Komplexní modelování marketingového mixu a atribuce | Ipsos MMA
Ipsos MMA

Modelování marketingového mixu a atribuce

OUR SOLUTIONS
Prostřednictvím analytického a komplexního přístupu poskytujeme poradenství některým z největších světových značek.

Vše má potenciál ovlivnit vše. Díky holistickému, jednotnému přístupu k modelování marketingového mixu, který zachycuje všechny marketingové i nemarketingové proměnné, jež mají přímý či nepřímý vliv na prodej a návratnost investic do marketingu, jsou organizace schopny efektivněji a přesněji měřit efektivitu marketingu, optimalizovat investice a simulovat budoucí dopad na prodej a zisk.

Schopnost měřit a zvyšovat návratnost investic do marketingu a propojit je s nárůstem prodeje je pro marketingově orientované organizace stále prioritou. Aby bylo možné dosáhnout výsledku, kterému lze důvěřovat a lze jej použít pro budoucí marketingové a obchodní plány, musí si být vedoucí pracovníci jisti, že použitá data jsou komplexní a zobrazují ucelený obraz všech obchodních faktorů a jejich dopad na tržby i zisk. Z tohoto důvodu je důležité, aby se k modelování marketingového mixu přistupovalo jednotněji a komplexněji.

Tržby, zisk a návratnost investic do marketingu (MROI) jsou přímo i nepřímo ovlivněny mnoha faktory. Propagace, cenotvorba, produkt, provozní, ekonomické, konkurenční, sezónní, povětrnostní a další vnější faktory mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na efektivitu marketingu. Pro přesné měření MROI a jeho dopadu na tržby je třeba měřit a zohlednit synergické, atribuční a haló efekty všech těchto proměnných pomocí integrovaného a jednotného programu měření.

Významný pokrok v oblasti datových a modelovacích technologií zkrátil řízení komplexního procesu převodu mnoha terabytů dat do prediktivních obchodních modelů schopných řešit složité obchodní problémy z měsíců na týdny až dny. Dynamický simulační a optimalizační software umožňuje uživatelům rychle reagovat a plánovat budoucnost v reálném čase, což podporuje efektivnější a účinnější plánování zaměřené na budoucnost, optimalizaci investic a zvyšování příjmů.

Některé z klíčových otázek, na které poskytneme odpovědi:

  • Jaký byl dopad marketingových aktivit na prodej/zisk? Jak by změny v marketingovém plánu ovlivnily budoucí prodej?
  • Co lze udělat pro zlepšení efektivity a účinnosti marketingových plánů?
  • Jak mohu použít modelování marketingového mixu k dosažení vyšších prodejů a zisků?
  • Jaká je optimální úroveň výdajů a marketingových investic dle značky, země, regionu, kanálu a segmentu spotřebitelů?
  • Co lze udělat pro lepší cílení v konkrétních kanálech?
  • Jaké jsou synergické a atribuční efekty v rámci marketingu a dalších klíčových oblastí prodeje (cena, propagace, výroba atd.)?
  • Jaká je role jednotlivých médií (např. vyhledávání v televizním vysílání)? Jaká je role placených, neplacených a vlastních médií? Jaká je synergie napříč médii?
  • Jaký je vliv sponzorství, podpory celebrit/sportovců, významných událostí, sociálních médií, umístění regálů, prodejny, počasí, konkurence aj.?
  • Jak ovlivňují tržby provozní faktory jako je cena, nové produkty, změny balení, zásoby a propagace?

Výstupy

Ipsos MMA poskytuje svým klientům průběžné, integrované řešení týkající se způsobů optimalizace marketingové výkonnosti do budoucna, a to na základě bohatých zkušeností, ekonomických ukazatelů, poznatků o zákaznících, konkurenčního prostředí a dalších businessových faktorů.

Konzultace a implementace – jednání s klíčovými obchodními partnery, jejichž cílem je identifikovat důležité problémy, které se snaží vyřešit pomocí výsledků modelování marketingového mixu. Vytvoří se plán hodnot, který je v souladu s cíli organizace.

Simulace v reálném čase, optimalizační software a možnosti plánování scénářů – klienti společnosti Ipsos MMA mohou v reálném čase provádět simulace scénářů "co kdyby" a optimalizační postupy v různých potenciálních a plánovaných obchodních situacích.

Ovlivňující faktory – přesné údaje o tom, proč a jak moc jednotlivé marketingové, mediální, propagační, distribuční, provozní, konkurenční, ekonomické a jiné proměnné pozitivně nebo negativně ovlivnily podnikání.

Prediktivní statistické modely – vlastní klientské modely obsahují bohatý soubor specifických klientských dat, která umožňují rychleji pochopit, co, kdy, kde a proč se stane na základě široké škály optimalizovaných a simulovaných marketingových a mediálních programů.

Integrovaná platforma pro správu marketingových dat – profesionální pracovníci společnosti Ipsos MMA disponují velkým množstvím dat, jež jsou vyčištěna a harmonizována ve výkonné databázi. Ta slouží nejen jako modelovací a analytická platforma pro analýzu návratnosti investic, ale také jako databáze pro tvorbu bohatých a přehledných obchodních zpráv.

Konzultace a přidaná hodnota – Spolehněte se na partnerské poznatky zkušených konzultantů, kteří spolupracují s klienty a asimilují prediktivní poznatky do jejich běžných obchodních procesů, aby podpořili tvorbu hodnoty.

 


 

Activate: Jednotná platforma pro měření

Activate je nepřetržitě dostupná jednotná platforma pro měření a optimalizaci marketingu. Jedná se o řešení založené na softwaru jako službě, které umožňuje marketérům a vedoucím pracovníkům využívat sofistikovaný jednotný analytický rámec měření v rámci sady snadno použitelných webových nástrojů.

Activate: Marketingová výkonnost

Activate umožňuje sledovat a řídit výkonnost a efektivitu marketingu na globální i lokální úrovni a vytvářet efektivnější plány pomocí optimalizačních a simulačních nástrojů.

Podívejte se na Activate v praxi

Activate  | Ipsos