Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politikamız

İşbu politika; Ipsos’un faaliyetleri kapsamında sorumlusu olduğu kişisel verilere ilişkin uygulamaları hakkında kişilerin aydınlatılması amacı taşımakta olup, herhangi bir kaynaktan elde edilen her türlü kişisel veri için geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politikasını Ipsos, ihtiyaç duyulması halinde zaman zaman güncelleyebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ipsos, kişisel verilerinizi tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, gönüllülük esasına uygun olarak (örneğin araştırmalarımızdan birine katıldığınızda yahut müşterimiz olarak bizden hizmet talep ederken bilgi sağladığınızda), her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde ilgili kişiler verileri kullanmadan önce rızanızı alarak elde eder.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Planlama, araştırma, analiz ve istatistik faaliyetlerini yürütmek, müşterilerine bu kapsamda en doğru hizmeti sunabilmek ve ilgili kişilerle iletişim sağlamak üzere; ilgili sözleşmelerin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, haklarımızın tesisi, kullanılması, korunması, güvenlik, ticaret ve iş ilişkilerinin takibi, ödeme, şikayet yönetimi, hizmet kalitesinin temini, raporlama, kaynak yönetimi gibi meşru ticaret ve iş amaçlarıyla ilgili mevzuatın izin verdiği diğer hallerde araştırma katılımcıları, müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak kendisine iletilen, araştırma faaliyetleri kapsamında üretilen, ortaya çıkan yahut daha önce kamunun bilgisine sunulmuş olan kişisel verileri kullanır.

Kişisel verileriniz sadece söz konusu ihtiyaç ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterli olan süreler ile ilgili mevzuat tarafından izin verilen ve/veya şart koşulan süreler için kullanılır ve bu sürelerin sona ermesi ile birlikte silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde ve yine her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde rızanızı alarak aşağıdaki kişi grupları ile paylaşabiliriz:

  • Ipsos’un müşterileri
  • Ipsos adına araştırma faaliyetlerini yürüten iş ortakları
  • Ipsos’un ticari faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçileri, danışmanları vb.
  • Yurt içinde ve dışında bulunan Ipsos iştirakleri ve grup şirketleri
  • Yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar
  • Önceden rızanızın alındığı diğer üçüncü kişiler

Tüm tedarikçi, iş ortağı, iştirak, grup şirketleri ve imzalanan sözleşmeler kapsamında kişisel veri paylaşımı yapılan tüm üçüncü kişiler ile Ipsos adına veri işleyenlerin ilgili mevzuata ve işbu Politikaya uygun şekilde davranmaları ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişmesini önlemeleri, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaları için gerekli her türlü tedbiri alırız.

Kişisel verilerinizi, açık rızanız olmaksızın, doğrudan pazarlama ve reklam amaçlarıyla kullanılmaları için üçüncü kişiler ile paylaşmayız.  

Bize size ait olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerini emanet ederken de ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, gerekli hallerde açık rızalarının alınması ve ilgili mevzuata uygun davranılması hususlarında yeterli özen ve hassasiyeti göstermenizi beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Bu kapsamda;

  • kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini bilebilir,
  • eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz. Bize sağladığınız kişisel verilerin doğru ve güncel olması hususunda size güvendiğimizi, bize kişisel verilerini emanet eden kişilerden doğruluk ve güncelliği sağlamak üzere aynı özen ve hassasiyeti beklediğimizi hatırlatmak isteriz.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız yasayla korunmaktadır.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak ve işbu Politikada yer alan hususlarda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz trinfo@ipsos.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Taleplerinizin incelenmesi için başvurunuzu yazılı olarak yapmanız ve uygun kimlik kontrollerinin yapılması için isteyebileceğimiz belge ve bilgileri temin etmeniz gerekmektedir.

Size en makul sürede ve her durumda en fazla 30 (otuz) gün içinde dönüş yapılacaktır. Talebinizin karşılanması için gerçekleştirecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili mevzuatın izin verdiği bir ücret alınabileceğini hatırlatmak isteriz.