Juridisk information

Godkännande av Användarvillkoren

Användningen av denna webbplats ("www.ipsos.com") regleras av Användarvillkoren, vilka utgör det juridiska avtalet mellan dig och Ipsos SA ("Ipsos") och dess närstående bolag/dotterbolag. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt att du är bunden av Användarvillkoren och samtliga tillämpliga lagar och regler som reglerar webbplatsen. Läs Användarvillkoren innan du går in på denna webbplats. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att avstå ifrån att använda webbplatsen.

Användarvillkoren kan emellanåt ändras. I sådana fall publiceras ändringarna på webbplatsen. Du bär ansvar för att regelbundet titta på webbplatsen för att ta reda på om Användarvillkoren har ändrats. Datumet längst upp på den här webbsidan anger när Användarvillkoren senast uppdaterades. Ändringar av dessa Användarvillkor börjar gälla tre dagar efter datumet då ändringarna publiceras på webbplatsen och reglerar från den tidpunkten förhållandet mellan dig och oss med avseende på din användning av webbplatsen. Om du inte godkänner ändringarna av Användarvillkoren ska du från och med datumet då ändringarna träder i kraft inte fortsätta att använda webbplatsen.

Bolag tillhörande Ipsos-koncernen är separata juridiska personer och på den här webbplatsen används begreppen Ipsos, koncern eller vi/oss ibland för samtliga bolag inom Ipsos-koncernen eller när det är nödvändigt att identifiera ett särskilt bolag inom koncernen.

Tillåtelse av använda dokument

Opinionsundersökningar som visas på den här webbplatsen anses vara offentliga och kan därför användas i sin helhet eller delvis så länge det finns en hänvisning till den Ipsos-enhet som utförde arbetet. Försäljare eller organisationer ska närhelst det är möjligt och lämpligt ange utgivningsdatum, opinionsundersökningens sponsor, metoden som använts samt en länk till Ipsos-webbsidan där resultaten kommer att visas. Ipsos bär inget ansvar för tredje parts användning eller tolkning av resultaten men ifall sådan användning eller tolkning anses olämplig, felaktig, anstötlig, oriktig eller reproducerad för kommersiella ändamål kan Ipsos vidta rättsliga åtgärder och/eller åtgärder för att offentligt rätta till informationen.  

Externa webbplatser och länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje parter (”externa webbplatser”). Ipsos bär inget ansvar för sådana externa webbplatser, inklusive deras tillgänglighet, eller sådana externa webbplatsers sekretesspolicyer, och kontrollerar inte deras innehåll, inklusive webbcasting eller någon annan form av överföring som tas emot från externa webbplatser. Kontakta webbadministratören eller Webbmastern för sådana externa webbplatser om du har några frågor angående sådana länkar eller innehållet på sådana externa webbplatser. Ipsos tillåter vissa tredje parters länkar till hemsidan på sin webbplats förutsatt att Ipsos meddelas om sådana länkar, och kommer inte senare att motsätta sig sådana länkar. Ipsos förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt dra tillbaka ett godkännande som Ipsos har lämnat till en länk, däribland länkar till hemsidan. Externa webbplatser visas enbart för att underlätta för dig och en länk eller hänvisning på den här webbplatsen innebär inte något stöd för den externa webbplatsen. Ipsos lämnar inga utfästelser eller garantier, varken uttryckligen eller underförstått, med avseende på några varor eller tjänster eller information som tas emot från en sådan extern webbplats.

Upphovsrätt och varumärke

Den exklusiva äganderätten till webbplatsens samtliga innehåll, design, text, grafik, bilder, logotyper, knappar, ikoner, gränssnitt, ljud och videoklipp samt hur dessa valts ut och ordnats tillhör Ipsos eller dess respektive innehållsleverantörer, och denna rätt skyddas av franska och internationella lagar om upphovsrätt. All programvara som används på den här webbplatsen tillhör Ipsos eller dess respektive programvaruleverantörer, och sådan programvara skyddas av franska och internationella lagar och upphovsrätt samt övriga tillämpliga lagar och avtal. Användare av denna webbplats får inte överföra/publicera någon information på den här webbplatsen som bryter mot denna upphovsrätt eller några andra immateriella rättigheter tillhörande någon annan.

Det är inte tillåtet att använda, ladda ned, ladda upp, kopiera, skriva ut, visa, framföra, återge, publicera, lägga upp, överföra eller distribuera någon information från någon av våra webbplatser i dess helhet eller till viss del utan vårt skriftliga godkännande i förväg.
Samtliga varumärken, ”servicemarks” och handelsnamn som används på den här webbplatsen (sammantaget ”varumärken”) ägs enbart av Ipsos. Varumärkena får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Ipsos produkt eller tjänst eller som sannolikt skulle förvirra kunder, eller som på något sätt misskrediterar eller är nedsättande för Ipsos.

Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

Även om Ipsos strävar efter att hålla information, material och processer på den här webbplatsen så uppdaterade, kompletta och riktiga som möjligt så lämnar vi inga utfästelser eller garantier av något slag gällande den här webbplatsen eller informationen, programvaran, funktioner, processer eller annat innehåll på den här webbplatsen. Ipsos garanterar inte att åtkomst till den här webbplatsen kommer att vara oavbruten, felfri eller fri från virus eller annan skadlig kod. Dokument, information och grafik som publiceras på den här webbplatsen kan innehålla tekniska fel. Ipsos ska inte hållas ansvarigt för några fel eller utelämnanden på den här webbplatsen med avseende på några tjänster som erbjuds på den här webbplatsen. Information här kan när som helst ändras, avlägsnas eller uppdateras utan varsel och av vilket skäl som helst. Allt material och all information som läggs upp på webbplatsen är enbart avsedd för att användas i informationssyfte. Tillgång till, nedladdning av eller annan åtkomst till innehåll via användningen av webbplatsen sker på ditt ansvar och du bär risken för detta. Ipsos bär inget ansvar för någon skada på ditt datorsystem eller någon förlust av data som sker till följd av nedladdning eller användning av innehållet. Du bär ensam risken i samband med att du förlitar dig på den här informationen. Informationen ges till dig under förutsättning att du eller någon annan person som tar emot informationen gör sin egen bedömning av huruvida den är lämplig för något ändamål innan informationen används.  
Information, tjänster, produkter, programvara och material som återfinns eller erbjuds på den här webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier. I den fulla utsträckning som lagen tillåter det så avsäger sig Ipsos samtliga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på sådan information, tjänster, produkter, programvara och material, inklusive men inte begränsat till, garantier gällande skick, lämplighet för något särskilt ändamål, äganderätt, icke-intrång, frånvaro av virus eller annan skadlig kod samt underförstådda garantier som härrör från handel, användning, förlitan på eller handelspraxis.

Ipsos ska inte under några förhållanden hållas ansvarigt för något direkt, indirekt eller särskilt skadestånd, straffskadestånd, någon sekundär eller följdskada, eller någon annan skada. Ipsos och dess representanter, aktieägare, anställda eller ombud ska under inga förhållanden ha några förpliktelser eller åligganden gentemot dig eller någon annan person för utebliven vinst, förlorad affärsmöjlighet eller användning, eller för sekundära eller särskilda skador, varken på grund av avtalsbrott eller vårdslöshet, eller några andra rättsliga åtgärder, även om vi eller våra dotterbolag har informerats om att sådant skadestånd, oavsett om en rättsprocess sker enligt avtalsrätten, skadeståndsrätten eller något annan rättsligt område, som uppkommer genom eller i samband med användningen av eller oförmågan att använda informationen, tjänsterna, produkterna, programvaran och material som finns tillgängliga på den här webbplatsen. Ingen talan eller rättsprocess får föras mot Ipsos eller dess dotterbolag med avseende på ett anspråk eller en tvist som uppstår genom användning eller förlitan på den här webbplatsen eller någon information på den.

Den här informationen ska inte tolkas som en rekommendation att använda någon information, produkt, process, utrustning eller framställning som strider mot ett patent, varumärke eller en upphovsrätt, och Ipsos eller dess dotterbolag lämnar inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, att användningen av den här informationen inte kommer att strida mot något patent, varumärke eller någon upphovsrätt. Ipsos avvisar kategoriskt en tolkning som likställer innehållet på dess webbplats eller någon av dess dotterbolags webbplatser med erbjudanden om köp eller incitament till att köpa aktier eller andra värdepapper, oavsett om dessa är börsnoterade eller inte, från Ipsos, eller någon av dess direkta eller indirekta dotterbolag.

Du förstår och godkänner också att webbplatsens endast kommer att vara tillgänglig när driften av webbplatsen och tredje parters utrustning och tjänster fungerar, och att vi inte garanterar och inte bär ansvar för dessa på något sätt.

