Ungdom och demokrati under "Europaåret för unga 2022"

EU har utropat 2022 till "Europaåret för unga", som ett erkännande av de uppoffringar som unga människor har gjort under covid-19-pandemin. För att markera detta tillfälle gav Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur, Ipsos European Public Affairs i uppdrag att genomföra en Flash Eurobarometer-undersökning riktad mot ungdomar i åldern 15-30 år.

Viktiga ämnen som tas upp:

 • Ungdomars förväntningar på "Europaåret för unga 2022"
 • Ungdomars deltagande i samhällslivet, inklusive i ungdomsorganisationer (idrottsklubbar, etc.)
 • Ungdomars intresse av att åka till ett annat EU-land för att arbeta, studera osv.
 • Medvetenhet om vad EU har att erbjuda ungdomar, inkl. EU-finansierade möjligheter att vistas i ett annat EU-land
 • Ungdomarnas förväntningar på EU

Ipsos European Public Affairs intervjuade ett representativt urval av ungdomar i åldrarna 15 till 30, i var och ett av EU:s 27 medlemsstater. Mellan 22 februari och 4 mars 2022 tillfrågades 26 178 ungdomar via datorstödda webbintervjuer (CAWI), med hjälp av Ipsos onlinepaneler och deras partnernätverk.

Viktiga undersökningsresultat inkluderar:

 • Ungas viktigaste förväntningar på "Europaåret för unga 2022" är att samhället och beslutsfattare lyssnar mer på ungdomars åsikter och behov, samt fler insatser för att bättre integrera unga på arbetsmarknaden – 33 % respektive 30 % förväntar sig detta.
 • Unga människor anser att rösta i lokala, nationella eller EU-val (39 %) och att engagera sig på sociala medier (30 %) är de två mest effektiva åtgärderna för att göra unga människors röst hörd av beslutsfattare.
 • En majoritet (58 %) av ungdomarna har varit aktiva i en eller flera ungdomsorganisationer under de senaste 12 månaderna. De flesta har varit aktiv i en idrottsförening (24%).
 • Totalt har 39 % av ungdomarna någon gång i livet deltagit i en professionell, volontär-, utbildnings- eller idrottsaktivitet i ett annat EU-land.
 • Unga människors främsta förväntningar på EU för sin generation är: att bevara freden, stärka internationell säkerhet och främja internationellt samarbete (37 %), öka arbetstillfällena (33 %), bekämpa fattigdom och ekonomiska och sociala ojämlikheter (32 %) samt främja miljömässigt vänlig politik och bekämpa klimatförändringar (31 %).

  HELA RESULTATET HITTAR NI HÄR


Om denna studie

Flash Eurobarometer-undersökningen 502 "Ungdom och demokrati under Europaåret för unga" genomfördes mellan 22 februari och 4 mars 2022 och riktade sig till ett representativt urval av 26 178 ungdomar mellan 15 och 30 år i de 27 medlemsstaterna och beställdes av kommissionen. Undersökningen genomfördes med hjälp av datorstödd. webbintervju (CAWI).

Samhälle