Posuňme sa ďalej: Ako udržať zmenené správanie?

Svetové vlády predstavujú opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu, akými sú napr. zatvorenie škôl a univerzít, rušenie podujatí, zamedzenie prístupu do opatrovateľských domov a podpora práce z domu.

Kým dôkazy ukazujú na odôvodnenosť týchto opatrení v prípade zamedzenia šírenia prenosu koronavírusu, nie je známe, nakoľko budú ľudia tieto opatrenia dodržiavať. Mediálne pokrytie ukazujúce množstvo skúseností z karantény a izolácie, sa sústreďovalo najmä na problémy, ktorým ľudia čelili. Za týchto okolností je jednoduché si predstaviť, že jednoducho neexistuje ochota vyhovieť novým požiadavkám, ak sú zavedené na dlhú dobu.


Psychológia udržiavania správania

Kým literatúra sa sústreďuje na začiatky nového správania, akým je napríklad umývanie rúk, menej zdrojov hovorí o tom, ako tieto vzorce správanie udržiavať. Dominika Kwasnická a jej kolegovia vo svojom článku zistili, že len málo štúdií hodnotí mieru, v akej došlo k dlhodobejším zmenám správania. Informácie, ktoré sú k dispozícii nie sú sľubné - programy na zmenu hmotnosti, odvykanie od fajčenia, redukcia konzumácie alkoholu. Je dôležité pochopiť ako dlhodobú zmenu správania motivovať. Kwasnická a kolegovia ponúkajú širokú škálu poradenstva, ale jedným z hlavných problémov v tejto fáze je plánovanie, ako udržať ľudí motivovaných. Kľúčové odporúčania sú nasledovné:

  • Urobte aktivity príjemnými: Kým počiatočná zmena správania v prípade koronavírusu bude motivovaná túžbou vyhnúť sa negatívnym dôsledkom (ako je napr. pravidelné cvičenie pre obmedzenie zdravotných rizík), motivácie k dlhodobému dodržiavaniu sú dosť odlišné. Pokiaľ ide o dlhodobé udržanie správanie, nestačí sa iba vyhnúť negatívnym dôsledkom, je potrebná pozitívnejšia motivácia (ako navrhuje model procesu prijímania preventívnych opatrení). Ľudia majú tendenciu zapájať sa viac do správania, ktoré si užívajú (alebo kde sú výsledky príjemné). Pokiaľ ide o poradenstvo v oblasti verejného zdravia, odporúčame navrhnúť spôsoby, ako môžu ľudia nájsť pozitíva v novom správaní. Obdobie samoizolácie, aj keď je náročné, môže mať pozitívne aspekty (napríklad čas venovať sa aktivitám, na ktoré bežne nemáme čas, napr. čítanie). Pokiaľ ide o značky, musia sa snažiť zabezpečiť, aby nové kanály na trhu, ktoré sa nevyhnutne budú vyžadovať, boli dobre navrhnuté a zahŕňali pozitívne skúsenosti. Dizajn používateľa alebo vývoj nových služieb bude pre dosiahnutie tohto cieľa rozhodujúci.
  • Pomôžte vybudovať internalizovanú motiváciu: Byť nútený robiť určité aktivity funguje iba určitý čas, ľudia musia cítiť osobnú motiváciu, aby tieto aktivity robili. Literatúra naznačuje, že ak je toto ochranné správanie zhodné s existujúcimi presvedčeniami a angažovanosťou, potom je pravdepodobnejšie, že sa udrží. V kontexte koronavírusu pre vlády navrhuje, že je dôležité odvolávať sa na predchádzajúce presvedčenia, akými je napr. dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a hodnota dobrej hygieny. V prípade značiek môže byť potrebné zdôrazniť hodnotu nového správania, ako je prechod na digitálne kanály. Zároveň bude existovať množstvo už existujúcich presvedčení a postojov k vnímanej hodnote digitálnych kanálov, na ktoré je potrebné odkazovať.
  • Budovanie pozitívnych identít: Ľudia o dosť pravdepodobnejšie udržia svoje správanie, ak je konzistentné s tým, ako vnímajú sami seba. Požadované správanie na ochranu COVID-19 môže byť niekedy v rozpore s dominantnou identitou, ktorú o sebe človek má. Napríklad: potreba obmedzenia kontaktu môže byť v rozpore s tým, ak sa niekto vníma ako priateľskú a sociálnu osobu. Rovnako však má aj svoju identitu zodpovedného občana, takže je to skôr otázka toho, ktorú identitu dostaneme do popredia. Značky rovnako ako aj tvorcovia politík budú musieť pochopiť, ako využiť pozitívnu identitu ľudí, aby mohli pochopiť a prijať toto nové správanie.


Úloha sociálnych síl

Pred zavedením vládnych obmedzení sa väčšia časť zmeny správania zamerala na priame výzvy odborníkov pre občanov prostredníctvom médií, ktoré boli podporované sociálnym tlakom. Takéto pandémie sú rovnako imunologický problém, ako aj sociálny problém - sociálny v kauzálnej úlohe, ale tiež ako jadro riešenia. Sociálne sily môžu vyvolať, urýchliť a podporiť stratégie udržiavania správania, ktoré sú už načrtnuté rôznymi spôsobmi. Spoločenská facilitácia a spoločná akcia môžu urobiť aktivity príjemnejšími. Pocit príbuznosti vyplývajúci z vplyvu dôveryhodných osôb pomáha urýchliť internalizáciu motivácie. Naše spoločenské identity z týchto spojení sú nevyhnutné na udržanie našej osobnej identity. A sociálny vplyv a normatívny tlak môžu spustiť inhibičnú kontrolu a ďalší samoregulačný proces, pretože tieto normy sú internalizované. V mnohých ohľadoch môže smerovanie týchto sociálnych síl fungovať ako „zapínanie“ stratégií udržiavania správania.


Implikácie

Množstvo usmernení o potrebe dôsledného praktizovania ochranného správania je dávaných s cieľom obmedziť šírenie COVID-19. Existuje značná časť práce na vytvorení návyku na správanie v oblasti ochrany zdravia, ale mnohé z motivačných a regulačných rozmerov, ktoré sú základom udržiavania správania, majú sociálny a kultúrny charakter. Veľká časť práce, ktorá s nimi súvisí, bola často doménou rozsiahlych kultúrnych analýz a etnografického výskumu. Menší dôraz sa kladie na spôsob, akým tieto charakteristiky fungujú na mikroúrovni jednotlivca. Zdieľaná sociálna povaha COVID-19 znamená, že musíme tieto dimenzie naliehavo začleniť do vedeckého poradenstva v oblasti správania, ktoré je poskytované tvorcom politík a značkám.

Nové služby