Češi považují vzdělávací systém v ČR za nedostatečný

Zájem Čechů o tématiku kvalitního vzdělávání se během pandemie koronaviru výrazně zvýšil. 9 z 10 Čechů souhlasí, že povolání učitele je pro společnost velmi důležité, ale pouze podle 4 z 10 je dostatečně oceňované. 69 % populace nepovažuje náš současný vzdělávací systém za dostatečný pro přípravu stávající generace žáků a studentů na jejich budoucnost. Vyplývá to z výzkumu postoje Čechů k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) realizovaného ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

O Cílech udržitelného rozvoje (SDGs, Sustainable Development Goals) někdy slyšela více jak polovina populace. Alespoň základní informace o nich má 29 %, což představuje mírný nárůst oproti loňsku. Vyšší znalost SDGs mají mladí lidé a také lidé s VŠ vzděláním. 
Na téma SDGs byla nejčastěji zaznamenána komunikace ze strany nevládních organizací (40 %). Oproti minulému roku také vzrostla znalost komunikace ze strany firem a soukromého sektoru (37 %). 

Pandemie prohloubila nerovnosti ve vzdělání a zlepšila digitální dovednosti

Cíl Zdraví a kvalitní život je dlouhodobě pro lidi osobně nejdůležitějším cílem (39 %). Na druhém místě je Důstojná práce a ekonomický růst (25 %). Oproti loňsku vzrostla důležitost cíle Kvalitní vzdělání (22 %). „Je vidět, že pandemie koronaviru a s ní související opatření jako je uzavírání škol a distanční výuka, dostala do popředí také téma vzdělávání. Dlouhodobě také roste podíl lidí, kteří apelují na českou vládu, aby se tématu kvalitního vzdělávání věnovala přednostně,“ říká k výsledkům Markéta Kneblíková, autorka výzkumu Ipsos.

Na co by se měla zaměřit česká vláda
69 % Čechů nesouhlasí, že současný školní vzdělávací systém v ČR připravuje stávající generaci žáků a studentů na jejich budoucnost v dostatečné míře. 9 z 10 Čechů považuje povolání učitele za velmi důležité, avšak pouze 4 z 10 jsou přesvědčeni, že je toto povolání společností dostatečně oceňované. 

Připravuje vzdělávací systém děti dostatečně?

Češi se shodují, že pandemie koronaviru prohloubila nerovnosti ve vzdělání, a že je v zájmu všech, aby stát aktivně proti těmto nerovnostem bojoval.

Třetina populace (31 %) řadí nerovnosti ve vzdělání pro děti mezi závažné nerovnostmi, se kterými se ČR potýká. Ve světě je v tomto situace obdobná (32 %). Za největší nerovnosti Češi považují nerovnosti na základě příjmu (60 %), s odstupem pak nerovnosti mezi generacemi (35 %). Pozitiva pandemie naopak Češi vidí v rozvoji digitálních dovedností na školách.

Závažnost nerovností

Celý report z výzkumu je ke stažení níže.

 

O výzkumu

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18-65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Probíhal v květnu 2021 a zúčastnilo se ho 1004 respondentů. Pro detailní vyhodnocení skupiny mladých lidí ve věku 18 – 26 let byl vzorek rozšířen o boost, celkem bylo dotázáno 343 mladých lidí. Výzkum byl realizován online pomocí Ipsos panelu Populace.cz.

Společnost