Pravni kontekst

Prihvatanje uslova korišćenja

Korišćenje ove internet stranice ("www.ipsos.com") podleže određenim uslovima korišćenja koji predstavljaju pravni ugovor između vas i Ipsos SA ("Ipsos") i njegovih podružnica. Koristeći ovaj sajt, vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasili se da ste zakonski obavezani Uslovima korišćenja i svim važećim zakonima i propisima koji uređuju sajt. Molimo vas da pregledate Uslove korišćenja pre korišćenja ovog sajta. Ako se ne slažete sa datim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovu stranicu.

S vremena na vreme mi možemo izmeniti ove Uslove korišćenja. Ako to uradimo, objavićemo promene na sajtu. Vaša je odgovornost da periodično proverite sajt kako biste videli da li je došlo do eventualne promene ovih Uslova korišćenja. Datum na vrhu ove veb stranice označava kada su ovi Uslovi korišćenja poslednji put ažurirani. Amandmani na ove Uslove korišćenja stupaju na snagu 3 dana nakon datuma objavljivanja izmena na sajtu, i od tada će upravljati odnosom između Vas i nas u vezi sa vašim korišćenjem sajta. Ako se ne slažete sa izmenjenim Uslovima korišćenja, ne smete nastaviti sa korišćenjem sajta nakon datuma stupanja na snagu izmena.

Kompanije članice Ipsos grupe imaju svoj sopstveni pravni identitet, ali na ovom sajtu se termini Ipsos, grupa ili mi/ nas ponekad koriste za označavanje svih kompanija Ipsos grupe ili kada nema potrebe da se identifikuje određena kompanija unutar Grupe.

Dozvola za korišćenja dokumenata

Smatra se da su ankete koje se pojavljuju na ovoj veb stranici u javnom domenu i zbog toga mogu biti korišćene u celosti ili delimično ukoliko se citira odgovarajući Ipsos entitet koji je sproveo istraživanje/uradio posao. Entiteti ili organizacije, gde god je to moguće i odgovarajuće, treba da navedu datum objavljivanja, sponzora ankete, metodologiju i link na internet stranici kompanije Ipsos gde se mogu dobiti rezultati. Ipsos neće biti odgovoran za korišćenja ili tumačenje nalaza trećih strana; međutim, ako se ispostavi da su takva upotreba i tumačenje neadekvatni, nepropisni, uvredljivi, pogrešno prikazivanje ili reprodukovanje u svrhu komercijalnih sredstava, Ipsos može preduzeti odgovarajuće pravne radnje i/ ili preduzeti korake da to javno ispravi. 

Spoljašnji sajtovi i povezivanje

Sajt može sadržati linkove za druge sajtove na Internetu koji su u vlasništvu ili kojima upravljaju prodavci trećih lica i ostale treće strane ("Spoljašnji sajtovi"). Ipsos nije odgovoran za ovakve spoljašnje sajtove, uključujući njihovu dostupnost i politiku privatnosti ovakvih spoljašnjih sajtova, i ne kontroliše njihov sadržaj, uključujući i bilo kakav webcasting ili druge oblike prenosa primljene sa bilo kog spoljašnjeg sajta. Vi treba da kontaktirate administratora sajta ili administratora za te spoljašnje sajtove ako vas bilo šta zabrinjava u vezi sa linkovima ili sadržajem koji se nalazi na tim spoljašnjim sajtovima. Ipsos dozvoljava da se određeni linkovi trećih lica nađu na početnoj stranici Ipsos sajta, pod uslovom da se Ipsos obaveštava o takvim linkovima i da se ne protivi takvom povezivanju. Ipsos zadržava pravo da jednostrano povuče bilo kakvu saglasnost koju u bilo koje vreme može da daje za bilo koje linkove, uključujući linkove na svojoj početnoj stranici. Spoljašnji sajtovi vam se stavljaju na raspolaganje samo kao pogodnost, a bilo koji link ili pokazivač koji se nalazi na ovom sajtu ne podrazumeva odobrenje spoljašnjih sajtova. Ipsos ne zastupa, ne garantuje i ne uslovljava, bilo izričito ili implicitno, bilo šta u vezi sa bilo kojom robom, uslugama ili informacijama dobijenim sa takvog spoljašnjeg sajta.