Försäkran att hålla skadeslös

Du godkänner att du kommer att ersätta Ipsos och hålla Ipsos och dess representanter, direktörer, anställda och ombud skadeslösa för samtliga anspråk, förpliktelser, skadestånd, förluster eller utgifter, däribland skäliga advokatkostnader och arvoden, som beror på eller uppkommer genom att du handlar i strid med dessa Användarvillkor eller någon tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Insamling av information

När du navigerar på den här webbplatsen kommer en del av din användarinformation att samlas in aktivt (namn, e-postadress) eller passivt (som du inte aktivt tillhandahöll) såsom vilken typ av webbläsare du använder, domännamn, IP-adress, sidor du besökt och hur länge du vistades på en webbsida med hjälp av olika tekniker och tillvägagångssätt, t.ex. IP-adress, webbkakor, Internet-taggning, och navigationsdatainsamling, enbart i syfte att förbättra webbplatsen. Ingen information som samlas in delas med tredje parter i reklamsyfte eller för något annat ändamål, bortsett från att den kan lämnas till Ipsos leverantörer som hjälper till med programmering och tekniska aspekter av tillhandahållandet och driften av webbplatsen. Överföringar till och från den här webbplatsen behöver inte alltid vara konfidentiell, och därför är det möjligt att den kan komma att fångas upp och läsas av andra. I enlighet med lagen daterad 6 januari 1978 avseende informatik och frihet (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) samt andra tillämpliga europeiska föreskrifter, har du rätt att få åtkomst till och ändra, rätta eller radera personlig information som vi har samlat in (art. 34 i lagen från 6 januari 1978). Om du vill använda dig av denna rättighet kan du kontakta [email protected].

Privacy Policy - Ipsos Sweden (PDF Swedish)

Riskfaktorer som kan påverka framtida resultat

Dokumenten på den här webbplatsen kan innehålla framåtblickande påståenden vad gäller Ipsos-koncernens finansiella förhållanden, resultat från verksamheten, affärer, strategi och planer. I synnerhet är påståenden som innehåller orden ”förväntas”, ”förutser” och liknande uttryck och påståenden gällande ledningens målsättningar, förväntade eller eftersträvade resultat, eller trender i resultaten från verksamheten eller vinstmarginaler av en framåtblickande natur. Sådana påståenden grundas i ett antal antaganden som i slutändan kan visa sig vara felaktiga, och är beroende av ett antal riskfaktorer, däribland ändringar av lagregler eller tekniker, valutafluktuation och ränteändringar samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden. Vår årsredovisning och andra dokument som inlämnas till Autorité des Marchés Financiers innehåller ytterligare detaljer kring sådana antaganden och risker.

Koncernen har ingen skyldighet att uppdatera något framåtblickande påstående offentligt, oavsett om ny information inkommit eller i ljuset av framtida händelser eller övrigt. Mer information om faktorer som kan påverka företagets finansiella resultat tillhandahålls i dokument som inlämnas till Autorité des Marchés Financiers.

Uppträdande på nätet

Handlingar av någon person som helt enligt Ipsos bedömning begränsar eller hämmar andra personers användning av webbplatsen är förbjuden. Du godkänner att du bara kommer att använda den här webbsidan för lagliga ändamål och i enlighet med detta förbud. Du godkänner att du inte får publicera eller överföra något olagligt, skadligt, hotfullt, smädligt, kränkande, ärekränkande, vulgärt, obscent, sexuellt explicit, hatiskt material, eller anstötligt material om ras, etnicitet eller i övrigt anstötligt material av något slag, däribland, men utan att begränsas till, material som uppmuntrar till handlingar som skulle utgöra ett brott, leda till civilrättsligt skadeståndsansvar eller i övrigt strida mot tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar.

Upphörande av användning

Ipsos kan tillfälligt eller permanent avbryta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen, utan att varna i förväg, på grund av beteende som Ipsos helt enligt eget gottfinnande anser strida mot någon tillämplig lag eller dessa Användarvillkor, eller skadar en annan användares intressen, en tredje part, försäljare, sponsor, licenstagare, tjänsteleverantör eller webbplatsen.

Avstående från rättigheter och ogiltighet

Om Ipsos underlåter att verkställa någon av sina rättigheter eller bestämmelserna i dessa Användarvillkor så ska det inte anses som att Ipsos avstår från sin rättighet att göra det. Om någon del av eller bestämmelse i dessa Användarvillkor inte kan verkställas ska sådan del eller bestämmelse kunna ändras så att Användarvillkoren i övrigt är rättsligt bindande och verkställbara. Resten av Användarvillkoren påverkas inte.

Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor och en eventuell tvist som uppstår i samband med dessa eller föremålet för Användarvillkoren (däribland tvister och rättsanspråk som inte härrör från ett avtalsförhållande) lyder under fransk lag och domstolarna i Paris har icke-exklusiv jurisdiktion.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer gällande dessa Användarvillkor kan du kontakta oss, eller skriva till oss på: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (franskt aktiebolag) med en styrelse
Aktiekapital: 11 334 058,75 euro
Bolaget är noterat i Paris handels- och bolagsregister under följande nummer 304 555 634 RCS Paris (Kod APE 7010 Z – moderbolagets aktiviteter

35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Frankrike
(+33) 1 41 98 90 00

Ansvarig utgivare:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Frankrike

Webbhotell

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA
Tel: (+1) 888 922 7842