Socijalna istraživanja I korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Global Reputation Centre

Za lidere koji žele da unaprijede proces donošenja odluka kada su u pitanju reputacija, korporativna komunikacija i razvoj korporativne politike, Global Reputation Centre je najpouzdaniji izvor specijalističkih istraživanja i vođstva.

Klijent

 • Mjerenje uticaja reputacije na poslovnu dobit.
 • Identifikacija ključnih pokretača koji imaju najveći uticaj na reputaciju.
 • Pomaganje klijentima da usaglase i integrišu radnje usmjerene na probleme sa reputacijom i mjerenje ishoda.
 • Mjerenje i odgovor na efekte brend ili korporativnih kriza.

Rješenja

Istraživanja o reputaciji

 • Evaluacija uticaja reputacije na poslovnu dobit.
 • Usaglašavanje poslovnih ciljeva sa korporativnom društvenom odgovornošću i rad na problemima sa reputacijom.
 • Fokusiranje na probleme koji su najvažniji za vašu reputaciju i mjerenje rezultata trenutnih inicijativa.
 • Korišćenje normativnih podataka za obezbjeđivanje konteksta po sektorima i regionima/zemljama.
 • Evaluacija optimalne pozicije novih inicijativa i partnerstava.  
 • Utvrđivanje očekivanja interesnih grupa i evaluacija aktivnosti koje jačaju povjerenje, shvatanje da su organizacije od povjerenja otpornije u slučaju kriza.

Istraživanja o rješavanju kriznih situacija

 • Utvrđivanje težine krize.
 • Testiranje komunikacije sa ciljem smirivanja i ponovne izgradnje reputacije i povjerenja.

Studije slučaja

Svjetska automobilska kompanija mjeri elemente povjerenja, kao i probleme koje industrija treba da riješi u 25 zemalja. Studija je korišćena za utvrđivanje ključnih indikatora učinka (KPI) za komunikacione timove globalno i regionalno.

Svjetska kompanija koja se bavi proizvodnjom hrane i pića fokusirala se na odgovorno korporativno ponašanje, razumijevanje stavova korisnika prema markama i odnos korporativnog i reklamiranja usmjerenog na proizvod na pet evropskih tržišta, sa vladama, medijima, NVO, trgovinskim udruženjima, akademicima, poslovnim korisnicima i opštom populacijom. Rezultati su korišćeni da se utvrde očekivanja od kompanije koja je najbolja u svojoj klasi i da se utvrdi reper za reputacionu i konkurentsku poziciju kompanije.

Godišnja studija svjetske internet kompanije koja mjeri stavove prema korporativnoj marki u kontekstu reputacionih izazova i mogućnosti. Istraživanje pokriva ključna mjerenja reputacije, uz kvalitativna pitanja o pozicioniranju brenda, prednostima i manama, problemima u djelatnosti i u društvu. Rezultati se koriste kao polazna tačka u procesu strateškog planiranja, kao i za razvoj poslovne politike kompanije, strategije ključnih poruka i angažmana ključnih uticaja.

Nacionalna kompanija testira uticaj povlačenja proizvoda sa tržišta na njihovu marku i proizvod. Rezultati su korišćeni za usmjeravanje komunikacione strategije kao odgovora na probleme i za praćenje mišljenja interesnih grupa o datom problemu tokom vremena.