Autorska prava i zaštitni znak

Celokupan sadržaj sajta, dizajn, tekst, grafika, slike, logotipi, tasteri, ikone, interfejsi, audio i video klipovi i izbor i aranžmani su isključivo vlasništvo Ipsosa ili onih koji obezbeđuju te sadržaje i zaštićeni su francuskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Svi softveri koji se koriste na sajtu su vlasništvo Ipsosa ili njegovih dobavljača softvera, a takav softver zaštićen je francuskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i drugim važećim zakonima i ugovorima. Korisnici ovog sajta neće preneti/ objaviti bilo kakve informacije na ovom sajtu koji krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine.

Ne možete da koristite, preuzimate, postavljate, kopirate, štampate, prikazujete, izvodite, reprodukujete, objavljujete, licencirate, prenosite ili distribuirate bilo koju informaciju sa bilo kog od naših sajtova u celosti ili delimično bez prethodnog pismenog odobrenja.
Svi zaštitni znaci, servisne oznake i trgovačka imena korišćena na Sajtu (sve zajedno u daljem tekstu Oznake) su u apsolutnoj svojini Ipsosa. Oznake se ne mogu koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koja nije proizvod ili usluga Ipsosa ili koja može da izazove konfuziju među klijentima, ili na bilo koji način da ugrozi ili diskredituje Ipsos.

Pravno odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

Ipsos pokušava da informacije, materijali i procesi na ovom sajtu budu što aktuelniji, što je moguće potpuniji i tačniji, ali mi ne predstavljamo niti dajemo bilo kakve garancije u vezi sa ovim sajtom kao ni informacijama, softveru, funkcijama, procesima ili drugom sadržaju ovog sajta. Ipsos ne garantuje da će pristup ovom sajtu biti neprekidan, bez grešaka ili bez virusa ili drugog štetnog sadržaja. Dokumenti, informacije i grafike objavljeni na ovoj veb stranici mogu sadržati tehničke greške. Informacije u ovom tekstu mogu se promeniti, ukloniti ili ažurirati u bilo koje vreme bez prethodne najave i iz bilo kog razloga. Svi materijali i informacije objavljene na ovom sajtu su namenjene samo za informisanje. Bilo koji sadržaji kojima se pristupa, koji se preuzimaju ili na drugi način dobijaju na sajtu ili preko korišćenja sajta koriste se po sopstvenom nahođenju i na sopstveni rizik. Ipsos neće imati nikakvu odgovornost za oštećenja računarskog sistema ili gubitak podataka koji su nastali kao rezultat prenošenja ili korišćenja sadržaja. Vi preuzimate ceo rizik oslanjanja na ove informacije. Ove informacije se stavljaju na raspolaganje pod uslovom da Vi ili bilo koje drugo lice koje primi ove informacije napravi sopstvenu odluku o njegovoj podobnosti za bilo koju svrhu pre korišćenja ovih informacija.
Informacije, usluge, proizvodi, softveri i materijali sadržani ili ponuđeni na ovom sajtu dati su u "stanju u kakvom su" , bez garancije. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, Ipsos se odriče svih izjava i garancija, eksplicitnih ili implicitnih, u vezi sa takvim informacijama, uslugama, proizvodima, softverom i materijalima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, garancije za trgovinu, pogodnost za određenu svrhu, titulu, nekršenje prava, nepostojanje kompjuterskih virusa ili drugih štetnih kodova, i podrazumevanih garancija koje proizilaze iz postupka razmene, korišćenja, oslanjanja ili trgovinske prakse.

