Zmena klímy naberá na dôležitosti pre ľudí všade vo svete

Väčšina z nich je ochotná prijať osobné opatrenia na zníženie tvorby odpadu, ale skepticizmus voči politickým opatreniam pretrváva

Nová globálna štúdia spoločnosti Ipsos, uskutočnená prostredníctvom on-line panelu medzi dospelými v 28 krajinách sveta v období od 22. februára do 8. marca 2019 zistila, že zatiaľ čo ľudia na celom svete majú nespočetné obavy čo sa týka otázky životného prostredia, zmena klímy od minulého roka získala na dôležitosti. Medzi najvýznamnejšie zistenia patria:

 • Viac ako tretina ľudí na celom svete si myslí, že globálne otepľovanie/zmena klímy (37%), znečistenie ovzdušia (35%) a problém s množstvom odpadu, ktorý vytvárame (34%) patria medzi tri najväčšie environmentálne problémy, ktorým ich krajina čelí. Obavy z týchto problémov sa od minulého roka zvýšili.

 • USA je šiestou krajinou na celom svete, ktorá si myslí, že globálne otepľovanie/klimatické zmeny sú najdôležitejšou otázkou. V rebríčku ich prekonalo Japonsko (52%), Španielsko (51%), Nemecko (50%), Kanada (48%) a Južná Kórea (48%).

 • Američania sú, čo sa týka politických opatrení na riešenie problému recyklovateľného odpadu z výrobkov, opatrní. Patria medzi krajiny, ktoré v najmenšej miere podporujú všetky navrhované politické opatrenia, okrem zdaňovania nerecyklovateľných materiálov a zvyšovania vládnych investícií na zlepšenie recyklácie.

 • Väčšina by uprednostnila zmenu životného štýlu na individuálnej úrovni, ako napríklad opätovné použitie jednorazových produktov namiesto toho, aby sa úplne vyhýbali ich nákupu alebo plateniu dodatočných daní a poplatkov za recykláciu.

Hlavné zistenia

Svet súhlasí s obavami týkajúcimi sa jednorazových, nerecyklovateľných výrobkov. V celosvetovom meradle majú o takéto výrobky obavy štyria z piatich ľudí (81%) v porovnaní s iba 15%, ktorí z nich obavy nemajú.

 • Zo šiestich skúmaných návrhov vládnych politík, resp. politických opatrení, ani jeden nezískal podporu globálnej väčšiny pokiaľ ide o dôveru v ich účinnosť.

 • Najvýkonnejšie politiky na celom svete používajú vládne výdavky na zlepšenie sortimentu recyklovateľných položiek (46%), zdaňovanie obchodov, ktoré používajú nerecyklovateľné výrobky (33%), a zdaňovanie týchto produktov pre zvýšenie ich ceny (30%). Navrhovaným opatreniam dôverujú Američania, v porovnaní s globálnou populáciou, menej.

 • Presvedčenia ľudí o potenciálnych politických opatreniach sa od minulého roka výrazne nezmenili.

Ľudia sú ochotní podniknúť niektoré konkrétne kroky na zníženie odpadu, ale nie sú ochotní prijať mnoho zmien vo svojich nákupných zvykoch.

 • Väčšina ľudí na celom svete je ochotná opätovne použiť jednorazové výrobky (56%) a nakupovať výrobky vyrobené z recyklovaných materiálov (51%).

 • Avšak menej ako traja z dvadsiatich ľudí sú ochotní zaplatiť viac na daniach pre zlepšenie recyklačných zariadení (12%) alebo zaplatiť viac za tovar bez recyklovateľných obalov (14%).

 • Celosvetovo sú ľudia v tomto roku viac ochotní, v porovnaní s predošlým rokom, podniknúť nejaké osobné kroky na zníženie tvorby odpadov, najmä čo sa týka obalov - najvýraznejšie zmeny sme zaznamenali v ich ochote kúpiť výrobky vyrobené z recyklovaných materiálov (51% v porovnaní so 47% v minulom roku).

Väčšina ľudí verí, že niekto má zodpovednosť za znižovanie zbytočných obalov, ale ich názory sa rozchádzajú v tom, kto by to mal byť.

 • Väčšina si myslí, že spoločnosti, ktoré vyrábajú balený tovar (23%), spoločnosti, ktoré predávajú balený tovar (10%), vláda (6%), spotrebitelia (5%), alebo všetky vyššie uvedené organizácie (47%) by mali prevziať zodpovednosť za svoje činy. Iba 1% verí, že za tento stav nikto zodpovednosť nenesie a 6% respondentov sa vyjadriť nevedelo.

 • USA (5%) patrí medzi posledné zo všetkých skúmaných krajín, ktoré si myslia, že spotrebitelia by mali prevziať zodpovednosť za znižovanie nepotrebných obalov. Nižšie sa umiestnila Argentína (4%), Veľká Británia (3%), Rusko (2%) a Srbsko (2%).

Vo všeobecnosti platí, že ľudia sú viac znepokojení environmentálnymi otázkami, majú väčšiu dôveru v účinnosť vládnych aktivít a sú ochotní podniknúť viac osobných opatrení, aby pomohli vyriešiť problémy - ale sú oveľa menej ochotní priradiť zodpovednosť za nájdenie riešenia.

 • Svet je, v porovnaní s rokom 2018, viac znepokojený tým, čo vníma ako prvé tri environmentálne otázky - globálne otepľovanie / klimatické zmeny (30% až 37%), znečistenie ovzdušia (30% až 35%) a množstvo odpadu (30% až 34%).

 • Oproti roku 2018 si viac ľudí myslí, že každá skúmaná politika by bola efektívnejšia, pričom najväčšími skokanmi boli verejné informačné kampane (23% až 27%) a „pomenovanie a zahanbovanie“ firiem, ktoré veľa využívajú nerecyklovateľných obalov (23% až 26%).

 • Ľudia sú ochotnejší prijať opatrenia pre zníženie problémov spôsobených nerecyklovateľnými obalmi vrátane opätovného použitia jednorazových položiek (53% až 56%). Väčšina z nich je teraz ochotnejšia kúpiť si výrobky z recyklovaných materiálov (47% až 51%).

Prieskum Global Advisor spoločnosti Ipsos sa uskutočnil od 22. februára do 8. marca 2019 a realizoval sa v 28 krajinách sveta prostredníctvom Ipsos online panelu. Prieskum prebiehal v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Brazílii, Kanade, Čile, Číne, Kolumbii, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Indii, Taliansku, Japonsku, Malajzii, Mexiku, Peru, Poľsku, Rusku, Saudskej Arábii, Srbsku, Južnej Afrike, Južnej Kórei, Španielsku, Švédsku, Turecku, Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. Výsledky prieskumu predstavujú medzinárodnú vzorku 19 519 respondentov vo veku 19 - 74 rokov v Južnej Kórei, 18 - 74 rokov v USA, Kanade, Číne, Malajzii, Južnej Afrike a Turecku a vo veku 16 - 74 rokov vo všetkých ostatných krajinách. Približne 1000 a viac osôb sa zúčastnilo prostredníctvom Ipsos online panelu, s výnimkou Argentíny, Belgicka, Kolumbie, Čile, Maďarska, Indie, Malajzie, Mexika, Peru, Poľska, Ruska, Saudskej Arábie, Južnej Afriky, Juhu, Kórei, Švédska a Turecka, kde každá krajina mala vzorku približne 500+ respondentov.

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spotrebiteľ a zákazník