Правни положения

Приемане на Условията за ползване

Използването на този сайт ("www.ipsos.com") е предмет на определени Условия за ползване, които представляват правно споразумение между Вас и Ipsos SA ("Ipsos") и техните филиали/дъщерни дружества. Използвайки този Сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете правно обвързани с Условията за ползване и всички приложими закони и разпоредби, уреждащи Сайта. Преди да разгледате този Сайт, прегледайте Условията за ползване. Ако не сте съгласни с условията, не използвайте този Сайт.

Ние можем да изменяме периодично настоящите Условия за ползване. Ако направим това, ние ще публикуваме промените на Сайта. Ваша отговорност е периодично да проверявате сайта за промени в настоящите Условия за ползване. Датата в горната част на тази уеб страница показва кога Условията за ползване са били актуализирани за последен път. Измененията в настоящите Условия за ползване ще влязат в сила 3 дни след датата, на която публикуваме измененията на Сайта и от този момент нататък ще уреждат отношенията между Вас и нас във връзка с използването на Сайта от Вас. Ако не сте съгласни с променените Условия за ползване, не трябва да продължавате да използвате Сайта след датата на влизане в сила на промените.

Компаниите – членки на групата Ipsos имат свое собствено юридическо съществуване и самостоятелна юридическа правосубектност, но на този сайт термините Ipsos, група или ние/нас понякога се използват за обозначаване на всички компании от групата Ipsos или когато няма нужда да се идентифицира конкретна компания от Групата.

Разрешение за ползване на Документи

Анкетите, които се публикуват на този уебсайт се считат за обществено достояние и поради тази причина могат да се използват изцяло или отчасти, ако се приписват на съответната компания от Ipsos, която е извършила работата. Изданията или организациите, където е възможно и подходящо, трябва да отбележат датата на издаване, спонсора на анкетата, методологията и връзка към уеб сайта на Ipsos, където могат да се получат резултатите. Ipsos не носи отговорност за използването или тълкуването на данните от трети страни. Въпреки това обаче, ако такова използване и тълкуване се счита за неподходящо, неуместно, обидно, невярно или възпроизведено за търговски цели, Ipsos може да предприеме съответните правни действия и/или да предприеме стъпки за публично коригиране на съответния запис. 

Външни сайтове и връзки

Сайтът може да съдържа връзки и насочване към други сайтове в Интернет, които са собственост на или се управляват от доставчици на трети страни и други трети страни ("Външни сайтовете"). Ipsos не носи отговорност за тези Външни сайтове, нито за тяхната наличност и политики за поверителност, и не контролира тяхното съдържание, включително уебкастове или друг тип предавания, получени от други Външни сайтове. Ако имате притеснения относно такива връзки или съдържанието, намиращо се на такива Външни сайтове, трябва да се свържете с администратора на сайта или с лицето, което поддържа тези Външни сайтове. Ipsos позволява определени връзки на трети страни на началната страница на своя Сайт, при условие че на Ipsos е дадено уведомление за такива връзки и не е възразил срещу тях. Ipsos си запазва правото да отменя едностранно съгласието, дадено по всяко време за такава връзка, включително за връзки към началната страница. Външните сайтове Ви се предоставят само за удобство и всяка връзка или насочване, съдържащи се в този Сайт, не предполага одобрение на Външните сайтове. Ipsos не дава никакви изрични или подразбиращи се декларации, гаранции или условия по отношение на стоки, услуги или информация, получени от такъв Външен сайт.

Авторско право и търговска марка

Цялото съдържание, дизайн, текст, графики, изображения, лога, бутони, икони, интерфейси, аудио и видеоклипове и изборът и подредбата им на Сайта са изключителна собственост на Ipsos или на съответните му доставчици на съдържание, и са защитени от френските и международните закони за авторското право. Целият софтуер, използван на Сайта, е собственост на Ipsos или на съответните му софтуерни доставчици и този софтуер е защитен от френските и международните закони за авторското право и от други приложими закони и договори. Потребителите на този сайт не могат да предават/публикуват никаква информация на този Сайт, която нарушава авторските права или други права на интелектуалната собственост на други страни.

Вие нямате право да използвате, изтегляте, качвате, копирате, отпечатвате, показвате, предоставяте, възпроизвеждате, препечатвате, лицензирате, публикувате, предавате или разпространявате информация от който и да е от нашите Сайтове, изцяло или частично, без нашето предварително писмено разрешение.

Всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования, използвани на Сайта (общо наричани "Марки") са собственост единствено на Ipsos. Марките не могат да се използват във връзка с продукти или услуги, които не са продукт или услуга на Ipsos, или които могат да доведат до объркване у клиентите или по някакъв начин представят пренебрежително или дискредитират Ipsos.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Макар че Ipsos се опитва да поддържа информацията, материалите и процесите на този сайт възможно най-актуални, пълни и точни, ние не даваме никакви гаранции от никакво естество по отношение на този сайт или на информацията, софтуера, функциите, процесите или друго съдържание в него. Ipsos не гарантира, че достъпът до този сайт ще бъде непрекъснат, без грешки или без вируси или друг вреден код. Документите, информацията и графиките, публикувани на този сайт, могат да съдържат технически грешки. Ipsos не е обвързан от никакви грешки или пропуски, съдържащи се в този сайт по отношение на услугите, предлагани на сайта. Информацията тук може да бъде променена, премахната или актуализирана по всяко време без предупреждение и по всякаква причина. Всички материали и информация, публикувани на този сайт, са предназначени само за информационни цели. Всяко съдържание, което е достъпено, изтеглено или получено по друг начин от или чрез използването на сайта, се използва по Ваша лична преценка и на Ваш риск. Ipsos не носи отговорност за каквито и да било повреди във Вашата компютърна система или загуба на данни, които са резултат от изтеглянето или използването на съдържанието. Вие поемате целия риск като разчитате на тази информация. Тази информация се предоставя при условие, че преди използването й, Вие или всяко друго лице, което получава тази информация, ще вземете свое собствено решение относно годността й за всякакви цели.

Информацията, услугите, продуктите, софтуерът и материалите, които се съдържат или предлагат на този сайт, се предоставят на база "каквито са", без никаква гаранция. В максималната степен, позволена от закона, Ipsos се отказва от всички изрични или подразбиращи се декларации и гаранции по отношение на такава информация, услуги, продукти, софтуер и материали, включително, но не само гаранции за продаваемост, годност за определена цел, собственост, ненарушаване на права, липса на компютърни вируси или друг вреден код и косвени гаранции, произтичащи от установените дейности, употреба, надеждност или търговската практика.

В никакъв случай Ipsos не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специални, наказателни, типични, случайни или последващи щети или каквито и да било вреди. В никакъв случай Ipsos, нашите агенти, акционери, служители или ръководни кадри нямат никакви задължения или отговорност към Вас или към друго лице за пропуснати печалби, загуба на бизнес или ползване, или за случайни, специални или последващи вреди, независимо дали са основани на договор, неправомерни действия (включително небрежност) или на друга теория или форма на действие, дори ако ние или нашите дъщерни дружества сме били уведомени за вероятността от такива щети, независимо дали по договор, небрежност или друга теория, произтичащи от или във връзка с използването или невъзможността за ползване на информацията, услугите, продуктите, софтуера и материалите, достъпни от този сайт. Срещу Ipsos или неговите дъщерни дружества не може да бъде образувано дело или производство по отношение на искове или спорове, произтичащи от използването или разчитането на този сайт или на друга информация, намираща се на него. 

Тази информация не трябва да се тълкува като препоръка за използване на каквато и да е информация, продукт, процес, оборудване или формулировка, които противоречат на патент, авторско право или търговска марка, и Ipsos или неговите дъщерни дружества не дават никакви изрични или подразбиращи се декларации или гаранции за това, че използването на такава информация няма да наруши патент, авторско право или търговска марка. Ipsos категорично отхвърля всяко тълкуване, което има за цел да приравни съдържанието на неговия уебсайт или на някой от уебсайтовете на неговите дъщерни дружества с предложение за покупка или подтикване към закупуване на акции или други ценни книжа, без значение дали са регистрирани на фондовите пазари или не, на Ipsos или на някоя от нейните директни или непреки дъщерни дружества.

Също така, Вие потвърждавате и приемате, че функционирането на сайта зависи от правилното и ефективно функциониране на сайта и на друго оборудване и услуги на трети лица, и че ние не гарантираме и по никакъв начин не носим отговорност за тях.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазвате Ipsos, неговите ръководители, директори, служители и агенти срещу и от всякакви искове, отговорност, вреди, загуби или разходи, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, дължащи се на или произтичащи от нарушаването от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или на нарушаването или накърняването на правата на трети лица, включително правата на интелектуалната собственост.