Ni u kom slučaju Ipsos neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, kaznenu, primernu, slučajnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu. Ipsos, njegovi zastupnici, akcionari, zaposleni ili službenici ni u kom slučaju neće imati nikakve obaveze ili odgovornosti prema Vama ili bilo kom drugom licu zbog gubitka profita, gubitka posla ili upotrebe, ili za slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu, bilo na osnovu ugovora, krivičnog dela (uključujući nemar) ili bilo koje druge teorije ili vrste postupka, čak i ako smo mi ili naša podružnica upoznati sa mogućnošću takve štete, bilo u postupku po ugovoru, nemarnosti ili bilo kojoj drugoj teoriji koja proizilazi iz ili je u vezi sa upotrebom ili nemogućnošću korišćenja informacija, usluga, proizvoda, softvera i materijala koji su dostupni na ovom sajtu. Protiv Ipsosa ili njegovih podružnica ne može se pokrenuti nikakav postupak ili postupak u vezi sa bilo kojim zahtevom ili sporom koji proizilazi iz upotrebe ili zavisnosti od ovog sajta ili bilo koje informacije o njemu.

Ove informacije se ne mogu tumačiti kao preporuke za korišćenje bilo koje informacije, proizvoda, procesa, opreme ili formulacije koja se sukobljava sa bilo kojim patentom, autorskim pravom ili zaštitnim znakom, a Ipsos ili njegove podružnice ne zastupaju stav ili ne daju garanciju, eksplicitnu ili implicitnu, da korišćenje ovih informacija neće ugroziti bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštitni znak. Ipsos kategorički odbacuje bilo koje tumačenje koje teži da asimiluje sadržaj njegovog sajta ili sajtova bilo koje njegove podružnice sa ponudama kupovine ili podsticaja za kupovinu akcija ili drugih vrednosnih papira, bilo da su na berzi ili ne, Ipsosa, ili njegovih direktnih ili indirektnih podružnica.

Takođe prepoznajete i slažete se da rad ovog sajta zavisi od pravilnog i efikasnog funkcionisanja sajta i opreme i usluga trećeg lica, i da mi ne garantujemo i nismo odgovorni za to na bilo koji način.

Obeštećenje

Slažete se da nećete teretiti Ipsos, njegove službenike, direktore, zaposlene i zastupnike za bilo kakva i sva potraživanja, obaveze, štetu, gubitak ili troškove, uključujući razumne troškove advokata, koji proizilaze iz Vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja ili Vašeg kršenja prava trećeg lica, uključujući pravo intelektualne svojine.

Prikupljanje podataka

Dok se krećete kroz ovaj sajt, neke od informacija o Vama kao korisniku mogu da budu prikupljane aktivno (ime, e-mail adresa) ili pasivno (informacije koje ne dajete aktivno) kao što je Vaš tip pretraživača, ime domena, IP adresa, posećene stranice, i dužina korišćenja uz različite tehnologije i sredstva, kao što su IP adresa, kolačići, Internet tagovi i prikupljanje podataka o navigaciji u svrhu unapređenja sajta. Nijedna prikupljena informacija se ne otkriva trećim stranama za reklamiranje ili u druge svrhe, sem što informacije mogu biti otkrivene Ipsosovim izvođačima koji pomažu pri programiranju i tehničkim aspektima hosting i rada sajta. Prenos na i sa ovog sajta nije poverljiv i zbog toga drugi mogu da pročitaju ili presretnu ove podatke. U skladu sa zakonom donetim 6. januara 1978 u vezi sa informatikom i slobodom (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) i primenljivim evropskim propisima, imate pravo da pristupite, modifikujete, ispravite ili obrišete lične podatke koji su možda prikupljeni (član 34 zakona od 6 januara 1978). Da biste ispunili ovo pravo, molim o Vas kontaktirajte [email protected].

