Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Globalni centar za istraživanje reputacije

Za lidere koji žele da unaprede proces donošenja odluka kada su u pitanju reputacija, korporativna komunikacija i razvoj korporativne politike, globalni centar za istraživanje reputacije (Global Reputation Centre) je najpouzdaniji izvor specijalističkih istraživanja i vođstva.

Klijenti

 • Merenje uticaja reputacije na poslovnu dobit.
 • Identifikacija ključnih pokretača koji imaju najveći uticaj na reputaciju.
 • Pomaganje klijentima da usaglase i integrišu radnje usmerene na probleme sa reputacijom i merenje ishoda.
 • Merenje i odgovor na efekte brend ili korporativnih kriza.

Rešenja

Istraživanja o reputaciji

 • Evaluacija uticaja reputacije na poslovnu dobit.
 • Usaglašavanje poslovnih ciljeva sa korporativnom društvenom odgovornošću i rad na problemima sa reputacijom.
 • Fokusiranje na probleme koji su najvažniji za vašu reputaciju i merenje rezultata trenutnih inicijativa.
 • Korišćenje normativnih podataka za obezbeđivanje konteksta po sektorima i regionima/zemljama.
 • Evaluacija optimalne pozicije novih inicijativa i partnerstava.  
 • Utvrđivanje očekivanja interesnih grupa i evaluacija aktivnosti koje jačaju poverenje, shvatanje da su organizacije od poverenja otpornije u slučaju kriza.

Istraživanja o rešavanju kriznih situacija

 • Utvrđivanje težine krize.
 • Testiranje komunikacije sa ciljem smirivanja i ponovne izgradnje reputacije i poverenja.

Studije slučaja

Svetska automobilska kompanija meri elemente poverenja, kao i probleme koje industrija treba da reši u 25 zemalja. Studija je korišćena za utvrđivanje ključnih indikatora učinka (KPI) za komunikacione timove globalno i regionalno.

Svetska kompanija koja se bavi proizvodnjom hrane i pića fokusirala se na odgovorno korporativno ponašanje, razumevanje stavova korisnika prema markama i odnos korporativnog i reklamiranja usmerenog na proizvod na pet evropskih tržišta, sa vladama, medijima, NVO, trgovinskim udruženjima, akademicima, poslovnim korisnicima i opštom populacijom. Rezultati su korišćeni da se utvrde očekivanja od kompanije koja je najbolja u svojoj klasi i da se utvrdi reper za reputacionu i konkurentsku poziciju kompanije.

Godišnja studija svetske internet kompanije koja meri stavove prema korporativnoj marki u kontekstu reputacionih izazova i mogućnosti. Istraživanje pokriva ključna merenja reputacije, uz kvalitativna pitanja o pozicioniranju brenda, prednostima i manama, problemima u delatnosti i u društvu. Rezultati se koriste kao polazna tačka u procesu strateškog planiranja, kao i za razvoj poslovne politike kompanije, strategije ključnih poruka i angažmana ključnih uticaja.

Nacionalna kompanija testira uticaj povlačenja proizvoda sa tržišta na njihovu marku i proizvod. Rezultati su korišćeni za usmeravanje komunikacione strategije kao odgovora na probleme i za praćenje mišljenja interesnih grupa o datom problemu tokom vremena.