Manaxhimi i reagimit të ndërmarrjeve (EFM)

Klientët e të gjitha kategorive tani shohin për një eksperiencë të personalizuar që është e disponueshme kur ta duan ata, si ta duan ata, ku ta duan ata. Pavarësisht nëse është dorëzuar përvoja e dëshiruar, tani është e mundur nëpërmjet pasjes kudo të celularit, të lidhur me rëndësinë e medias sociale për konsumatorët, për të dhënë reagim të menjëhershëm. Pasoja është ndikimi i rëndësishëm gjithmonë e në rritje, që përvoja e klientit ka në marrëdhënien e përgjithshme me një markë.

Për çfarë?

Zgjidhjet e teknologjisë së Enterprise Feedback Management (EFM), janë duke mundësuar mundësinë për të kapur këtë reagim të klientit, duke e kombinuar me të dhëna transaksionale dhe operacionale, duke e bërë reagimin të aksesueshëm për ndërmarrjet me veprim mbështetje të gjerë, nga linja e frontit në skuadrën drejtuese në kohë reale, rolet specifike të dashboard, interpretimi i pastrukturuar i të dhënave që përdorin tekste analitike, dhe rigjetja e marrëdhënieve me klientin, duke shkaktuar alarme dhe mbështetur përmirësimin përgjatë biznesit.

Si funksionon?

EFM brenda Ipsos Loyalty nuk është rreth ri-shitjes ose implementimit të softuerit. Ne jemi këshilltarë të besueshëm me një portfol zgjidhjesh, që na lejojnë të fusim softuer rreth nevojave të klientëve tanë, sesa të s’forcojmë zgjidhje mbi klientët tanë.

Pse zgjedhja jonë është unike?

Ne merremi me të gjitha të dhënat e klientëve tanë në një mjedis shumë të sigurtë dhe të rregulluar (Siguria). Të dhënat e mbledhura janë tipike, nga shumë të shkurtra dhe pyetësorë dhe raporte konçizë që dorëzohen si role-specifike, duke u siguruar që të marrim informacionin e saktë nga njerëzit e saktë, në organizatat e klientëve tanë (Thjesht).

Me mbledhjen e të dhënave dhe raportimin në kohë reale (Shpejtësi), ne kemi mundësi tu sigurojmë të dhëna klientëve tanë, që ata të mund të ndërmarrin veprime në nivele taktike dhe strategjike, duke rritur suksesin në biznes (Substancë).