ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

อิปซอสส์ยึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรของเราทั่วโลก ด้วยการมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social, Societal and Environmental)

การยึดหลัก CSR ในการดำเนินธุรกิจ | Ipsos Foundation
สภาพแวดล้อมขององค์กร | โครงการจิตอาสาของพนักงาน

การยึดหลัก CSR ในการดำเนินธุรกิจ

Ipsos_logo-united-nations-global-compactในปี 2008 อิปซอสส์เป็นบริษัทวิจัยที่แรกของโลกที่เข้าร่วมโครงการ UN Global Compact เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสากล 10 ประการ อันประกอบไปด้วยสาระสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต้านคอร์รัปชั่น อิปซอสส์ยึด  “The Green Book”, (จรรยาบรรณอิปซอสส์) "Book of Policies and Procedures" (คู่มือนโยบายและกระบวนการ) และกระบวนการการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระทำที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR 

โครงการ UN Global Compact  เริ่มขึ้นในปี 2008 โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ:

  • ยึดมั่นในหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact

  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากองค์กร

  • สร้างผลลัพธ์ทางสังคม (social impact) โดยการจัดตั้ง Ipsos Foundation เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วโลก

Ipsos-Green-Bookจรรยาบรรณอิปซอสส์

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณอิปซอสส์


Ipsos Foundation

Ipsos-taking-responsibility-foundation

ในปี 2014  อิปซอสส์ได้ก่อตั้ง Ipsos Foundation ด้วยเงินลงทุนกว่า 500,000 ยูโร เพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ทางสังคมด้วยการพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน โดยมีพันธกิจคือจัดตั้งโปรแกรมการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วโลก

ในปัจจุบัน Ipsos Foundation ให้การสนับสนุนกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นในการสร้างโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือกับเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก และแก้ไขปัญหาสุขอนามัย สังคม และเศรษฐกิจ กว่า 10 แห่งทั่วโลก


สภาพแวดล้อมขององค์กร

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

ในฐานะบริษัทข้ามขาติ อิปซอสส์มุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการลดขยะ การลดการใช้พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

environment


โครงการจิตอาสาของพนักงาน

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

อิปซอสส์ได้จัดตั้ง Wider World Committee ในกลุ่มประเทศหลัก เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมในชุมชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับภายในและภายนอกองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคืนกำไรสู่ชุมชน 

ในปี 2015 อิปซอสส์ในมากกว่า 51 ประเทศได้จัดตั้งโครงการการกุศลขึ้น

*ที่มา: “Taking Responsibility”, online annual survey of managers in 73 countries representing 92% Ipsos’ business.
037.1-RCA-Kenya princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

ในปี 2018 อิปซอสส์เคนยาได้ให้การสนับสนุน Research Clubs of Africa (RCA) เพื่อที่จะให้โอกาสนักเรียนมัธยมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและแบบสอบถามความคิดเห็น

อิปซอสส์ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนการรณรงค์โดยราชวงค์ในประเทศซาอุดิอาระเบียในการป้องกันและการรักษามะเร็งเต้านม