Usability Tests

Glavna svrha je provjera website ili mobilne aplikacije pomoću analize prednosti i mana kada su u pitanju sadržaj, navigacija i izgled. Moguće je analizirati bilo koju vrstu konteksta (e-trgovina, mediji, firme).

Zašto?

Kombinacija opservacija i intervjua omogućava:

  • provjeru ponašanja u kontaktu sa internet stranom ili aplikacijom: spontana navigacija, oklijevanje ili greške.
  • utvrđivanje razloga za takvo ponašanje.
  • procjenu prednosti i mana.
  • davanje izvodljivih preporuka u vezi sa sadržajem, izgledom i navigacijom.

Kako?

Metod kombinuje faze intervjua sa direktnim opservacijama posjeta internet strani:

  • opservacija posjeta strani nam pruža objektivan uvid u stvarnu upotrebu, korišćene puteve, proces saznavanja i moguće probleme za razumijevanjem.
  • u intervjuu je moguće prikupiti spontane komentare, dubinsku analizu motiva i podatke o očekivanjima posetilaca.

Zašto je naše rješenje jedinstveno?

Mi koristimo speifične tehnologije da bismo pratili ponašanje potrošača na internetu UX analitički okvir da bismo skenirali sve komponente korisničkog iskustva.