije. Sem naših istraživačkih mogućnosti, mi se u velikoj mjeri oslanjamo na naš konsultativni pristup i saradnju sa klijentom kroz intervjue sa interesnim grupama i radionice.

Oblasti koje brend pokriva i inovacije

Kao prvi korak, pomažemo da se identifikuju i kvantifikuju ključni uvidi i mogućnosti brenda. Zatim koristimo ove uvide kao odskočnu dasku za razvoj novih ideja, koncepata i proizvoda, čiji potencijal za unaprjeđenje rasta vaše firme može da bude testiran i validiran. To zahtijeva jaku vezu između naših različitih jedinica koje kombinuju kontekstualne informacije, istraživanja o potrošačima, okvir ideja i testiranje.

Razumijevanje motivacije potrošača uz pomoć Censydiam-a

Censydiam je naš psihološki okvir koji koristimo za ispitivanje motivacije potrošača na sistematičan način, otkrivanjem i emocionalnih i funkcionalnih potreba potrošača. To je pristup koji može da bude korišćen za razumijevanje načina na koji vaš brend može da postane relevantan ili za identifikaciju asocijacija i benefita koje treba koristiti u razvoju i komunikaciji koncepata, tako da potrošači mogu lakše da se povežu sa vašim brendom.

Censydiam opcije:

  • Brand Dip: koncizan alat primjenljiv na raznim uređajima koji testira utisak koji ostavlja vaša marka, da biste mogli brzo da donosite odluke.
  • Censydiam Social: Alat za razumijevanje motivacije potrošača kroz online razgovore da biste obezbijedili da vaš brend isporučuje odgovarajuće sadržaje na društvenim medijima, kroz odgovarajuće kanale.
  • Censydiam Needs Clip-On: Lako uklopljivo rješenje za sticanje prvog utiska o ključnim potrebama u vašoj kategoriji po ciljnim grupama ili posebnim prilikama, bez potrebe za segmentacijom.

Studije slučaja

Uvođenje emocija u bankarstvo: Bankarstvo na Tajlandu postaje veoma konkurentno i svaka banka pokušava da razvije svoju jedinstvenu poziciju. Brend našeg klijenta je imao dobar učinak, ali je klijent smatrao da je trenutna strategija brenda, fokusirana na funkcionalne benefite, dostigla zrelost. Klijent je želeo da sazna kako da ojača brend i stekne više klijenata. Koristili smo naš Censydiam model da bismo dodali emocionalniji set pokretača trenutnim funkcionalnim benefitima. S obzirom da su ovi pokretači bili povezani sa trenutnim poslovnim uspjehom, Ipsos je mogao da simulira potencijalni rast udjela na tržištu.

Unaprjeđenje i aktivacija muzičkih brendova: Klijent koji se bavi muzičkim instrumentima je izgradio jak portfolio brendova tokom vremena. Ipak je imao problem da odredi prioritetnost brendova i da ih aktivira na svjetskom nivou. Koristeći naš Censydiam model baziran na potrebama, mogli smo da identifikujemo tenzije i praznine u portfoliju klijenta, kao i najbolju jedinstvenu platformu za svaki brend. To je bila baza da dalje prilagođavanje suštine brenda, kao i putokaz za aktivaciju, uključujući komunikaciju i distribuciju.

Širenje na nove kategorije: Suočeni sa pojačanom konkurencijom, sazrelim tržištem i pretvaranjem katanaca u robu široke potrošnje, naš klijent je želeo da ispita kako da proširi svoji brend na širu kategoriju bezbjednosti. Klijent je već identifikovao neke kategorije u kojima je smatrao da je moguć značajan rast. Dakle želeo je da odredi koje bi kategorije imale prioritet kod budućeg širenja brenda i mogućnosti za inovacije. Šta njihov brend predstavlja danas, koliko je brend uvjerljiv u novim prostorima i kakvu vrijednost bi donio? Kombinujući kvalitativna i kvantitativna istraživanja, kao i podatke o prodaji, suzili smo mogućnosti. Takođe smo definisali ključne pokretače brenda koje bi klijent mogao da iskoristi za građenje svoje vrijednosti u ovim novim kategorijama.

Uvećanje tržišnog udela kroz razumijevanje potreba: Naš klijent je izgradio jaku i čvrstu reputaciju u proizvodnji sportske opreme. Bili su prvi brend patika za trčanje na veoma konkurentnom tržištu sportske opreme. Imali su ambiciju da udvostruče svoj udio. Kroz niz studija (uključujući dubinske intervjue, social listening i strukturisane intervjue), otkrili smo ključne potrebe u sportu i kako marke u tom trenutku ispunjavaju te potrebe. Utvrdili smo nekoliko strateških opcija za našeg klijenta, i pomogli mu da ih razvije u konkretne akcije kroz aktivacione radionice. Rezultat je bio impresivan rast udjela tokom narednih nekoliko godina.