Klimatické zmeny sú rovnako vážne ako kríza koronavírusu

To tvrdia 2/3 opýtaných v Ipsos prieskume. Obyvatelia chcú, aby aktivity pre obnovu ekonomiky mali za prioritu klimatické zmeny.

Nová Ipsos štúdia v 14-tich krajinách sveta zistila, že 71 % obyvateľov súhlasí s tým, že z dlhodobého hľadiska sú klimatické zmeny rovnako vážne ako kríza koronavírusu. Prieskum ukazuje širokosiahlu podporu (65 %) vládnych aktivít, ktoré prioritizujú klimatické zmeny počas obnovy ekonomiky. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online panelu na vzorke viac ako 28 000 respondentov v termíne 16.-19. apríla 2020.

Iná Ipsos štúdia realizovaná medzi 20 000 dospelými z 29-tich krajín v termíne 21. februára - 6. marca 2020 zistila, že hoci klimatické zmeny zostávajú pre ľudí nejdôležitejším environmentálnym problémom je nepravdepodobné, že ľudia majú v úmysle zmeniť svoje vlastné správanie tak ako pred šiestimi rokmi.

Medzi najdôležitejšie zistenia patria:

  • Klimatické zmeny patria medzi najdôležitejšie environmentálnej problémy, 37 % ľudí ich vníma ako jednu z troch najdôležitejších problémov životného prostredia. Inými environmentálnymi problémami je znečistenie ovzdušia (33 %), produkcia odpadu (32 %), odlesňovanie (26 %) a znečistenie vody (25 %). Znepokojenie zo štyroch najdôležitejších problémov za posledné dva roky vzrástlo.
  • Väčšina verejnosti (68 %) súhlasí, že ak ich vlády nebudú teraz v súvislosti s klimatickými problémami konať, sklamú svojich obyvateľov. Takmer 6 z 10 (57 %) opýtaných povedalo, že by nevolili politickú stranu, ktorá neberie klimatické zmeny vážne.
  • Až 2/5 ľudí si myslí, že v rámci environmentálneho správania sa robia všetko, čo môžu. Oblasťami, kde majú pocit že už nie je priestor pre zlepšenie sú recyklácia (40 % hovorí, že recykluje v najvyššej možnej miere ako môžu), úspora energie v domácnosti (37 %) a úspora vody v domácnosti (33 %).

RecycleSúhlas s tým, že ľudská aktivita prispieva ku klimatickým zmenám v Európskych krajinách medzi rokmi 2014 a 2020 poklesla (o 14 % v Nemecku, 9 % v Taliansku, 8 % vo Francúzsku), rovnako ako aj inde vo svete (o 17% v Brazílii, 16 % v Číne a Japonsku a 12 % v Rusku) (tu je dôležité poznamenať, že sa v tomto čase zmenil profil online populácie, napríklad s nárastom proporcie staršej generácie v online prostredí). V iných krajinách, akými sú napríklad Spojené kráľovstvo a USA, k veľkej zmene nedošlo.

Väčšina obyvateľov cíti, že s väčšou pravdepodobnosťou zmenia vlastné správanie pre obmedzenie ich vlastného priespenia ku klimatickým zmenám. Podiel pravdepodobnosti, že takéto zmeny vykonajú, sa však od posledného položenia tejto otázky spred šiestich rokov nezvýšil. Občania stále častejšie plánujú podniknúť kroky, ktoré sú pohodlnejšie a ľahšie dosiahnuteľné, ako zmeny, ktoré sú ďalekosiahlejšie, napríklad obmedzenie lietania alebo zmeny v ich strave.

  • Verejnosť je ochotná použiť ich konzumnú silu - vyhýbať sa produktom, ktoré majú väčšie množstvo obalov (57 % opýtaných s väčšou pravdepodobnosťou zmenia svoje správanie v tejto bolasti v budúcom roku).
  • Toto je nasledované vyhýbaním sa nákupu nových produktov, oprave tých, ktoré majú alebo nákupom z druhej ruky (52 %), úsporou energií v domácnosti (50 %), recykláciou a šetrením vodou v domácnosti (49 %).

Obyvatelia sú pri otázke aplikácie menej konfortných a pohodlných životných zmien rozdelení:

  • 41 % hovorí, že sa v budúcom roku budú vyhýbať lietaniu, kým 33 % hovorí, že pravdepdoobne túto zmenu neurobí.
  • 41 % hovorí, že budúci rok pravdepodobne budú jesť menej mäsa alebo mäso v niektorých jedlách nahradia alternatívami. Avšak, podobný objem ľudí (39 %) hovorí, že je nepravdepodobné, že by takúto zmenu urobili
  • 35 % hovorí, že budú jesť menej mliečnyh výrobkov, alebo ich nahradia alternatívami napríklad zo sójového mlieka, kým takmer polovica (49 %) túto zmenu pravdepodobne neurobí.

Od roku 2014 došlo v 12 skúmaných krajinách len k veľmi malej zmene v pravdepodobnosti, že verejnosť plánuje zmeniť svoje správanie tak, aby obmedzila svoj osobný príspevok k zmene klímy. Chýbajúce zmeny nie sú spôsobené tým, že verejnosť v týchto 12 krajinách už kroky podnikla. Ide skôr o pokles pomeru ľudí, ktorí uvádzajú, že „už robia, čo môžu“ (v porovnaní s rokom 2014):

  • Tento nedostatok aktivity môže súvisieť so zvýšeným vnímaním verejnosti spojeným s ťažkosťami zmeny správania - zvyšovanie povedomia o probléme môže byť sprevádzané narastajúcim pocitom, že je možné urobiť len málo pre zlepšenie situácie.

CowStrava je oblasť, kde je od roku 2014 vidieť isté zmeny, hoci malé. 18 % ľudí v roku 2020 povedalo, že obmedzujú objem mäsa vo svojej strave (v roku 2014 to bolo 14 %), znížil sa objem ľudí, ktorí hovoria, že je nepravdepodobné, aby takúto zmenu vykonali (pokles zo 44 % v 2014 na 39 % v 2020). Menej ľudí tiež hovorí, že je nepravdepodobné, že znížia objem mliečnych produktov v budúcom roku (pokles z 55 % v 2014 na 49 % v 2020).  

 

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spoločnosť