Събиране на информация

Когато навигирате през този Сайт, някои от потребителските Ви данни могат да бъдат събирани активно (име, имейл адрес) или пасивно (които не сте предоставили активно), като типа на Вашия браузър, името на домейна, IP адреса, посетените страници и продължителността на потребителската сесия, чрез използването на различни технологии и средства, като адрес на интернет протокол, "бисквитки", интернет маркери и събиране на навигационни данни, единствено и само с цел подобряване на уеб сайта. Събраната информация не се споделя с трети страни с цел реклама или за други цели, с изключение на това, че тя може да бъде разкрита на онези контрагенти на Ipsos, които подпомагат програмирането и техническите аспекти на хостинга и експлоатацията на Сайта. Връзките към и от този Сайт може да не са поверителни и следователно да бъдат прочетени или задържани от други лица. Съгласно Закона за информатиката и свободата от 6 януари 1978 г. и приложимите европейски регламенти, Вие имате право на достъп, промяна, коригиране или изтриване на всички лични данни, които сме събрали (член 34 от Закона от 6 януари 1978 г.). За да упражните това право, моля, свържете се с [email protected].

Предупреждение за фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати

Документите в този Сайт могат да съдържат прогнозни изявления по отношение на финансовото състояние, резултатите от дейността, бизнеса, стратегията и плановете на Ipsos Group. По-специално, изявления, използващи думите "очаква", "предвижда" и подобни изрази и изявления по отношение на управленските цели, очакваните или целеви резултати или тенденциите в резултатите от дейностите или маржовете по своето естество са прогнози за бъдещето. Такива изявления се основават на редица предположения, които в крайна сметка биха могли да се окажат неточни и са обект на редица рискови фактори, включително промени в нормативната уредба или технологиите, валутните колебания и колебанията на лихвените проценти и общите икономически и бизнес условия. Нашият годишен доклад и други документи, подадени в Autorité des Marchés Financiers съдържат допълнителни подробности относно тези предположения и рискове.

Групата не поема никакво задължение да обновява публично всяка прогноза за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Допълнителна информация за факторите, които биха могли да повлияят на финансовите резултати на дружеството, е предоставена в документите, подадени в Autorité des Marchés Financiers.

Поведение онлайн

Всяко поведение на лице, което по преценка на Ipsos ограничава или възпрепятства всяко друго лице да използва или да се възползва от Сайта, е забранено. Вие се съгласявате да използвате Сайта само за законни цели и в съответствие с тази забрана. Съгласявате се, че няма да публикувате на Сайта и да не предавате незаконни, вредни, заплашителни, обидни, тормозещи, клеветнически, вулгарни, нецензурни, сексуално изявени, неприлични, съдържащи омраза, расови, етнически или по друг начин неприемливи материали от всякакъв вид, включително но не само материали, които насърчават поведение, което би представлявало престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин нарушава приложимото местно, щатско, национално или международно право.

Прекратяване на ползването

Ipsos може да прекрати достъпа Ви или да ограничи достъпа до целия или до част от сайта без предизвестие за всяко поведение, което Ipsos по свое усмотрение счита, че е в нарушение на приложим закон, или тези Условия за ползване, или е вредно за интересите на друг потребител, трета страна, търговец, спонсор, лицензодател, доставчик на услуги или на Сайта.

Отказ от права и делимост

Ако Ipsos не упражни или приложи някои права или разпоредби от настоящите Условия за ползване, това не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Условия за ползване се окаже неприложима, тази част или разпоредба може да бъде изменена, така че Общите условия след измененията да бъдат законосъобразни и подлежащи на изпълнение. Останалите разпоредби на Условията за използване няма да бъдат засегнати.

Приложимо право

Настоящите Условия за ползване и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия за ползване или техния предмет, (включително извъндоговорни спорове или искове), се подчиняват на френското право и на неизключителната юрисдикция на съдилищата в Париж.

Как да се свържете с нас

Ако имате коментари или въпроси, касаещи настоящите Условия за ползване, не се колебайте да се  свържете с нас  или да ни пишете на: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (френско акционерно дружество) с Борд на директорите
Акционерен капитал: 11 334 058,75 евро
Компанията е регистрирана в Парижкия търговски регистър и регистъра на дружествата под следния номер 304 555 634 RCS Paris (Code APE 7010 Z – Holding company activities)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
France
(+33) 1 41 98 90 00

Отговорен издател:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
France

Уеб хостинг

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA

Tel: (+1) 888-922-7842