Faktori predostrožnosti koji mogu da utiču na buduće rezultate

Dokumenti na ovom sajtu mogu da sadrže anticipatorne tvrdnje o finansijskom stanju, rezultatima rada, poslovanju, strategiji i planovima Ipsos grupe. Posebno tvrdnje u kojima se koriste reči  "očekuje", "predviđa", i slični izrazi, i tvrdnje koje se odnose na ciljeve menadžmenta, očekivanja ili željene rezultate, ili trendove operacija ili margina su po prirodi anticipatorne. Takve tvrdnje se zasnivaju na nizu pretpostavki koje bi na kraju mogle da se pokažu kao netačne, i podložne su nizu faktora rizika, uključujući promene propisa ili tehnologije, fluktuacije valuta i kamatnih stopa i generalnih ekonomskih i uslova poslovanja. Naš godišnji izveštaj i druga dokumenta koja su podneta Autorité des Marchés Financiers sadrže dalje detalje u vezi sa takvim pretpostavkama i rizicima.

Grupa nema obavezu da javno ažurira bilo kakve anticipatorne tvrdnje, bilo da su rezultat novih informacija, budućih događaja ili bilo čega drugog. Dodatne informacije o faktorima koji mogu uticati na finansijske rezultate kompanije dati su u dokumentima podnetim Autorité des Marchés Financiers.

Ponašanje na internetu

Bilo kakvo ponašanje osobe koja, po nahođenju Ipsosa, ograničava ili sprečava drugu osobu da koristi sajt, je zabranjeno. Slažete se da koristite sajt samo u zakonite svrhe i u skladu sa tom zabranom. Slažete se da na sajt nećete postavljati ili prenositi bilo kakve nezakonite, štetne, preteće, nasilne, uznemirujuće, klevetničke, vulgarne, opscene, seksualno eksplicitne, profane, pune mržnje, rasne, etničke ili na drugi način sporne materijale bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo, materijale koji podstiču ponašanje koje bi predstavljalo krivično delo, pokrenulo civilnu odgovornost ili na drugi način narušilo važeće lokalne, državne, nacionalne ili internacionalne zakone.

Prekid upotrebe

Ipsos može da Vam onemogući pristup ili da obustavi pristup svim ili delovima sajta, bez obaveštenja, zbog bilo kakvog ponašanja koje Ipsos, po sopstvenom nahođenju, smatra kršenjem bilo kog važećeg zakona ili ovih Uslova korišćenja, ili štetnim za interese drugog korisnika, treće strane, trgovca, sponzora, davaoca dozvole, pružaoca usluge ili sajta.

Odricanje i valjanost pojedinačnih odredaba

Nemogućnost Ipsosa da izvrši ili sprovede bilo koja prava ili odredbe ovih Uslova korišćenja, ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Ukoliko se ustanovi da nije moguće primeniti bilo koji deo ili odredbu ovih Uslova korišćenja, taj deo ili odredba mogu da budu izmenjeni, tako da takvi izmenjeni Uslovi korišćenja budu zakoniti i primenljivi. To neće uticati na suštinu  Uslova korišćenja.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi korišćenja ili bilo kakav spor ili zahtev koji proizilaze ili su u vezi ovim Uslovima korišćenja ili njihovim predmetom (uključujući neugovorne sporove ili zahteve) podležu francuskom zakonu i pod neekskluzivnom su nadležnošću  pariskih sudova.

Kako da stupite sa nama u kontakt

Ukoliko imate komentare ili pitanja u vezi sa navedenim Uslovima korišćenja, molimo vas da nas kontaktirate, ili nam pišite na: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (francusko akcionarsko društvo) sa bordom direktora
Akcijski kapital: 11 334 058,75 eura
Kompanija se nalazi u Pariskom registru firmi pod brojem 304 555 634 RCS Paris (šifra APE 7010 Z – Holding kompanija)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
France
(+33) 1 41 98 90 00

Odgovorni izdavač:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
France

Web Hosting

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA
Tel: (+1) 888-922-7842